മുണ്ടക്കയത്തെ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് അച്ചടി

ആമുഖം

പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പി തപ്പി പോകും‌തോറും പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തിരയേണ്ട പുതിയ പുതിയ ഇടങ്ങളും പ്രസ്സുകളും കണ്ടെത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതുതായി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടത് മുണ്ടക്കയത്തെ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് അച്ചടി ആണ്.

വിദ്യാമൂലങ്ങൾ, മൃഗചരിതം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലിത്തോഗ്രഫി ചിത്രങ്ങൾ

ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച വിദ്യാമൂലങ്ങൾ, മൃഗചരിതം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ എന്നെ കുറച്ചു നാളായി കുഴക്കുന്ന ഒരു പ്രഹേളികയാണ്. അതിലെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കോട്ടയത്തെ ലെറ്റർ പ്രസിൽ അച്ചടിച്ചത് അല്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ചില ഉദാഹരണ പൊസ്റ്റുകൾ

ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത പ്രിന്റ് ടെക്നോളജി പഠിച്ച അനൂബ് (Anoob Ka) പറഞ്ഞത് ഇത് ലിത്തോഗ്രഫിക് ചിത്രങ്ങൾ ആണെന്നാണ്.

തലശ്ശെരിയിലെ കല്ലച്ച്

കെ.എം. ഗോവിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 1840-1860 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് പ്രസ്സ്  ഉണ്ടായിരുന്നത് തലശ്ശെരിയിൽ മാത്രമാണെന്നാണ്. എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അറിവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഏതാണ്ട് 1845 മുതൽ 1865 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തലശ്ശെരിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കല്ലച്ചിൽ വന്നിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പലതും ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ ഉണ്ട് താനും. ചിലതൊക്കെ ഇതിനകം പുറത്തു വന്നു (ഉദാ: വജ്രസൂചി – https://shijualex.in/1851-vajrasuchi/). ബാക്കിയുള്ളവ പിറകേ വരുന്നു.

മുണ്ടക്കയത്തെ കല്ലച്ച്

അപ്പോൾ വിദ്യാമൂലങ്ങൾ, മൃഗചരിതം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ അച്ചടിച്ചു? തലശ്ശേരിയിൽ കൊണ്ടു പോയി അച്ചടിച്ചോ? അതോ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും? ഇതായിരുന്നു സംശയം.

അതിന്റെ ഉത്തരം ഏകദേശം കിട്ടി എന്നു പറയാം. വിനിൽ പോൾ (Vinil Paul) ആണ് മുണ്ടക്കയത്ത് ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു കല്ലച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിവരം The Hill Arrians of Travancore എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണിച്ച് തന്നത്. അതിലെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനാണ് (പൊസ്റ്റിൽ ആ ഭാഗത്തിന്റെ സ്കാനും ചേർത്തിട്ടൂണ്ട്)

In 1856- “The lithographic press has been hard at work at Mundakayam; it has printed two pictures a month for the magazines, thirty-five for a natural history, ten for a reading book, besides thirteen maps, during the last twelve months, and upwards of 500 copies of each of the above.” [The Hill Arrians of Travancore – Page 47]

The Hill Arrians of Travancore – Page 47

അതായത് വിദ്യാമൂലങ്ങൾ, മൃഗചരിതം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചത് മിക്കവാറും മുണ്ടക്കയത്ത് ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയറിന്റെ കല്ലച്ചിൽ ആയിരിക്കണം.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച (വിദ്യാമൂലങ്ങൾ, മൃഗചരിതം) ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സംഗതിയും ഇതുവരെ മുണ്ടക്കയത്തെ അച്ചടിശാലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടിയാൽ മുണ്ടക്കയം പ്രസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയാണ്

ഏകദേശം 1855 തൊട്ടാണ് അവിടെ അച്ചടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് The Hill Arrians of Travancore എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. 1858ൽ ആണ് വിദ്യാമൂലങ്ങൾ കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ നിന്നു വരുന്നത്, മൃഗചരിതം 1860ലും. ഇതിൽ രണ്ടിലും ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രസ്സ് കൃത്യമായി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് അടച്ചു പൂട്ടിയത് തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ തപ്പിയെടുക്കണം.

ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയറിന്റെ മുണ്ടക്കയത്തെ കല്ലച്ച് അച്ചടിയുടെ റെഫറൻസുകൾ സി.എം.എസിന്റെ മിഷൻ രേഖകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ എല്ലാ സാദ്ധ്യതയും ഉണ്ട്.

ഉപസംഹാരം

ഇതിന്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ 1900ത്തിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാല പ്രസ്സുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടിചേർക്കണം എന്നാണ്. മലയാള അച്ചടി ചരിത്രം ചെറുതായി ഒന്നു പുതുക്കാനുള്ള ഒരു ചൂണ്ടു പലക ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ.

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ തിരഞ്ഞ് പോകും പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ ആണ് വെളിപ്പെടുന്നത്.

Comments

comments