കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു – കെ. രാമചന്ദ്രൻ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1979ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കെ. രാമചന്ദ്രൻ ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്ലുകളുടെ കഥ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു എന്ന പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു - കെ. രാമചന്ദ്രൻ
കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു – കെ. രാമചന്ദ്രൻ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു
 • രചന: കെ. രാമചന്ദ്രൻ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ശാരദാ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 4 – 1968 ഫെബ്രുവരി

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാസികയായ ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ നാലാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1968 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നാലാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. (ഇതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള പൊസ്റ്റുകൾ കാണുക).

ഒട്ടനവധി നല്ല ലേഖനങ്ങൾ നാലാം ലക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മലയാളത്തിനൊരു സാങ്കേതിക ശബ്ദകോശം, വർത്തമാനപത്രങ്ങളും ശാസ്ത്രചർച്ചകളും, സസ്യശാ‍ാസ്ത്രത്തിലെ ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ കുറച്ചധികം ലേഖനങ്ങൾ നാലാം ലക്കത്തിൽ കാണാം. ഒപ്പം അക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന വി.ജെ. തോമസ് എഴുതിയ സയൻസും നിത്യ ജീവിതവും എന്ന ലേഖനവും നാലാം ലക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിനൊരു സാങ്കേതിക ശബ്ദകോശം എന്നത് കേരള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ബോംബെയിലെ മലയാള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നെന്ന് കാണുന്നു. എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ബോംബെയിലെ മലയാള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വളരെ സജീവമായി വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാം. ബോംബെയിലെ മലയാള ശാ‍സ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

ശാസ്ത്രഗതി - ലക്കം 4 - 1968 ഫെബ്രുവരി
ശാസ്ത്രഗതി – ലക്കം 4 – 1968 ഫെബ്രുവരി

 

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – നാലാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1968 ഫെബ്രുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 3 – 1967 ജൂലൈ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന മാസികകളിൽ ഒന്നായ ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1967 ജൂലൈയിലാണ് മൂന്നാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ലക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക,വിദ്യാഭ്യാസ,സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ മാസിക മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാസികയാണ്.

ഈ ലക്കത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസിനെ പറ്റി വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട്. ഇന്നു നമുക്ക് ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, മാത്രമല്ല അതിന്റെ മലയാള/ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും വന്നു. എന്നാൽ 1967ലെ സ്ഥിതി വെച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്ന മിക്കവാറും വിവരങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പുതുവിവരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.കാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണം, കൃത്രിമ മഴ തുടങ്ങി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും മുന്നാം ലക്കത്തിൽ കാണാം.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ശാസ്ത്രഗതി - ലക്കം 3 - 1967 ജൂലൈ
ശാസ്ത്രഗതി – ലക്കം 3 – 1967 ജൂലൈ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – മൂന്നാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967 ജൂലൈ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി