ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവദശ – 1928 – Rev. Ch.Renz

ആമുഖം

ഇത് ബാസൽമിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവദശ
പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
താളുകൾ: 138
രചയിതാവ്: Rev. Ch.Renz
പ്രസാധകൻ: Basel Mission
പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1928
പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവദശ

ആദ്യക്രിസ്തുസഭയുടെ ജീവിതദശ

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യകാലത്തെ ക്രിസ്തുസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മലയാളരാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തീയസഭകളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ആത്മീയജീവതത്തെ വർദ്ധിപ്പാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മുഖവുരയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവായ Rev. Renz മലബാർ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറി ആയിരുന്നെന്ന് വിവിധ ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകളിലൂടെ പോയതിൽ നിന്ന് കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം.  ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.  കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

ബൈജു രാമകൃഷ്ണണൻ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി (8 MB)

Google+ Comments

Posted in ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് | Leave a comment

1930- പാത്രചരിതം – കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ – വി.വി. പ്രസ്സ്

ആമുഖം

ശ്രീ. പി.കെ. രാജശേഖരൻ എഴുതിയ ബുക്‌സ്റ്റാൾജിയ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ “അമ്മയുടെ സന്ധ്യാനാമങ്ങൾ” എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ, സാധാരണ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പുസ്തകവായന ജനകീയമായതിനെ പറ്റിയും, സ്തീകളും പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്തെ താഴെ പറയുന്ന ഒരു ദീർഘപ്രസ്താവന ഉണ്ട്.

പുസ്തകങ്ങളെ ചന്തയിലേക്കും ഉത്സവപ്പറമ്പിലേക്കും ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ജനകീയമാക്കിയതിന് ഒരാളോടാണു നാം നന്ദി പറയേണ്ടത്, എസ്. ടി. റെഡ്ഡ്യാരോട്. തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ റെഡ്ഡ്യാർ കേരളത്തിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ച് തന്റെ മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത മലയാളത്തിലെ പുസ്തകസംസ്കാരം നട്ടുപൊടിപ്പിച്ചെടുത്തു.

മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രമെഴുതാൻ സാർഥകമായ ഏകശ്രമം നടത്തിയ കെ.എം. ഗോവി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതു കാണാം.

തിരുനെൽവേലിയിലെ സമൂഹരംഗപുരത്തുനിന്നു കേവലം പ്രന്ത്രണ്ടുവയസ്സുള്ള ഒരു ബാലൻ കാൽനടയായും കാളവണ്ടിയിലും ഏതാണ്ട് നൂറു നാഴിക സഞ്ചരിച്ച് ആരുവാമൊഴിച്ചുരം കടന്ന് നാഗർകോവിൽവഴി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നു. ചില വർഷങ്ങൾ അനന്തപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രപരിസരത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുശേഷം അക്കാലത്തെ തെന്നിന്ത്യൻ വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കൊല്ലത്ത് പാർക്കുന്നു. പ്രായേണ പുത്തൻചരക്കായ പുസ്തകത്തിൽ ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നു. മലയാളപുസ്തകം അങ്ങാടിയിലും ചന്തയിലും ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ എത്തിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണെന്നു പറയാം. റെഡ്ഡ്യാരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും ഭാവനയും ബുദ്ധിയുമാണ് എഴുത്തച്ഛനെയും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെയും സാക്ഷരകേരളീയഗൃഹങ്ങളിലെത്തിച്ചത്. കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി, വീടുകളിലും ചന്തകളിലും വിറ്റ് വില്പനയിൽനിന്നു ലഭിച്ച സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് രാമായണാദികൃത കൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അച്ചടിച്ചാണ് റെഡ്ഡ്യാർ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ സ്വന്തം പുസ്തകങ്ങൾ സ്വയം വിറ്റപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ലാഭം വർധിച്ചു. താമസിയാതെ സ്വന്തം അച്ചുകൂടം കൊല്ലവർഷം 1062 ചിങ്ങമാസത്തിൽ കൊല്ലത്തു സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാഭിവർധിനിപ്രസ് എന്ന വി.വി. പ്രസ്സ്. വിദ്യാഭിവർധിനിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറിയകൂറും പ്രകാശനം ചെയ്തത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യവർഷങ്ങളിലും അടുത്ത ശതകത്തിലെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിലുമാണ്.

പുസ്തകപ്രദർശനം, ബുക്സ്ഫെയർ, ബുക് എക്സിബിഷൻ, പുസ്തകോത്സവം തുടങ്ങിയ ആഢ്യപദങ്ങൾക്കു പകരം ‘പുസ്തകച്ചന്ത’യെന്നു പേരിട്ട് പില്ക്കാലത്ത് ഡി. സി. കിഴക്കേമുറി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പുസ്തകത്തെ യഥാർഥചന്തയിലെത്തിച്ച എസ്. ടി. റെഡ്ഡ്യാർ നടത്തിയ വിപ്ലവം ചരിത്രപരമാണ്. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ ഒരുമിച്ചാക്കി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് റെഡ്ഡ്യാരാണ്. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ, ഉണ്ണായിവാരിയർ, കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികളും വള്ളപ്പാട്ട്, തിരുവാതിരപ്പാട്ട്, ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ട്, കുമ്മിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ ജനകീയഗാനങ്ങളും റെഡ്ഡ്യാർ ചന്തയിലെത്തിച്ചു ജനകീയമാക്കി. സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പുസ്തകം പ്രാപ്യമാക്കി എന്നതാണ് റെഡ്ഡ്യാരുടെ വലിയ സംഭാവനകളിലൊന്ന്. ചന്തയിലും ഉത്സവപ്പറമ്പിലും പോയ സ്ത്രീകൾ അവ വാങ്ങി. സ്ത്രീയും പുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കേരളത്തിന്റെ ആധുനികത്വവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട്.

എസ്. ടി. റെഡ്ഡ്യാരുടെ വി.വി. പ്രസ്സിൽ നിന്നു വന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ  കേരള കവികൾ എന്ന പുസ്തകം ഇതിനു മുൻപു നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ അന്ന് ആ പോസ്റ്റിടുമ്പോൾ മലയാളപുസ്തകചരിത്രത്തിൽ  വി.വി. പ്രസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പി.കെ. രാജശേഖരന്റെ ബുക്സ്റ്റാൾജിയ പുസ്തകത്തിലൂടെ അതു മനസ്സിലായി.

പി.കെ. രാജശേഖരന്റെ മുകളിലെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ആണ് നമ്മൾ ഇന്നു പരിചയപ്പെടുന്നത്. എസ്. ടി. റെഡ്ഡ്യാരുടെ വി.വി. പ്രസ്സ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കൃതിയാണത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: പാത്രചരിതം ഓട്ടൻ തുള്ളൽ
 • പതിപ്പ്: നാലാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 55
 • രചയിതാവ്: കലക്കത്തു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
 • പ്രസാധകൻ: ആർ നാരായണ പണിക്കർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930 (കൊല്ലവർഷം 1105)
 • പ്രസ്സ്: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
പാത്രചരിതം - കലക്കത്തു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ - 1931

പാത്രചരിതം – കലക്കത്തു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ – 1931

ഉള്ളടക്കം

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പാത്രചരിതം എന്ന തുള്ളൽക്കഥയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്ത്കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 14 പേജോളം അവതാരികയും മറ്റുമാണ്. ഇത് പ്രസാധകനായ ആർ. നാരായണ പണിക്കർ വക ആണെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ 35 പേജോളം തുള്ളൽ കഥ. ഏതാണ്ട് 750 വരികൾ ആണ് ഈ തുള്ളൽ കഥയിൽ ഉള്ളത്. അതിനു ശെഷം 4-5 പേജുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വ്യാഖ്യാനവും. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

ബൈജു രാമകൃഷ്ണണൻ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി (3 MB)

 

Google+ Comments

Posted in വി.വി. പ്രസ്സ് | Leave a comment

1931- വേദവിഹാരം മഹാകാവ്യം – കെ.വി. സൈമൺ

ആമുഖം

കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൃതിയുടെ ആദ്യപതിപ്പിന്റെ സ്കാനാണ് ഇന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വേദവിഹാരം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിന്റെ ആദ്യപതിപ്പിന്റെ സ്കാനാണത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: വേദവിഹാരം, മഹാകാവ്യം മോശയുടെ ഒന്നാം പുസ്തകമായ ലോകോല്പത്തി
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 434
 • രചയിതാവ്: കെ.വി. സൈമൺ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1931
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
വേദവിഹാരം - ഒന്നാം പതിപ്പ് - 1931 - കെ.വി. സൈമൺ

വേദവിഹാരം – ഒന്നാം പതിപ്പ് – 1931 – കെ.വി. സൈമൺ

ഉള്ളടക്കം

ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ, വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച കാവ്യമാണ് വേദവിഹാരം.  ഈ കൃതിയുടെ രചന മഹാകവി കെ.വി. സൈമൺ ആണ്. വേദ വിഹാരം എന്ന ഈ കൃതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മഹാകവി പദവിക്ക് അർഹനാക്കിയത്. കെ.വി. സൈമണെ പറ്റിയുള്ള ലഘുജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിന് ഈ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം വായിക്കുക. കെ.വി. സൈമണിനെ പറ്റിയുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കുറിപ്പ് ഇവിടെ കാണാം.

കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും പ്രശസ്തമായ നിരവധി മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് കെ.വി.സൈമണെ കൂടുതൽ പരിചിതം.

തുടങ്ങിയ അർദ്ധ ശാസ്ത്രീയസംഗീത ശൈലിയിലുള്ള നിരവധി  മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് കെ.വി .സൈമൺ. ആ പേരിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതവും.

വേദവിഹാരം എന്ന മഹാകാവ്യം മലയാളം ബ്ലോഗുലത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ്. മലയാളം ബ്ളൊഗറും മലയാളകാവ്യാലാപനത്തിൽ തനതായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ജ്യോതീബായ് പരിയാടത്ത് വേദവിഹാരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ആലപിച്ച് ബ്ലോഗിൽ ഇട്ടതൊടെ ആണത്. പലരും അതിലൂടെ ആണ് കെ.വി. സൈമണിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. എന്നാൽ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിലും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ലേഖനത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റു പല മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന കാണാം.

വേദവിഹാരത്തെ പറ്റി മറ്റു ചിലർ എഴുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയുംഇവിടെയും, ഇവിടെയും കാണാം.

വേദവിഹാരത്തിന്റെ 1931 ഇറങ്ങിയ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ തന്നെ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ കുറേ താളുകൾ ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാർ എഴുതിയ അവതാരികയും അനുമോദനക്കുറിപ്പുകളും മറ്റുമാണ്.  ഇതിൽ സരസ കവി മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപണിക്കരുടെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ 50 അദ്ധ്യായങ്ങൾ പോലെ ഈ മഹാകാവ്യത്തിനും 50 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണുള്ളത്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

ബൈജു രാമകൃഷ്ണണനും ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസും ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു. പുസ്കത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് പൂർണ്ണമായും നിർവ്വഹിച്ചത് സുനിൽ വി.എസ് ആണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി (27 MB)

 

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | 1 Comment

1898 – ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – ബാസൽ മിഷൻ

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ബാസൽ മിഷൻ പുസ്തകമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ, Malayalam Hymn Book
 • പതിപ്പ്: എഴാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 358
 • രചയിതാവ്: ഒരു സംഘം രചയിതാക്കൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1898
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

 

1898 – ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ – ബാസൽ മിഷൻ

1898 – ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ – ബാസൽ മിഷൻ

ഉള്ളടക്കം

മലയാളത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിലെ ഭൂരിപക്ഷം പാട്ടുകളും ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലാക്കിയതാണ്.

രചയിതാക്കളുടെ കാര്യമാണ് കൗതുകം. പുസ്തകത്തിലെ പാട്ടുകളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ്. മറ്റു എനിക്കു പരിചയമുള്ള രചയിതാക്കൾ താഴെ പറയുന്നു. A Progressive Grammar Of The Malayalam Language For Europeans എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ L.J. Frohnmeyerഇംഗ്ലീഷു മലയാള ശബ്ദകോശത്തിന്റെ രചിതാവായ തോബിയാസ് സക്കറിയാസ്, E Diez എന്നിവരും പിന്നെ പേരു കേട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത മറ്റു പലരേയും രചയിതാക്കളായി കാണാം . ഏതാണ്ട് 300 പാട്ടുകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം പുസ്തകത്തിലെ പാട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദപുസ്തകവാക്യങ്ങളും, രചയിതാക്കളുടെ പട്ടികയും, മറ്റും കാണാം.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണണൻ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

 

Google+ Comments

Posted in ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | 1 Comment

ബാലമിത്രം – 1942 ജനുവരി ലക്കം

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ 1941 ഡിസംബർ ലക്കം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. ആ പൊസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ബൈന്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ്. അതിലെ 2 ലക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് തൽക്കാലം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ആദ്യ ലക്കം മുൻപത്തെ പൊസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ ലക്കം 1942 ജനുവരി ലക്കത്തിന്റെ സ്കാൻ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: ബാലമിത്രം
പതിപ്പ്: 1942 ജനുവരി ലക്കം
താളുകൾ: 28
പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ബാലമിത്രം-1942-ജനുവരി – കവർ പേജ്

ബാലമിത്രം-1942-ജനുവരി – കവർ പേജ്

ഉള്ളടക്കം

മുൻ ലക്കത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറു ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈ ലക്കത്തിൽ പ്രത്യെകതയായി തോന്നിയത് ടി.കെ. ജോസഫ് നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനവും വൈക്കം എൻ.എസ്. പൈയുടെ ഹിന്ദി പാഠമാലയും ആണ്. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഈ കൃതി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ ആണ്.

ഡൗൺലോഡ്

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി

 

 

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

ഒരു എബ്രായ-മലയാളകൃതിയുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി-1892

ആമുഖം

The Jewish Theological Seminaryയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത മലയാളവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ച മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് അച്ചടി പുസ്തകം അല്ല. ഇത് ഒരു ഒരു എബ്രായ-മലയാളം കൈയെഴുത്തുപ്രതിയാണ്. പുസ്തകത്തെപറ്റിയുള്ള മെറ്റാഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: Pirḳe avot, Shir ha-shirim, Ekhah u-fiyuṭim, im targum maleyalami.
 • ഉള്ളടക്കം: Ethics of the Fathers, Lamentations, Song of Songs and liturgical poems, Hebrew text with Malayalam translation, phrase by phrase, in parallel columns
 • താളുകൾ: 226
 • വർഷം: ഏകദേശം 1892
 • രചയിതാവ്: Ḥaligoʾah, Eliyah Ḥayim
ഹീബ്രു-മലയാളം കൈയെഴുത്ത് പ്രതി - 1892

ഹീബ്രു-മലയാളം കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – 1892

ഉള്ളടക്കം

ജൂതമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എബ്രായ കൃതികളുടെ മലയാളപരിഭാഷ ആണ് ഉള്ളടക്കം. മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് Ethics of the Fathers, Lamentations, Song of Songs and liturgical poems എന്നാണ്. ഇതിൽ വിലാപങ്ങൾ (Lamentations), ഉത്തമഗീതം (Song of Songs) എന്നിവ ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ആണല്ലോ. ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശകലനം അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ

ഡൗൺലൊഡ്

Google+ Comments

Posted in ഹീബ്രു-മലയാളം | Tagged | Leave a comment

ബാലമിത്രം – ഒരു ബാലകീയ മാസിക – 1941ഡിസംബർ

ആമുഖം

1941ലെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയതിനാൽ പിന്നീട് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ബാലമിത്രം. എങ്കിലും ഈ കൃതി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് ഡിജിറ്റൈസിങ് സഹകാരിയായ ബൈജു രാമകൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യത്താലാണ്.  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ബൈന്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ്. അതിലെ ഒരു പതിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ പുറകാലേ വിടാം എന്ന് കരുതുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: ബാലമിത്രം
പതിപ്പ്: 1941 ഡിസംബർ പതിപ്പ്
താളുകൾ: 28
പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ പതിപ്പ്

ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ പതിപ്പ്

ഉള്ളടക്കം

ബാലമിത്രം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രം വിക്കിപീഡിയയിലും മറ്റും തിരഞ്ഞു എങ്കിലും കണ്ടില്ല. പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ബാല പ്രസിദ്ധീകരണം ആണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ബാലമാസികകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാം.  അതിന്റെ 1941 ഡിസംബർ ലക്കത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. CMSന്റെ ബാലപ്രസിദ്ധീകരണമായ Treasure Chestന്റെ മലയാളം പതിപ്പാണ് ഇതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ താളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു കോപ്പിക്ക് എത്ര വില എന്നു കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു രൂപ ആണ് വിലയെന്ന് രണ്ടാമത്തെ താളിൽ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറു ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നു. പ്രമുഖവ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രം, കഥകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ, കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനുള്ള കഥ തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലെഖനങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. കഞ്ചാവുചെടിയെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ലെഖനം കണ്ടത് കൗതുകമായി തോന്നി.

ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ - പേജ് 14

ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ – പേജ് 14

ഡൗൺലോഡ്

1941ലെ കൃതി ആയതിനാൽ ഇത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് രാജെഷ് ഒടയഞ്ചാൽ ആയിരുന്നു. സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് രാജേഷിനു  ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കുപറ്റിയതിനാൽ അത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പരിപാടികളേയും ബാധിച്ചു. രാജേഷ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ കൃതി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ ആണ്.

തൽക്കാലം ഈ സ്കാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഇവിടെ https://drive.google.com/file/d/0B4hBi4hJ-5mnZTFYaGRwV21DMDQ/view?usp=sharing

Google+ Comments

Posted in സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | 1 Comment

ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം – രണ്ടാം പതിപ്പ്- കേ സി കേശവപിള്ള -1908

ആമുഖം

ഡിസിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി വളരെ അവിചാരിതമായി വന്നു ചേർന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴോ, താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴോ, ഫോട്ടോ എടുത്ത താളുകൾ സ്കാൻ ടെയിലർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നും ഈ കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുമായിരുന്നില്ല. പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളപദ്യകൃതി  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായതും ഇല്ല. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൊപ്പി പങ്കു വെക്കാനായി പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി രചയിതാവായ കേ സി കേശവപിള്ളയെപറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തപ്പി പോയപ്പോഴാണ് ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം എന്ന കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് എല്ലാവരുമായും പങ്കു വെക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 180
 • രചയിതാവ്: കേ സി കേശവപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1908 (കൊല്ലവർഷം 1083)
 • പ്രസ്സ്: അക്ഷരാലങ്കാരം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം - 1908

ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം – 1908

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

മഹാകവി കെ.സി. കേശവപിള്ള രചിച്ച് കൊല്ലവർഷം 1075 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് സുഭാഷിത രത്നാകരം. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ളീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തർജമ ചെയ്തതും കവി സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതുമായ പദ്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിൽ നിന്ന് നൂറു പദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമെടുത്ത് “നീതിവാക്യങ്ങൾ ” എന്ന പേരിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകമാക്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്തു തന്നെ രണ്ടു പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി. പദ്യങ്ങളിലധികവും നീതിവാക്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഭാഷാപോഷിണി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കവിക്ക് ഈ കൃതിയുടെ പേരിൽ വീരശൃംഖല ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഈ കൃതിയുടെ 1908ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയത്. ഈ പുസ്തകത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന പ്രശ്നം പല താളുകളിലും അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നതാണ്.  പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച കടലാസ്, അച്ച്, മഷി തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രശ്നം മൂലം  ആവണം വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്.  മാത്രമല്ല  പുസ്തകം ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതിലെ പ്രശ്നം, പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിലെ അപാകത തുടങ്ങി മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. പല താളുകളിലും പേജ് നമ്പറുകൾ പോലും തെറ്റായാണ് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണണനും ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസും ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു. അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന്റേയും ടൈപ്പ് സെറ്റിങിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

 

 

 

Google+ Comments

Posted in കെ.സി. കേശവപിള്ള | Leave a comment

കേരള കവികൾ – ഒന്നാം ഭാഗം – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി – 1918

ആമുഖം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എഴുതിയ വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കേരള കവികൾ. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: കേരള കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം)
പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
രചയിതാവ്: കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918 (കൊല്ലവർഷം 1093)
പ്രസ്സ്: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം

കേരള കവികൾ - ഒന്നാം ഭാഗം - കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി - 1918

കേരള കവികൾ – ഒന്നാം ഭാഗം – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി – 1918

പുസ്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കേരളദേശത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനകവികളുടെ ലഘുചരിത്രമോ/ഐതിഹ്യമോ ഒക്കെ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണെന്ന സൂചന ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ  ഭാഗങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം.  നമുക്ക് പക്ഷെ നിലവിൽ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടൂള്ളൂ.

താഴെ കാണുന്ന 22 കവികളെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ഇതിൽ കാണാം.

കേരള കവികൾ - ഒന്നാം ഭാഗം - കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി - 1918

കേരള കവികൾ – ഒന്നാം ഭാഗം – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി – 1918

 

ഇതിൽ ജീവചരിത്രമുള്ള കോട്ടൂർ ഉണ്ണിത്താൻ, ഗോപാലനെഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയ പലകവികളുടേയും പേർ (ഞാൻ) ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള മുഴമംഗലത്തു നമ്പൂരിയെ പോലെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഐതിഹ്യമാലയിലും ലേഖനം കാണുന്നുണ്ട്.

എന്തായാലും ഈ കവികളെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതിനാൽ ആ വിവരം നഷ്ടമായി പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്മരിക്കാം.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു. കാലപ്പഴക്കം മൂലം താളുകൾ തൊട്ടാൽ പൊടിയുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആയിരുന്നു. പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു. പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി മോശമായിരുന്നതിനാൽ അല്പം സമയമെടുത്താണ് എല്ലാ താളുകളും ഫോട്ടോ എടുത്തത്.   ഇനിയും താമസിച്ചു പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെന്നേക്കും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്ന ഈ പുസ്തകം അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

Google+ Comments

Posted in കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി | 1 Comment

ഇന്ദുലെഖാ-ഒന്നാം പതിപ്പ്-1889

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നോവൽ പട്ടത്തിനു മത്സരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൃതിയായ ഘാതകവധത്തിന്റെ (1877) സ്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ്. അതിനു പുറമേ വേറൊരു ആദ്യകാല മലയാളനോവലിന്റെ സ്കാൻ കൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പ് ഈ അടുത്ത് കുറച്ചധികം വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയതാണ്. ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിനു, മലയാളി ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഇന്ദുലേഖയുടെ ഉള്ളടക്കവുമായി സാരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഡോ. പി.കെ. രാജശേഖരൻ, ഡോ. പി. വേണുഗോപാലൻ എന്നിവർ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ (‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ 2014 ഏപ്രില്‍ 13–19 ലക്കം) എഴുതിയ “മലയാളി വായിച്ചത് യഥാര്‍ത്ഥ ഇന്ദുലേഖ അല്ല” എന്ന ലേഖനത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. കഥാന്ത്യവും നോവലിന്റെ തുടക്കവും വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് എന്നതായിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനവ്യത്യാസം. മാത്രമല്ല കഥാന്ത്യത്തിൽ നോവലിസ്റ്റ് ഒ. ചന്തുമേനോൻ നിർവഹിച്ച ചരിത്ര പ്രസക്തിയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കിയതായും ഈ ലേഖനത്തിൽ അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. (ബുക്സ്റ്റാൾജിയ എന്ന തന്റെ കോളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പി.കെ. രാജശേഖരൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുക്സ്റ്റാൾജിയ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വില്പനയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആവണം ആ ലേഖനം മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല)

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിലെ ഈ ലേഖനത്തെ തുടർന്നു ഇന്ദുലെഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പ് ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. അതു മുതലാക്കി ഡിസി ബുക്സ് ഇന്ദുലെഖയുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് തന്നെ ഇറക്കി. അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ കാണാം http://www.dcbooks.com/corrected-version-of-indulekha-released.html

പക്ഷെ ഡിസി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പും ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉള്ളതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച്  1890ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രകാരം ഉള്ളതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ 1889ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്പോഴും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഭേദം വരികയാണ്. ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ (1889) സ്കാൻ എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഇന്ദുലെഖാ, ഇംഗ്ലീഷ നൊവൽ മാതിരിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • രചയിതാവ്: ഒ. ചന്തുമെനൊൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1889
 • പ്രസ്സ്: കൊഴിക്കൊട സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടം
ഇന്ദുലെഖാ - ഒന്നാം പതിപ്പ് - 1889

ഇന്ദുലെഖാ – ഒന്നാം പതിപ്പ് – 1889

 

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇന്നുനമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ചവരെ നന്ദിയൊടെ സ്മരിക്കട്ടെ. പ്രധാനമായും  സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ (http://sayahna.org/രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ പ്രയത്നം മൂലമാണ് ഇത് ലഭ്യമായത്. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ ഇന്ദുലെഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ വിവരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ, ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒരു പൊതുസഞ്ചയപ്പതിപ്പിനെ അധികരിച്ച് ഇന്ദുലേഖ ഇ-പുസ്തകം ആയി (ആദ്യത്തെ പതിപ്പിലെ ഇരുപതാം അദ്ധ്യായവും ചേർത്ത്) സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആ ഇ-പുസ്തകം ഇവിടെ കാണാം.

എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താല്പര്യം അതുകൊണ്ടു നിന്നില്ല. തന്റെ സുഹൃത്തായ മാധവ നായിക്ക് വഴി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നു് ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ താളുകൾ മൊത്തം ഫൊട്ടോ എടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടു വന്നു. കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് ഈ ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം പ്രൊസസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്യാനായി എനിക്കു കൈമാറി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൈമാറിയ ഫോട്ടോകൾ ആണ് ഇന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ കിട്ടിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പുസ്തകത്തിന്റെ ഗട്ടർ സ്പെസിലെ നിഴൽ ഒഴിവാക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മൂലമായിരുന്നു അത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് പൂർണ്ണമായും നിർവ്വഹിച്ചത് സുനിൽ വി.എസ് ആണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഏകദേശം നടുഭാഗങ്ങളിലെ താളുകളിൽ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കിയ നോയിസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായി കാണാം. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പുസ്തകം വായനാ യോഗ്യമാക്കാൻ സുനിലിനു നന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു.

ഇന്ദുലേഖയുടെ ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ പല വിധത്തിൽ സഹായിച്ച രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ, മാധവ നായിക്ക്, സുനിൽ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഇന്ദുലെഖയുടെ അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ 1889 ലാണ് ഒന്നാം പതിപ്പ് വരുന്നത്. കോഴിക്കോട് സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടത്തിലാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത്. ഈ പതിപ്പ് വെറും മൂന്നു മാസം കൊണ്ടു വിറ്റു തീർന്നു. 1890 യിൽ നോവലിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പും പ്രസദ്ധികരിച്ചു.ഇക്കാലയളവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും പുറത്തിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഈ പുസ്തകം എത്ര പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടൂണ്ട് എന്നതിനു കണക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പൊതു സഞ്ചയത്തിൽ വന്നതൊടെ പല പ്രസാധകരും ഇതിന്റെ പതിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് താനും.

ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് താളുകൾ ആണ് ഒന്നാം പതിപ്പിനുള്ളത്.

ലിപി പരമായ പ്രത്യേകൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയതിൽ നിന്ന്, 1890ൽ പോലും കോഴിക്കൊട്ടുക്കാർ ചന്ദ്രക്കലയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. സംവൃതോകാരം മിക്കവാറും ഒക്കെ അകാരമായാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടത്തിനു മലയാളലിപിയുടെ പരിണാമത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടതുമാണല്ലോ.

ഈകാരത്തിനു  ” ം‌രം” എന്ന രൂപമാണ്.  അതേ പോലെ ഏ/ഓകാരത്തിന്റെ ചിഹ്നവും ഒട്ടുമേ ഇല്ലെന്ന് കാണുന്നു. എല്ലാം “ഒ””എ”കാരം കോണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

Google+ Comments

Posted in കൊഴിക്കൊട സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടം | Leave a comment