1879 – അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ഔഷധി നിഘണ്ഡു

ആമുഖം

നെയ്യാറ്റുങ്കരെ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ഔഷധി നിഘണ്ഡു എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ഔഷധി നിഘണ്ഡു
  • രചന: നെയ്യാറ്റുങ്കരെ കൃഷ്ണപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1879
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  80
  • പ്രസ്സ്:സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം  
1879 - അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ഔഷധി നിഘണ്ഡു
1879 – അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ഔഷധി നിഘണ്ഡു

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ വിദേശലൈബ്രറികളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ മൊത്തമായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ പെട്ടു പോകുന്ന മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണിത്. ഈ പുസ്തകം

ഔഷധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിലാണ് ഏകദേേശം 80 പേജുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നത് ഈ കൃതിയുടെ മൂല്യം കൂട്ടുന്നു. ഒന്ന് ഓടിച്ചു തിരഞ്ഞപ്പോൾ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയോ രചയിതാവായ നെയ്യാറ്റുങ്കരെ കൃഷ്ണപിള്ളയെ പറ്റിയോ ഇതു വരെ ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല എന്ന് കാണുന്നു. മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥസൂചിയിലും ഈ പുസ്തകം കണ്ടില്ല.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments