1942 മെയ്, ജൂൺ – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 5,6

ആമുഖം

ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ 1942 മെയ്-ജൂൺ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെയ്ക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എല്ലാ വിധ സഹായവും നൽകുന്ന ബൈജു രാമകൃഷ്ണനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ബാലമിത്രം
  • പതിപ്പ്: പുസ്തകം ൧൮ (18), ലക്കം , ൬ (5, 6) (1942 മെയ്, ജൂൺ ലക്കം)
  • വർഷം: 1942
  • താളുകൾ: 36
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1942 മെയ്, ജൂൺ – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 5,6
1942 മെയ്, ജൂൺ – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 5,6

ഉള്ളടക്കം

ഇതിനു മുൻപത്തെ ലക്കത്തിൽ   ലക്കം 4, 5 എന്നു പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നും അതു 4 മത്തെ ലക്കം മാത്രമായി കരുതണം എന്നും ഉള്ള പ്രസ്താവന പത്രാധിപരുടെ കത്ത് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കാണാം. മാത്രമല്ല ഈ പതിപ്പ് 5 ഉം 6 ഉം ലക്കങ്ങളായി കരുതണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയും കാണാം. ഇത്തരം മാസികകൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ പ്രസാധകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പത്രാധിപരുടെ എഴുത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം.    ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ. വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ്

Comments

comments