1954 – കേരളത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാർ – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്കു് – ഏ. ശങ്കരപ്പിള്ള

തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സർക്കാർ 1954ൽ മൂന്നാം ഫാറത്തിലെ (ഇന്നത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സ്) ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാർ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏ ശങ്കരപ്പിള്ള രചിച്ച ഈ പുസ്തകം മലയാളപാഠപുസ്തമായിരുന്നോ അതോ ചരിത്രപാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നോ എന്നതിനു എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. വേലുത്തമ്പിദളവ, ശക്തൻതമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ തിരു-കൊച്ചി പ്രദേശത്തെ വീരപുരുഷന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1954 - കേരളത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാർ
1954 – കേരളത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കേരളത്തിലെ വീരപുരുഷന്മാർ – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്കു്
  • രചന: ഏ. ശങ്കരപ്പിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
  • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments