1989 – അക്ഷരം – അധ്യാപനസഹായി – എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായജ്ഞം

എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച്  1989ൽ, അക്ഷരപഠനത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അധ്യാപനസഹായിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അക്ഷരം - അധ്യാപനസഹായി
അക്ഷരം – അധ്യാപനസഹായി

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: അക്ഷരം – അധ്യാപനസഹായി – എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായജ്ഞം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1989
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 124
 • പ്രസാധകർ: Ernakulam District Total Literacy Programme
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1981 – ശാസ്ത്രകലാജാഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 11 ലഘുലേഖകൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ശാസ്ത്രകലാജാഥയുടെ ഭാഗമായി 1980 – 1981 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനൊന്ന് ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ലഘുലേഖകളിൽ ശാസ്ത്രകലാജാഥയിൽ ഉപയോഗിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളുടെ ഉള്ളടക്കം ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് ലഘുലേഖകൾ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1. യുദ്ധം (നാടകം)
 2. നരകം (നാടകം)
 3. പാപി (വിൽപാട്ട്)
 4. വനപർവം (കക്കാരിശി നാടകം)
 5. പാട്ടുകൾ
 6. സമതലം (നാടകം)
 7. ഓട്ടൻതുള്ളലുകൾ
 8. വിൽപ്പാട്ടുകൾ
 9. ഗീതങ്ങൾ
 10. സ്‌പാർട്ടക്കസ് (കഥാപ്രസംഗം)
 11. വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, ആഫീസ് (നാടകങ്ങൾ)

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

1981 - ശാസ്ത്രകലാജാഥ
1981 – ശാസ്ത്രകലാജാഥ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

താഴെ ലഘുലേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് archive.orgലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ കണ്ണികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.ലഘുലേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 1. യുദ്ധം (നാടകം) – കണ്ണി
 2. നരകം (നാടകം) – കണ്ണി
 3. പാപി (വിൽപാട്ട്) – കണ്ണി
 4. വനപർവം (കക്കാരിശി നാടകം) – കണ്ണി
 5. പാട്ടുകൾ – കണ്ണി
 6. സമതലം (നാടകം) – കണ്ണി
 7. ഓട്ടൻതുള്ളലുകൾ – കണ്ണി
 8. വിൽപ്പാട്ടുകൾ – കണ്ണി
 9. ഗീതങ്ങൾ – കണ്ണി
 10. സ്‌പാർട്ടക്കസ് (കഥാപ്രസംഗം) – കണ്ണി
 11. വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, ആഫീസ് (നാടകങ്ങൾ) – കണ്ണി

1986 – വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1986 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ) എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)
വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

കടപ്പാട്

മലയാളം വിക്കിമീഡിയനും ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജി അരീക്കാട് ആണ് ഈ രേഖ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ:കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • അച്ചടി: ജിയോ പ്രിന്റേഴ്സ്, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി