1913 – ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ഭാഷാനാടകം – കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ രചിച്ച ആശ്ചര്യചൂഡാമണി എന്ന ഭാഷാനാടകത്തിന്റെ 1913ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളീയനായ ശക്തിഭദ്രൻ രചിച്ച സംസ്കൃത നാടകമായ ആശ്ചര്യചൂഡാമണിയുടെ മലയാളഭാഷാന്തരം ആണ് ഇതെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന കണ്ടില്ല.

1913 - ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ഭാഷാനാടകം - കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
1913 – ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ഭാഷാനാടകം – കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ഭാഷാനാടകം
 • രചന: കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1087 (ഏകദേശം 1913)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 84
 • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

 

Google+ Comments

1956 – കേരളപാഠാവലി – അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്

തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി പാഠപുസ്തകക്കമ്മിറ്റി 1956ൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളപാഠാവലി എന്ന മലയാളപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സർക്കാരിന്റെ അവസാന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം ഇത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1956 - കേരളപാഠാവലി - അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്
1956 – കേരളപാഠാവലി – അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്കു്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 138
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1937 – മീനകേതനൻ – ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവ്

തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവ് രചിച്ച മീനകേതനൻ എന്ന ഗദ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിവർത്തനമായ കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. (കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആയില്യംതിരുനാൾ ആണ് രചയിതാവ് എന്നു വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയം ഉണ്ട്.). സി. യോഹന്നാൻ എന്ന ഒരാളാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആരാണ് ഈ കൃതി വിവർത്തനം ചെയ്തതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല.

1937 - മീനകേതനൻ - ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവ്
1937 – മീനകേതനൻ – ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവ്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മീനകേതനൻ
 • രചന: ആയില്യംതിരുനാൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1112 (ഏകദേശം 1937)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 98
 • അച്ചടി: ചന്ദ്രാപ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

Google+ Comments