1865 ഏപ്രിൽ – വിദ്യാസംഗ്രഹം – പുസ്തകം 1 – ലക്കം 4

ആമുഖം

വിദ്യാസംഗ്രഹത്തിന്റെ (The Cottayam College Quaterly Magazine) ത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം നാലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാനായി വിദ്യാസംഗ്രഹത്തിന്റെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തി തന്ന കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് അദ്ധ്യാപകൻ പ്രൊഫസർ ബാബു ചെറിയാനും, ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി സഹായിച്ച സുഗീഷിനും അഖിലിനും നന്ദി. ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ കണ്ടതാണല്ലോ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: വിദ്യാസംഗ്രഹം (The Cottayam College Quaterly Magazine) പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം നാല്
  • താളുകൾ: 50
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • പ്രസാധകർ: കോട്ടയം കോളേജ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1865 ഏപ്രിൽ
1865 ഏപ്രിൽ – വിദ്യാസംഗ്രഹം – പുസ്തകം 1 – ലക്കം 4
1865 ഏപ്രിൽ – വിദ്യാസംഗ്രഹം – പുസ്തകം 1 – ലക്കം 4

ഉള്ളടക്കം

ഈ ലക്കത്തിൽ കൗതുകകരമായി തോന്നിയത് അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ്. ഇത് ജോർജ്ജ് മാത്തൻ ആണ് എഴുതിയതെന്ന് ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനമുള്ള ഇനീഷ്യൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെയും ലേഖനങ്ങൾ കാണാം.

ഘാതകവധത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതി (The Slayer Slain) ഘണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധിക്കരിക്കുന്നത് ഈ ലക്കത്തിലും തുടരുകയാണ്.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി (1.5 MB)
ഓൺലൈനായി വായിക്കാൻ: ഓൺലൈൻ വായനാ കണ്ണി

Comments

comments