1949 – കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – പുസ്തകം ഒന്നു് – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ 1949ൽ ഒന്നാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകമാണ്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – പുസ്തകം ഒന്നു് – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക് 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 134
  • പ്രസാധകർ: Travancore Government Publications
  • അച്ചടി: ഇന്ദിരാപ്രിന്റിം‌ഗ് വർക്ക്സു്, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം
കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ - പുസ്തകം ഒന്നു്
കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – പുസ്തകം ഒന്നു്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (12 MB)

 

Comments

comments