1954 – ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം – എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ രചിച്ച ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 1954ൽ ഇറങ്ങിയ കോപ്പിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകം മലയാളകവിതയുടെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമായി കരുതപ്പെടുന്നു.

ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം – എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

കടപ്പാട്

സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക കൂടിയായ ജയശ്രീടീച്ചറുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ടീച്ചർക്കു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം
 • രചന: എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 90
 • അച്ചടി: കമലാലയ ബുക്ക് ഡിപ്പോട്ട്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1952 – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ – പി. ശ്രീധരൻപിള്ള – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്

തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സർക്കാർ 1952ൽ മൂന്നാംഫാറത്തിലെ (ഏഴാം ക്ലാസ്സ്) ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചരിത്ര പാഠപുസ്തകമാണോ അതോ മലയാളം ഉപപാഠപുസ്തകമാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. പി. ശ്രീധരൻപിള്ള ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിതലിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചു രക്ഷിച്ചെടുത്ത പുസ്തകമാണീത്. അതിനാൽ തന്നെ ചില പേജുകളിൽ സ്ഥിതി മോശമാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം മൊത്തം ഉണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1952 - രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ - പി. ശ്രീധരൻപിള്ള - മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1952 – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ – പി. ശ്രീധരൻപിള്ള – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

ചങ്ങനാശ്ശെരിക്കടുത്തുള്ള ഇത്തിത്താനം പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്. ഇതിനായി എന്നെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സജനീവ് ഇത്തിത്താനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചു. അവരോടു എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ – പി. ശ്രീധരൻപിള്ള – മൂന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 82
 • പ്രസാധനം: തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സർക്കാർ
 • അച്ചടി: ശ്രീധരാ പ്രിന്റിങ് ഹൗസ് – തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments

1959 – ജനറൽ സയൻസ് – രണ്ടാം പുസ്തകം

കേരള സർക്കാർ 1959ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനറൽ സയൻസ് – രണ്ടാം പുസ്തകം എന്ന ശാസ്ത്രപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാം പുസ്തകം എന്നു പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. പക്ഷെ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനാണ് ഇതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1959 - ജനറൽ സയൻസ് - പുസ്തകം 2
1959 – ജനറൽ സയൻസ് – പുസ്തകം 2

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ജനറൽ സയൻസ് – രണ്ടാം പുസ്തകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Google+ Comments