ക്രിസ്തുചരിത്രം — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

ക്രിസ്തുചരിത്രം എന്ന കൃതിയുടെ ഒരു താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 131-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 12മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ക്രിസ്തുചരിത്രം
 • രചയിതാവ്: കല്ലറയ്ക്കൽ കുപ്പമേനോൻ എന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ. ഇത് കൃതിയുടെ രചയിതാവിന്റെ പേരാണോ ഓല എഴുതിയ ആളിന്റെ പേരാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 81
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1872നും 1924നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
ക്രിസ്തുചരിതം — താളിയോല പതിപ്പ്

ക്രിസ്തുചരിത്രം — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള കൃതിയാണ്. എന്നാൽ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം യാതൊന്നും എനിക്ക് ഈ കൃതിയെ പറ്റി അറിയില്ല.

താളിയോലയിലെ പല ഇതളുകളിലെ എഴുത്തിലും കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാല്ലാത്തതിനാൽ/അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളകി പൊയതിനാൽ എഴുത്ത് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ സ്കാനിങ്ങ് നല്ല റെസലൂഷനിൽ ആയതിനാൽ സൂം ചെയ്താൽ എഴുത്ത് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

പ്രശ്നരീതി — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

പ്രശ്നരീതി എന്ന കൃതിയുടെ ഒരു താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 130-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 11മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പ്രശ്നരീതി
 • രചയിതാവ്: കൂക്കണിയാൾ ആണെന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 33
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: അജ്ഞാതം. ട്യൂബിങ്ങനിലെ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിലും വിവരം ഒന്നുമില്ല.
പ്രശ്നരീതി — താളിയോല പതിപ്പ്

പ്രശ്നരീതി — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇതൊരു ജ്യോതിഷരചനയാണെന്നും ഇതിന്റെ രചന കൂക്കണിയാൾ എന്നയാൾ ആണെന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എനിക്കറിയില്ല.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

കൃഷ്ണപ്പാട്ട് — ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂതിരി — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂതിരി രചിച്ച മലയാള കാവ്യമാണ് കൃഷ്ണപ്പാട്ട്. പ്രസ്തുത കൃതിയുടെ ഒരു താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 129-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  പത്താമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കൃഷ്ണപ്പാട്ട്
 • രചയിതാവ്: ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 33
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1400നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
കൃഷ്ണപ്പാട്ട് — ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂതിരി — താളിയോല പതിപ്പ്

കൃഷ്ണപ്പാട്ട് — ചെറുശ്ശേരിനമ്പൂതിരി — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാര ലീലകള്‍ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന കാവ്യമാണ് കൃഷ്ണപ്പാട്ട്. ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരിയാല്‍ രചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന കൃഷ്ണപ്പാട്ടിനു മലയാളത്തിലെ ഭക്തി കാവ്യങ്ങളില്‍ സവിശേഷസ്ഥാനമുണ്ട്. കർക്കിടകമാസത്തിൽ രാവിലെ സമയത്ത് കൃഷ്ണപ്പാട്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്നു.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

ദേവിമാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

ദേവിമാഹാത്മ്യംഎന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 128-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  ഒൻപതാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ദേവിമാഹാത്മ്യം
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 101
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1600നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
ദേവിമാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ദേവിമാഹാത്മ്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ദേവിമാഹാത്മ്യം എന്ന പ്രാചീന കൃതിയെ പറ്റി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ലേഖനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ്.   അതു മൂലം അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ്.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

കേരളോല്പത്തി — താളിയോല പതിപ്പുകൾ

ആമുഖം

കേരളോല്പത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അച്ചടിപതിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം.  ഈ പൊസ്റ്റിൽ കേരളോല്പത്തിയുടെ 2  താളിയോല പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 127മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  എട്ടാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരളോല്പത്തി
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: ഒന്നാമത്തേതിൽ 151 ഇതളുകൾ, രണ്ടാമത്തേതിൽ 185 ഇതളുകൾ
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: ഒന്നാമത്തേത് 1700നും 1843നും ഇടയ്ക്കെന്നും രണ്ടാമത്തേത് 1852 എന്നും ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
കേരളോല്പത്തി — താളിയോല പതിപ്പുകൾ

കേരളോല്പത്തി — താളിയോല പതിപ്പുകൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

കേരളത്തിന്റെ ഉല്പത്തി മുതൽ സാമൂതിരിയുടെ കാലം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രം എന്ന രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം ആണ്  കേരളോല്പത്തി.

ലഭ്യമായിട്ടുള്ള താളിയോലപതിപ്പുകളും അച്ചടി പതിപ്പുകളും ഒത്തു നോക്കി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് മലയാള ഗദ്യപരിണാമത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടെ ആവും.

ഈ താളിയോല രേഖകളെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് പണ്ഡിതർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഒന്നാമത്തെ താളിയോല

രണ്ടാമത്തെ താളിയോല

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1841 – മലയാളവ്യാകരണം – റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്

ആമുഖം

ഇം‌ഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ആദ്യകാല മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകങ്ങളിൽ സവിശേഷസ്ഥാനം ഉള്ള പുസ്തകമാണ് സി.എം.എസ് മിഷനറിയായിരുന്ന റവ: ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ A Grammar of the Malayalim Language. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സി.എം.എസ്. മിഷനറി, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്, പരിഭാഷകൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, വൈയാകരണൻ തുടങ്ങി വിവിധ മെഖലകളിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ വൈയാകരണൻ ആയുള്ള പ്രവർത്തനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമുഖകൃതിയാണ് ഇത്

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന 125-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയരേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: A Grammar of the Malayalim Language, as spoken in the principalities of Travancore and Cochin, and the districts of North and South Malabar
 • രചന: റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 215
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1841
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1841 - മലയാളവ്യാകരണം - റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്

1841 – മലയാളവ്യാകരണം – റവ: ജോസഫ് പീറ്റ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇം‌ഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ആദ്യത്തെ മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകം റോബർട്ട് ഡുർമണ്ടിന്റെ  Grammar of the Malabar language ആണ്. 1799ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ പുസ്തകത്തിന്നു ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയേക്കാൾ ഇന്ത്യയിൽ മലയാളം അച്ച് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ ആണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി.  അതിനു ശെഷം വന്ന മലയാളവ്യാകരണപുസ്തകമാണ് റവ: ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ A Grammar of the Malayalim Language.

ഈ പുസ്തകം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടു തന്നെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതാണ്. അക്കാലത്ത് ജൊസഫ് പീറ്റിന്റെ ഈ വ്യാകരണം അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധനേടുകയും 1860ൽ ഇതിനു രണ്ടാം പതിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.

ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ വ്യാകരണത്തെ വിശകലനം  ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

തന്ത്രശാസ്ത്രം — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു  താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 117മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  ആറാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: തന്ത്രശാസ്ത്രം
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 59
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1700നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
തന്ത്രശാസ്ത്രം — താളിയോല പതിപ്പ്

തന്ത്രശാസ്ത്രം — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മൊത്തം നിഗൂഡമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനാലാവണം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം പോലും മനുഷ്യനു ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി പൊയത്. വിക്കിപീഡിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവ്വചനം താഴെ പറയുന്നതാണ്:

തന്ത്രശാസ്ത്രം അതിപുരാതനമായ ഒരു ഭാരതീയശാസ്ത്രശാഖയാണ്. ദക്ഷിണം, സമയം, വാമം,കൌളം തുടങ്ങി ധാരാളം ശാഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രം ഭൌതികവും, ആത്മീയവുമായ എല്ലാ വസ്തുതകളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബൃഹത്തായതുമായ ഒന്നാണ്. ധാരാളം നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ താന്ത്രികഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിരചിതമായിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതഭാഷയിലാണെന്നുള്ളതും ഇതിൻറെ ഗ്രാഹ്യതയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്. ജ്യോതിഷം, വാസ്തു, തച്ചുശാസ്ത്രം, താന്ത്രിക ജ്യോതിഷം, ചിത്രകല,യന്ത്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠകൾ തുടങ്ങി നാനാമേഖലകളിലേക്കും വ്യാപ്തിയുണ്ട്‌ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്.

൪൭ (47 ) മത്തെ ഇതൾ തൊട്ടാണ് ഈ പതിപ്പിൽ കാണുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനു മുൻപുള്ളതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ചെന്നായതന്ത്രം,  മുള്ളൻ തന്ത്രം,  വെരുകു തന്ത്രം തുടങ്ങി  ഇരുപതിലധികം തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം എന്ന കൃതിയുടെ  കൈയെഴുത്തുപ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കടലാസിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 116മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  25മത്തെകൈയെഴുത്തു പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  279
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1857 എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യപേജിൽ കാണുന്നു.
ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പതിനെട്ടു മഹാപുരാണങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ അവസാനത്തെ പുരാണമാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം. അതിന്റെ കിളിപ്പാട്ട് ശൈലിയിൽ മലയാളത്തിലുള്ള രചന ആണ് ഈ പുസ്തകം.

ഗുണ്ടർട്ട് ഇത് താളിയോലപതിപ്പുകളും മറ്റും നോക്കി പകർത്തിയെടുത്തതായിരിക്കും എന്നു കരുതുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നിലേറെ കൈയെഴുത്തുകൾ കാണുന്നൂണ്ട്. ഗുണ്ടർട്ടിനു പുറമേ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സഹായികളും ഈ ഈ പകർത്തിയെഴുത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സഹായിച്ചിട്ടൂണ്ടാകാം.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

ജനോവ പർവ്വം – അർണ്ണോസ് പാതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ രചന എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ജനോവ പർവ്വം എന്ന കൃതിയുടെ  താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് താളിയോലയിലുള്ള മലയാള കാവ്യമാണ്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 115മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും  അഞ്ചാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ജനോവ പർവ്വം
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 35
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1704നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
 • രചയിതാവ്: അർണ്ണോസ് പാതിരി
ജനോവ പർവ്വം – അർണ്ണോസ് പാതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ജനോവ പർവ്വം – അർണ്ണോസ് പാതിരി – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ജനോവ പർവ്വം അർണ്ണോസ് പാതിരി രചിച്ച ഒരു മലയാളകാവ്യം ആണെന്ന് മിക്ക റെഫറസുകളിലും കാണുന്നു. പക്ഷെ ഈ കൃതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെഫറസുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ഈ പ്രത്യേക പേർ (ജനോവ പർവ്വം) ഈ കൃതിക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും അറിയില്ല.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

മോക്ഷം (രക്ഷ) എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കുറച്ചു ക്രൈസ്തവപാട്ടുകളുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 114മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും നാലാമത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം
 • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 19
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1850കൾക്ക് ശെഷം എന്നത് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്.
 • രചയിതാവ്: അജ്ഞാതം (ഗുണ്ടർട്ടോ മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാറൊ ആവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)
ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ഒരു ക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം – താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മോക്ഷം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്രൈസ്തവ പാട്ടുകൾ എന്നതിനു അപ്പുറം ഈ രേഖയെ പറ്റി യാതൊന്നും അറിവില്ല. ആകെ 19 ഇതളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പതിപ്പ് 1850കൾക്ക് ശെഷമുള്ളത് ആണെന്ന് കൃതിയിലെ എഴുത്ത് രീതിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment