1919 പ്രാചീന ചേരചരിതം

ആമുഖം

പ്രാചീന ചേരചരിതം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകവും നമുക്ക് ശരത്ത് സുന്ദറിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കുന്ന ശരത് സുന്ദറിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: പ്രാചീന ചേരചരിതം 
 • താളുകൾ: 66
 • രചയിതാവ്: വി. വെങ്കടരാമശർമ്മാ
 • പ്രസ്സ്: സരസ്വതീവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1919
1919 പ്രാചീന‌ ചേരചരിതം

1919 പ്രാചീന‌ ചേരചരിതം

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പ്രാചീനചേരരാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യരാണ് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിന്റെ വിശകലനം ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in ശരത് സുന്ദർ ശേഖരം, സരസ്വതീവിലാസം പ്രസ്സ് | Leave a comment

1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൪

ആമുഖം

ശ്രീവാഴും കോട് മാസികയുടെ നാലാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപത്തെ ലക്കങ്ങളെ പോലെ ഈ ലക്കവും നമുക്ക് ശരത്ത് സുന്ദറിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കുന്ന ശരത് സുന്ദറിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ശ്രീവാഴുംകോട് പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൪ (പുസ്തകം 1 ലക്കം 4)
 • താളുകൾ: 20
 • പ്രസാധകൻ: കെ.എം. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് (ഏറ്റവും അവസാനത്തെ താളീലെ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരം) ഉടമസ്ഥൻ: ഇ.വി. രാമൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആണെന്ന് രണ്ടാം താളിലെ കുറിപ്പിൽ സൂചന
 • പ്രസ്സ്: മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918

 

1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൪

1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൪

ഉള്ളടക്കം

തീവെട്ടികൊള്ളയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം കൗതുകകരമായി തോന്നി. കേരളീയ മതം എന്ന ലേഖനം ഈ ലക്കത്തിലും തുടരുകയാണ്.  വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വേറെയും ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, ശരത് സുന്ദർ ശേഖരം | Leave a comment

1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൩

ആമുഖം

ശ്രീവാഴും കോട് മാസികയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപത്തെ ലക്കങ്ങളെ പോലെ ഈ ലക്കവും നമുക്ക് ശരത്ത് സുന്ദറിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കുന്ന ശരത് സുന്ദറിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ശ്രീവാഴുംകോട് പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൩ (പുസ്തകം 1 ലക്കം 3)
 • താളുകൾ: 20
 • പ്രസാധകൻ: കെ.എം. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് (ഏറ്റവും അവസാനത്തെ താളീലെ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരം) ഉടമസ്ഥൻ: ഇ.വി. രാമൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആണെന്ന് രണ്ടാം താളിലെ കുറിപ്പിൽ സൂചന
 • പ്രസ്സ്: മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918
1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൩

1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൩

ഉള്ളടക്കം

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ചില യൂറോപ്യൻ ചിത്രകാരന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.  വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വേറെയും ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട്. കേരളീയ മതം എന്ന ലേഖനവും ശ്രദ്ധേയം തന്നെ.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, ശരത് സുന്ദർ ശേഖരം | Leave a comment

1930 – മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹാശാ ആഴ്ചയിലെ നമസ്കാരക്രമം

ആമുഖം

മാർത്തോമ്മാ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടി. ഹാശാ ആഴ്ചയിൽ (passion week) സഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അടങ്ങിയ ഹാശാക്രമം എന്ന പുസ്തകം 1930ൽ ആണ് ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതുവരെ  ഹാശാ ആഴ്ചയിലെ ശുശൂഷകൾ പലപള്ളികളിലും പല വിധത്തിൽ ആയിരുന്നു. 1930ൽ ഹാശാ ആഴ്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിച്ചതൊടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് സഭയിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും വന്നു. ഈ ഹാശാക്രമത്തിന്റെ 1930ലെ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വട്ടം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഈ പതിപ്പ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ  ശ്രീ. ജയിംസ് പാറമേലിനു നന്ദി

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹാശാ ആഴ്ചയിലെ നമസ്കാരക്രമം
 • വർഷം: 1930
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ:  144
 • പ്രസ്സ്:TAM Press, Tiruvalla
മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹാശാ ആഴ്ചയിലെ നമസ്കാരക്രമം

മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹാശാ ആഴ്ചയിലെ നമസ്കാരക്രമം

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഹാശാ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഈ പുസ്തകം  പുറത്തിറക്കാൻ ഉലശേരിൽ യൗസേഫ് കശീശാ ആണ് മുൻകൈ എടുത്തതെന്ന് ആമുഖ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നേരത്തും ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ   ഇംഗ്ലീഷ് ചുരുക്കെഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വേർ തിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആദ്യത്തെ പതിപ്പിൽ കാണുന്ന പല നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകളും (ഉദാ: തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പ്രാർത്ഥന) ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ പതിപ്പുകളിൽ വിട്ടു കളഞ്ഞതായി കാണുന്നു.  കൂടുതൽ  ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in TAM Press | Leave a comment

1923 – തീത്തൂസ് ദ്വിതീയൻ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജൂബിലിസ്തോത്ര ശുശ്രൂഷാക്രമം

ആമുഖം

തീത്തൂസ് ദ്വിതീയൻ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജൂബിലിസ്തോത്ര ശുശ്രൂഷാക്രമത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പതിപ്പ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ശ്രീവിദ്യാരത്നപ്രഭാ അച്ചുകൂടത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനായ ശ്രീ. ജയിംസ് പാറമേലിനു നന്ദി

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: തീത്തൂസ് ദ്വിതീയൻ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജൂബിലിസ്തോത്ര ശുശ്രൂഷാക്രമം
 • വർഷം: 1923
 • താളുകൾ:  34
 • പ്രസ്സ്:ദ നാഷണൽ പ്രിന്റിങ് ഹൗസ്, തിരുവല്ല
തീത്തൂസ് ദ്വിതീയൻ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജൂബിലിസ്തോത്ര ശുശ്രൂഷാക്രമം

തീത്തൂസ് ദ്വിതീയൻ മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജൂബിലിസ്തോത്ര ശുശ്രൂഷാക്രമം

ഉള്ളടക്കം

1889-1944 കാലഘട്ടത്തിൽ മാർത്തോമ്മാ സഭയിലെ ബിഷപ്പായും, മെത്രാപ്പോലീത്തയായും ഒക്കെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച തീത്തൂസ് ദ്വിതീയൻ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ രജതജൂബിലി 1923ൽ ആഘോഷിച്ചതിന്റെ ശുശ്രൂഷാക്രമത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇത്. മാർത്തോമ്മാ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൃതിയാണിത്. ഇതിലെ പ്രാർത്ഥകളിൽ അന്നത്തെ വിവിധ സഹോദരിസഭകളുമായുള്ള ബന്ധത്തെപറ്റിയും സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാം. കൂടുതൽ  ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in ദ നാഷണൽ പ്രിന്റിങ് ഹൗസ് | Leave a comment

1910 – ശ്രീവ്യാഘ്രാലയെശസ്തവം

ആമുഖം

ശ്രീവ്യാഘ്രാലയെശസ്തവം എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പതിപ്പ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ശ്രീവിദ്യാരത്നപ്രഭാ അച്ചുകൂടത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനായ ശ്രീ. ജയിംസ് പാറമേലിനു നന്ദി

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ശ്രീവ്യാഘ്രാലയെശസ്തവം
 • രചയിതാവ്: തിരുവലഞ്ചുഴി വാരിയത്ത് കൃഷ്ണവാരിയർ
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • വർഷം: 1910
 • താളുകൾ:  54
 • പ്രസ്സ്:ശ്രീ വിദ്യാരത്നപ്രഭാ അച്ചുകൂടം, കുന്നംകുളം.
1910 - ശ്രീവ്യാഘ്രാലയെശസ്തവം

1910 – ശ്രീവ്യാഘ്രാലയെശസ്തവം

ഉള്ളടക്കം

ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Google+ Comments

Posted in ശ്രീവിദ്യാരത്നപ്രഭാ അച്ചുകൂടം | Leave a comment

1908 – കേരളീയ ഭാഷാ കംസവധ ചം‌പു

ആമുഖം

കേരളീയ ഭാഷാ കംസവധ ചം‌പു എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്ന് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: കേരളീയ ഭാഷാ കംസവധ ചം‌പു
 • രചയിതാവ്: കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ/ചുനക്കരെ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവാര്യർ
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • വർഷം: 1908
 • താളുകൾ:  44
 • പ്രസ്സ്:ആര്യ കല്പദ്രുമം പ്രസ്സ്, മാന്നാർ
കേരളീയ ഭാഷാ കംസവധ ചം‌പു

കേരളീയ ഭാഷാ കംസവധ ചം‌പു

ഉള്ളടക്കം

ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

 

Google+ Comments

Posted in ആര്യ കല്പദ്രുമം പ്രസ്സ് | Leave a comment

ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 – എല്ലാ ലക്കങ്ങളും

ആമുഖം

ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ 18-ാം പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെപങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതിനു  മുൻപ് വിവിധ ലക്കങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതും അനുസരിച്ച് വെവ്വേറെ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ പങ്കു വെച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ലക്കങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1941 ഡിസംബർ ലക്കത്തിലാണ് 18-ാം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ലക്കം പുറത്തുവരുന്നത്. 1942 ഡിസംബറിൽ 12 ആം ലക്കത്തോടെ 18-ാം പുസ്തകം പൂർത്തിയാകുന്നു. ഇത് മൊത്തമായി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കാം.

ഏതാണ്ട് 250പരം താളുകൾ ആണ് ഈ എല്ലാ ലക്കങ്ങളിലും കൂടെ ഉള്ളത്. ഇത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് നിരവധി തവണ (പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ) ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതിനു ശെഷമാണ്. ആ സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെയും ക്ഷമയൊടെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ബൈജു രാമകൃഷ്ണനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ബാലമിത്രം
 • പതിപ്പ്: പുസ്തകം ൧൮ ന്റെ ൧ മുതൽ ൧൨ വരെയുള്ള ലക്കങ്ങൾ (1941 ഡിസംബർ മുതൽ 1942 ഡിസംബർ വരെയുള്ള ലക്കങ്ങൾ)
 • വർഷം: 1941/1942
 • താളുകൾ:  ഏകദേശം 36 താളുകൾ ഓരോ ലക്കത്തിനും
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1942 ഡിസംബർ - ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 12

1942 ഡിസംബർ – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 12

ഉള്ളടക്കം

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറു ലേഖനങ്ങൾ ഓരോ ലക്കത്തിലും കാണാം. കൂടുതൽ വിശകലനം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1941 ഡിസംബർ (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൧)

1942 ജനുവരി (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൨)

1942 ഫെബ്രുവരി (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൩)

1942 മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൪,൫)

1942 മെയ്-ജൂൺ (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൫,൬)

1942 ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൭,൮)

1942 സെപ്റ്റംബർ (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൯)

1942 ഒക്ടോബർ (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൧൦, ൧൧)

1942 ഡിസംബർ (പുസ്തകം ൧൮ ലക്കം ൧൨)

 

Google+ Comments

Posted in ബാലമിത്രം, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

ബാലമിത്രം മാസിക – 1942 ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 18 ലക്കം 10,11

ആമുഖം

ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ 1942 ഒക്ടോബർ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെയ്ക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എല്ലാ വിധ സഹായവും നൽകുന്ന ബൈജു രാമകൃഷ്ണനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ബാലമിത്രം
 • പതിപ്പ്: പുസ്തകം ൧൮, ലക്കം ൧൦, ൧൧  (1942 ഒക്ടോബർ ലക്കം)
 • വർഷം: 1942
 • താളുകൾ: 36
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
ബാലമിത്രം മാസിക – 1942 ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 18 ലക്കം 10,11

ബാലമിത്രം മാസിക – 1942 ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 18 ലക്കം 10,11

ഉള്ളടക്കം

ഈ ലക്കത്തിൽ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തത നിലനിർത്താൻ അതൊക്കെ ഗ്രേ സ്കെയിലിലാണ് പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്തിരത്തിരുനാൾ രാജാവിനു 30 വയസ്സ് തികഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലേഖനം ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നു. കുഴിയാനയെ പറ്റി നല്ല ഒരു ലേഖനം കാണുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെയും ധാരാളം പംക്തികൾ കാണാം. കൂടുതൽ  ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ. വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഈ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനോടു കൂടി ബാലമിത്രത്തിന്റെ പുസ്തകം 18ന്റെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്.

ഡൗൺലോഡ്

Google+ Comments

Posted in ബാലമിത്രം, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment

ബാലമിത്രം മാസിക – 1942 ഫെബ്രുവരി – പുസ്തകം 18 ലക്കം 3

ആമുഖം

ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ 1942 ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെയ്ക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എല്ലാ വിധ സഹായവും നൽകുന്ന ബൈജു രാമകൃഷ്ണനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ബാലമിത്രം
 • പതിപ്പ്: പുസ്തകം ൧൮ (18), ലക്കം ൩ (3) (1942 ഫെബ്രുവരി ലക്കം)
 • വർഷം: 1942
 • താളുകൾ: 28
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1942 ഫെബ്രുവരി – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 3

1942 ഫെബ്രുവരി – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 3

 

ഉള്ളടക്കം

ഈ ലക്കത്തിൽ കാണുന്ന കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം, മൊട്ടുസൂചിപ്പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം, പിനോഷ്യയുടെ കഥ,  തുടങ്ങിയവ എടുത്തു പറയെണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ  ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ. വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ്

Google+ Comments

Posted in ബാലമിത്രം, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | Leave a comment