2021 -മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു

ആമുഖം

സ്വന്തം ദേശത്ത്  ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുക എന്നത് പ്രത്യേക സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉള്ള കാര്യമാണ്. അതിനുള്ള അവസരം ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്കു ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു.  എൻ്റെ വീടിനടുത്തെ നഗരമായ മണ്ണാർക്കാട് ഉള്ള മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എന്റെ നാട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഡിജിറ്റൈസെഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റ്.

 

2021 -മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു
2021 -മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു

 

(കുറച്ചുകാലം മുൻപ് മണ്ണാർക്കാട് തന്നെയുള്ള കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക്  ആരംഭം കുറിച്ചിരുന്നു. ആ പദ്ധതി ഇപ്പൊഴും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനകം അവിടെ നിന്നുള്ള 60 ൽ പരം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കാണാം.)

താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറി, മണ്ണാർക്കാട് – ലഘുചരിത്രം

മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിനു കീഴിലായിരുന്ന മലബാർ പ്രദേശത്ത്  1948 ൽ നിലവിൽ വന്ന മദാസ് ലൈബ്രറി ആക്ട് പ്രകാരം  ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റികൾക്കുകീഴിൽ 1951 ൽ ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറികൾ ആരംഭിച്ചു. പാലക്കാട് അടക്കം മൂന്നുജില്ലകൾക്കും വെവ്വേറെ ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പാലക്കാട് ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റിക്കുകീഴിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറികൾ ആരംഭിച്ചതായി ലൈബ്രറി ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. പാലക്കാട് ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒരു പൊതുപുസ്തകശേഖരവും ആ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന്
ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ആണ് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാമമാത്രമായ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന കുറെ അധികം സ്വന്തം പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥശാലകളിലുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ രൂപീകരണശേഷം 1970 ൽ കൊച്ചിയിലെ ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറിയുടെ വസ്തുവകകൾ പുസ്തകങ്ങൾ സഹിതം വിലയിട്ട് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറിയതായും പ്രസ്തുതബാബ് ലൈബ്രറി അന്നുമുതൽ മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതായും കാണുന്നു. മണ്ണാർക്കാട്ട് വടക്കുമണ്ണത്തെ വാടകക്കെട്ടിടത്തിലാണ് 928 പുസ്തകങ്ങളുമായി എൽ. എൽ. എ  ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറി എന്ന പേരിൽ ഈ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിൽക്കാലത്ത് ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റി സംവിധാനം ഇല്ലാതാവുകയും എൽ. എൽ. എ ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറികൾ കേരളസർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ആവുകയും ചെയ്തു. 1999 ൽ മണ്ണാർക്കാടടക്കം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ച്
ലൈബ്രറികളും അവയിലെ ജീവനക്കാരും ആസ്തികളും ബാദ്ധ്യതകളും സഹിതം ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥശാലയെ “മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി” ആയി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.

ആദ്യം നടമാളിക റോഡിലെ പഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടത്തിനെതിർവശത്തും പിന്നീട് വടക്കുമണ്ണത്ത് അങ്ങാടിയിലും വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിലും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് മണ്ണാർക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ലൈബ്രറിക്കായി പണികഴിപ്പിച്ച് 2002 ൽ
കൈമാറിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറി. ശ്രീ. സുകുമാർ അഴീക്കോട് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

2004 ൽ മൂന്നാം ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ രൂപം കൊടുത്ത റഫറൻസ് ലൈബ്രറി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ റഫറൻസ് ലൈബ്രറി ആയി ഉയർത്തുകയും അന്നത്ത കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷൻ പ്രശസ്ത കവി ശ്രീ. കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ റഫറൻസ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സ്ഥലപരിമിതിയെത്തുടർന്ന് റഫറൻസ് വിഭാഗം 2008 മുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനടുത്ത വാടകക്കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ 1951ൽ ഫോർട്ടു കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച ലൈബ്രറിയാണ് 1970ൽ മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് ഇന്നത്തെ താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറി ആയി മാറിയത്.

(ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം സന്തോഷ് മാഷ് എനിക്കു കൈമാറിയ ജൂബിലി സംഘാടകസമിതി റിപ്പൊർട്ടിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതാണ്. ജി.പി. രാമചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു ജൂബിലി സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ. ജി.പി. രാമചന്ദ്രൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ ആണെന്ന് ഇപ്പൊഴാണ് മനസ്സിലായത്)

മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയും

2018 ഒക്ടോബറിൽ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതികളിൽ സഹകരിക്കുന്ന പൊറ്റശ്ശേരി സ്കൂളിലെ ജയശ്രീ ടീച്ചർ ശിപാർശ ചെയ്തതതിനു അനുസരിച്ച് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിൽ പോവുകയും അവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പകർപ്പവകാശപരിധി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടതോടെ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾ സഹകരിച്ചാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്കുള്ള സാദ്ധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.

എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഞാൻ മണ്ണാർക്കാട് സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണത്തിൽ ആയതിനാൽ താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയുടെ പിറകെ അധികം പൊയില്ല. അതിനു ശെഷം 2019 ഒക്ടോബറിൽ മണ്ണാർക്കാട് സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷനു തുടക്കം കുറിച്ചു. 2020  ഏകദേശം മൊത്തമായി കൊറേണ കൊണ്ടു പോയതിനാൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനോ  മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൈസെഷനെ പറ്റി പിന്നെ ചിന്തിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്നാൽ ഞാൻ 2020 ഡിസംബറിൽ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൽ ജയശ്രീ ടീച്ചർ  മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യം പിന്നേം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ടീച്ചറുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള സവിശെഷ താല്പര്യവും സമ്മർദ്ദവും മൂലം ഞാൻ പതിവു പോലെ അലനല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ സന്തോഷ് മാഷെ വിളിച്ചു.  പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നു നീങ്ങി. ജയശ്രീ ടിച്ചറുടെയും, സന്തോഷ് മാഷുടേയും സഹപ്രവർത്തകനായ കരിമ്പ സ്കൂളിൽ കെമിസ്ട്രി അദ്ധ്യാപകനായ അനീസ് ഹസ്സനും ഞാനും കൂടെ  മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയുടെ ശേഖരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക പരിശൊധന നടത്തി. അല്പം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പരിശോധന മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്കാക്കി. പിന്നീട് ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 27നു (ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനു തലേന്ന്) ഞാനും സന്തൊഷ് മാഷും കൂടെ അവിടെ പോവുകയും ഇരു തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ 6-7 പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എടുക്കുകയും ചെയ്തു.  ആ പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്,

നന്ദി

ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് റെഫറൻസ് ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾക്കും, പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ എൻ്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം തുടർന്ന ജയശ്രീ ടീച്ചർക്കും, പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സഹായങ്ങളും ചെയ്ത സന്തോഷ് മാഷിനും പ്രത്യെകിച്ച് നന്ദി. അതിനു പുറമെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അനീസ് ഹസ്സൻ മാഷിനും നന്ദി.

 

2019 – മണ്ണാർക്കാട് കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു

ആമുഖം

കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതികളിൽ ഏതൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര-ദേശീയ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നു പറഞ്ഞാലും, പ്രാദേശികമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേശത്ത് ഒരു പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുക എന്നത് പ്രത്യേക സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉള്ള കാര്യമാണ്. അത്തരം ഒരു ബൃഹദ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്ക് ഈ
പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചു. അങ്ങനെ എന്റെ നാട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഡിജിറ്റൈസെഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ആണ് ഈ പൊസ്റ്റ്.

മണ്ണാർക്കാട് പട്ടണത്തിലെ പ്രമുഖ ലൈബ്രറിയായ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കെ.ജെ. തോമസ് എന്ന മുൻ എം എൽ എയുടെ (തിരു-കൊച്ചി നിയമസഭ) പുസ്തകശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികളോട് ചേർന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾക്കു പുറമെ പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കൊളേജ് അദ്ധ്യാപകനും എന്റെ സ്വന്തം ദേശക്കാരനും ആയ എം. ആർ. അനിൽ കുമാറും, അലനല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകനായ സന്തോഷ് സാറും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ കെ.പി.എസ്. പയ്യനെടം. റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസർ സാബു ഐപ്പ്, കെ.ജെ. തോമസിന്റെ കൊച്ചു മകൻ കെ.ജെ. തോമസ് ജൂനിയർ, കാസിം ആലായൻ എന്നിവർ അടക്കം മറ്റു ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾ സന്നിഹിതർ ആയിരുന്നു.

 

കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറി, മണ്ണാർക്കാട്

 

കെ.ജെ തോമസ്

കെ.ജെ. തോമസ് 1913ൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ കുടംബത്തിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം തിരു-കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ 1951-1953 കാലഘട്ടത്തിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എം.എൽ.എ. ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കെ. ജേക്കബ്ബ് തോമസ് 1930കളിൽ മണ്ണാർക്കാട് പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിയേറി. കഥാനായകൻ കെ.ജെ. തോമസ് കുറച്ചുകാലം കൂടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു. 1936ൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സഹൃദയ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ/പൊതു പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു. 1950ൽ കെ.ജെ. തോമസ് തന്റെ പിതാവിനെ പിന്തുടർന്ന് മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് കുടിയേറി. എന്നാൽ 1951ൽ നടന്ന തിരു-കൊച്ചി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി കോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എതിരായി മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു. തുടർന്ന് 2 വർഷത്തോളം തിരു-കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു.

കെ.ജെ. തോമസ് 1953ൽ തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് പൂർണ്ണമായും പറിച്ചു നട്ടു. പൊതുപ്രവർത്തകനായും സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകനായും പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾക്ക് മണ്ണാർക്കാടിന്റെ ആധുനികപ്രാദേശികചരിത്രം ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക. 2002 ഡിസംബർ 16നു് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

കെ.ജെ തോമസ്
കെ.ജെ തോമസ്

കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറി, മണ്ണാർക്കാട്

1976ൽ മണ്ണാർക്കാട് പട്ടണത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഒരു വായനശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കെ.ജെ. തോമസ് തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 11 സെന്റ് സ്ഥലവും 10,000 രൂപയും സംഭാവന ചെയ്തു. തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരണത്തിൽ വായനശാലയ്ക്കായി ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു. 1979 ഫെബ്രുവരി 18നു തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള വായനശാല ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. കെ.ജെ. തോമസിന്റെ പിതാവായ കരിപ്പാപറമ്പിൽ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ സ്മരണ്യ്ക്കായി കെ. ജേക്കബ്ബ് തോമസ് മെമ്മോറിയൽ സഹൃദയ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി (കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി) എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ തന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തിൽ പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ ശെഖരവും കെ.ജെ. തോമസ് ലൈബ്രറിക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്.

കെ.ജെ. തോമസിന്റെ സുഹൃത്തും സമകാലീകനും ആയിരുന്ന ഡിസി കിഴക്കേമുറി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സഹൃദയ ലൈബ്രറിയെ പറ്റിയും കെ.ജെ. തോമസിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തിന്റെ നാൾവഴി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് താഴെ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡിസി കിഴക്കേമുറിയുടെ കെ.ജെ. തോമസ് അനുസ്മരണം
ഡിസി കിഴക്കേമുറിയുടെ കെ.ജെ. തോമസ് അനുസ്മരണം

വായനശാലയ്ക്ക് സഹൃദയ എന്ന പേര് ഇടാൻ ഉള്ള കാരണം കെ.ജെ. തോമസ് തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ സുവർണ്ണജൂബിലി സുവനീറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. അത് താഴെ പങ്കു വെക്കുന്നു.

സഹൃദയ
സഹൃദയ

മണ്ണാർക്കാട് സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയും

കഴിഞ്ഞ വർഷം (2018 ഒക്ടോബറിൽ) നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതികളിൽ സഹകരിക്കുന്ന പൊറ്റശ്ശേരി സ്കൂളിലെ ജയശ്രീ ടീച്ചർ ശിപാർശ ചെയ്തതതിനു അനുസരിച്ച് മണ്ണാർക്കാട്ടെ സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിൽ പോവുകയും അവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. “ക്ഷീരമുള്ളോരകിടൻ ചുവട്ടിലും കൊതുകിനു ചോര തൻ കൗതുകം“ എന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെ നേരിട്ട് കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ അല്ല, പഴക്കം മൂലം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കെ.ജെ. തോമസ് കളക്ഷിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതിൽ പകർപ്പവകാശപരിധി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടതോടെ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾ സഹകരിച്ചാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള സംഗതികൾ ആണ് എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി.

ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു പോന്നതിനു ശേഷം, അലനല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകമായ സന്തോഷ് മാഷ് ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികളുമായുള്ള തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഞാൻ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികൾക്കു മുൻപിൽ വെച്ചു. സന്തൊഷ് മാഷ് തുടർന്ന് ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുകയും മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിലെ കോപ്പി റൈറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അവർ എല്ലാ സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കുന്നു

ഞാൻ ഈ വട്ടം നാട്ടിൽ പോയ ഉടൻ തന്നെ സന്തോഷ് മാഷ് മുൻകൈ എടുത്ത് പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കാനുള്ള കരുക്കൾ നീക്കി. അങ്ങനെ 2019 ഒക്ടോബർ 10നു മണ്ണാർക്കാട് കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങളിൽ വെച്ച് കെ.ജെ. തോമസ് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എനിക്കു കൈമാറി.

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ ശെഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യ്ന്ന പദ്ധതി തീർന്നതിനാൽ ആ സമയം ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനു പുറമേ കേരള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഒഴിവു സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ വേഗത എനിക്കു പ്രവചിക്കാൻ ആവില്ല. എല്ലാം അതതിന്റെ സമയത്ത് നടക്കും എന്നേ പറയാൻ ഉള്ളൂ.

രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വിട്ടതിനു ശേഷമുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പട്ടാമ്പി സംസ്കൃതകോളേജിലെ മലയാളം വിഭാഗത്തിനു എന്തൊക്കെയോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച പട്ടാമ്പി സംസ്കൃതകോളേജ് അദ്ധ്യാപകൻ എം. ആർ. അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. രേഖകൾ പുനരുപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം ആകും. അതിനു എല്ലാ ആശംസകളും.

 

അവലംബം.

1. കെ.ജെ. തോമസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥം (ചീഫ് എഡിറ്റർ പ്രൊഫ: സാബു ഐപ്പ്, എഡിറ്റർ: കെപി.എസ്. പയ്യനെടം)

2. കെ.ജെ. തോമസിന്റെ കൊച്ചുമകനായ കെ.ജെ. തോമസ് ജൂനിയർ നൽകിയ വിവിധ രേഖകൾ.