1850 – ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ തങ്ങളുടെ സഭകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായും, ക്രൈസ്തവരുടെ ഭവനങ്ങളിലെ  ഉപയോഗത്തിന്നായും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കല്ലച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 172-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ
  • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1850
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 281
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1850 - ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ
1850 – ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ക്രൈസ്തവ ആരാധനയിലും ജീവിതത്തിലും ഗീതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളീനും ആരാധനക്രമത്തിനും ശേഷം മിഷനറിമാരുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ മലയാള ഗീതങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലേക്കും തിരിഞ്ഞു.

1850ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് ഇത്. ഇത് തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ്.

പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ ഭാഷകളിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളടക്കം. അപൂർവ്വമായി ഒറിജിനൽ മലയാളഗീതങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അതിനു പുറമേ പാട്ടുകളുടെ മ്യൂസിക്ക് നൊട്ടേഷനും ഇതിൽ കാണാം. Siffernotskrift എന്ന പ്രത്യേക നൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അക്കാലത്ത് എളുപ്പത്തിൽ അച്ചടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

മൊത്തം 175 ഗീതങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഗീതങ്ങൾ, പിന്നെ അകാദാരി, പിന്നെ മ്യൂസിക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം പറ്റുന്ന ഇടത്തിലൊക്കെയും കൈയെഴുത്തിൽ വിവിധ സംഗതികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. അടുത്ത പതിപ്പ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറിപ്പുകൾ ആവാം ഇത്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഈ പുസ്തകം ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സ്വകാര്യ കോപ്പി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇതിൽ കൂടുതൽ  ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments