1856 – അമരത്തിൻ്റെ തമുൾക്കുത്ത

അമരേശ മൂലം (അമരകോശം) എന്ന കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം സി.എം.എസ്.  പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ  അമരത്തിൻ്റെ തമുൾക്കുത്ത എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തമുൾക്കുത്ത  എന്നത് ഇന്നത്തെ മലയാളത്തിൽ തമുൾക്കുത്ത് എന്ന് വായിക്കണം എന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.  അമരേശം മൂലത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും മറ്റു കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കുറിപ്പ് ടൈറ്റിൽ പേജിൽ കാണാം.  (സി എം എസ് പ്രസ്സിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ അമരേശം മൂലത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനു മുൻപിൽ കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം). സംസ്കൃതത്തിൽ ഉള്ളതും അമരകോശവുമായി ബന്ധവമുള്ള ഒരു കൃതി എന്നതിനപ്പുറം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി യാതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഉള്ളടക്കത്തിൽ സംസ്കൃതകവും മലയാളവും കാണാം. ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ളവർ ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ വിലയിരുത്തുമല്ലോ.

1856 - അമരത്തിൻ്റെ തമുൾക്കുത്ത
1856 – അമരത്തിൻ്റെ തമുൾക്കുത്ത

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: അമരത്തിൻ്റെ തമുൾക്കുത്ത
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1856
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
 • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

1978 – ശബ്ദശുദ്ധിയും ചിഹ്നനവും – സംസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

സംസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1978ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശബ്ദശുദ്ധിയും ചിഹ്നനവും  എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയൊഗിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ് ആണെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം. മലയാളികൾ ദേശവ്യത്യാസം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി പറയുന്ന/എഴുതുന്ന/ തെറ്റിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും എങ്ങനെയാണ് ഉപയൊഗിക്കേണ്ടത് എന്ന വിവരം ഇതിൽ കാണുന്നു.  ഇത്തരം വാക്കുകൾ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്ന് മലയാളമെഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിഭാഗവും കാണാം.  പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ ആണ് ചിഹ്നനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1978 - ശബ്ദശുദ്ധിയും ചിഹ്നനവും - സംസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
1978 – ശബ്ദശുദ്ധിയും ചിഹ്നനവും – സംസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശബ്ദശുദ്ധിയും ചിഹ്നനവും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • അച്ചടി: Ramses Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

1869 – ശ്രീരാമൊദന്തം കാവ്യം

സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ബാലപാഠങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ സംസ്കൃതവിദ്യാർഥികൾ പഠിച്ചുവരുന്ന ശ്രീരാമോദന്തം എന്ന കൃതിയുടെ ഏറ്റവും പഴയ അച്ചടി പതിപ്പായ ശ്രീരാമൊദന്തം കാവ്യം  എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീരാമൊദന്തം എന്ന കൃതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം കാണുക.  ഈ പതിപ്പ് 1869ൽ തിരുവനന്തപുരം മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടത്തിൽ അച്ചടിച്ചു. ടൈറ്റിൽ പേജിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നു എന്ന് കാണുന്നതിനാൽ ഇത് പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.

1869 - ശ്രീരാമൊദന്തം കാവ്യം
1869 – ശ്രീരാമൊദന്തം കാവ്യം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശ്രീരാമൊദന്തം കാവ്യം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1869
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 116
 • അച്ചടി: മുദ്രാവിലാസം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി