1905 – കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ടക്കഥ – മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ

മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ രചിച്ച കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ടക്കഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം പഴയകാല പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സന്തോഷം തന്നെ. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ടോണി ആന്റണി മാഷിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

1905 - കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ടക്കഥ - മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
1905 – കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ടക്കഥ – മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം ആട്ടക്കഥ 
  • രചന: മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1910 (കൊല്ലവർഷം 1080)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • അച്ചടി: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments