സത്യവേദപുസ്തകം – 1910

കുറച്ച് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ആമുഖം

പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. സത്യവേദപുസ്തകം. ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ.

സത്യവേദപുസ്തകം – 1910

സത്യവേദപുസ്തകം – 1910

1910ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പതിപ്പും അതിനാൽ പകർപ്പവകാശപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ പതിപ്പിന്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.  സത്യവേദപുസ്തകം ഇപ്പൊഴും പ്രതിവർഷം ആയിരക്കണക്കിനു കോപ്പി വിറ്റഴിയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ പകർപ്പവകാശപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കാൻ എവിടെയും ലഭ്യമായിരുന്നല്ല്ല. ആ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ തീരുന്നത്.

സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം

സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം ബൈബിളിന്റെ മലയാളപരിഭാഷയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത് അതിനു മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ മറ്റ് പല പരിഭാഷശ്രമങ്ങളുടേയും തുടർച്ചയും ആണ്. അത് കായംകുളം ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാൻ, ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി, മോശെ ഈശാർഫനി, ചാത്തു മേനോൻ, വൈദ്യനാഥയ്യർ, ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് പിന്നെ പേർ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാത്ത മറ്റ് അനേകം പരിഭാഷകരുടെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ഒരു പുസ്തകവുമാണ്.

1806-ൽ  ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നതോടെയാണ് സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം. ബുക്കാനന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ  കായംകുളം ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാൻ പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ച ആദ്യത്തെ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം 1811-ൽ പുറത്തിറങ്ങി. ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമാണ്. ഇതിന്റെ സ്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക. http://shijualex.in/ramban_bible_1811/ സുറിയാനി പദങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ എടുത്തുപറയാനുള്ള ഒരു കുറവ്.

ഇതിനു ശെഷം വരുന്ന പ്രധാന പരിഭാഷ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടേതണ്. 1823-ൽ കോട്ടയത്ത് പ്രസ്സ് സ്ഥാപിച്ചത് തൊട്ട് ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകവും പരിഭാഷ തീരുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെ പുതിയ നിയമം പൂർണ്ണമായി 1829-ൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ പതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം http://shijualex.in/malayalam_new_testament_benjamin_bailey/

അതിനു ശെഷം 1841ഓടെ ബെഞ്ചമിൻബെയ്‌ലി  പഴയനിയമവും മൊത്തമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനാൽ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അനേകം പദവികൾക്കൊപ്പം ആദ്യമായി ബൈബിൾ മൊത്തമായി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പദവി ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി അലങ്കരിക്കുന്നു.(ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഈ ബൈബിളിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇത് വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല)

ബെയ്‌ലിയുടെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ ഒരു പ്രധാനകുറവായി പറയുന്നത് അത് തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ ഭാഷ ആധാരമാക്കി പരിഭാഷ ചെയ്തതാണ് എന്നതായിരുന്നു. (മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം വളരെയധികം മാനകീകരിക്കപ്പെട്ട ഇക്കാലത്തെ കേരളത്തിലെ മലയാളം  ആയിരുന്നില്ല 150 വർഷം മുൻപത്തെ കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ മലയാളം. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത സ്ഥിതി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു). ബെയ്‌ലി ബൈബിളിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചും, വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു പരിഭാഷ വേണം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിൾ പരിഭാഷ തുടങ്ങുന്നത്. ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പുതിയ നിയമ പരിഭാഷ ഇവിടെ കാണാം http://shijualex.in/malayalam_new_testament_complete_gundert_1868/ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിൾ പഴയ നിയമം മൊത്തമായി പരിഭാഷ ചെയ്തതായോ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായോ നിലവിലുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല.

ഇതിനു ശെഷമാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും-തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്കുമായി വ്യത്യസ്ത പരിഭാഷകൾ വെച്ച് മെയ്‌ന്റൈയ്ൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പൊതുവായ ഒരു പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കുവാൻ 1871-ൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ മദ്രാസ് ഓക്സിലിയറി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു. അതിൽ സി.എം.എസ് ന്റേയും എൽ.എം.എസ്സ്.ന്റേയും ബാസൽ മിഷണ്ടേയും സുറിയാനി സഭയുടേയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കമ്മിറ്റി ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ്. യവന,അരമായ മൂലകൃതിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ വിവർത്തനം നിർവഹിച്ചത്.

ഇതിനു വേണ്ടി ലൂഥറിന്റേയും സ്റ്റെറിന്റേയും ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള വിവർത്തനങ്ങളും, തമിഴിലുള്ള പുതിയ പരിഭാഷയും, ബെയ്‌ലിയുടെടേയും ഗുണ്ടർട്ടിന്റേയും  മലയാള തർജ്ജുമയും, സാമുവേൽ ലീയുടെ സുറിയാനി ബൈബിളും ഒക്കെ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു. 1880-ൽ പുതിയ നിയമം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും 1889-ലാണ് അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഴയ നിയമവും പൂർത്തിയാക്കി. അവസാനം മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും  ഉപയോഗത്തിനായി സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന പേരിൽ 1910-ൽ സമ്പൂർണ്ണ മലയാളപരിഭാഷ പുറത്തിറങ്ങി.

1871-ൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ കാർമ്മികത്തിൽ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട് 1910-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള ബൈബിൾ പരിഭാഷ ആണ് സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. (ബൈബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്വതന്ത്ര മലയാളവിവർത്തവുമായും ഇപ്പോൾ സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്)    മലയാള ഭാഷയുടെ അന്നുവരെയുള്ള വളർച്ചയും, വികാസവും, ആശയവ്യാപ്തിയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ തർജ്ജുമയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ജനകീയമായി.

കത്തോലിക്ക സഭ ഒഴിച്ചുള്ള  മിക്ക ക്രൈസ്തവ സഭകളും ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകമാണ് ഔദ്യൊഗികമായി ഉപയൊഗിക്കുന്നത്.

സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശകാലാവധി 1970-ൽ കഴിഞ്ഞു. അതിനു ശേഷം 1990കളോടെ നിരവധി പേർ ഇതിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി  ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കുന്ന പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗികമായി കരുതുപ്പെടുന്നത്.

കുറഞ്ഞത് 2000 വരെയെങ്കിലും പഴയ ലിപിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആയിരുന്നു (ഹെഡറിൽ മലയാളം അക്കങ്ങൾ അടക്കം) ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സത്യവേദപുസ്തകം (സമ്പൂർണ്ണം) ലഭ്യമായിരുന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ലിപിയിലും സത്യവേദപുസ്തകം ലഭ്യമാണ്.

സത്യവേദപുസ്തകം – വിക്കിഗ്രന്ഥശാല

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2007-ൽ, നിഷാദ് കൈപ്പള്ളീയുടെ സൈറ്റിൽ (http://www.malayalambible.in/) നിന്ന്  സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പ്രയത്നം ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ: http://shijualex.blogspot.com/2007/09/blog-post_8312.html

അക്കാലത്ത് സത്യവേദപുസ്തകം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർത്തപ്പോൾ അത് ഗ്രന്ഥശാലയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഗ്രന്ഥശാലയിലെ പതിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു കുറവ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ആ പുസ്തകം ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്ന അച്ചടി പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ ആധാരമാക്കി വേണം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഉള്ളടക്കം യൂണിക്കോഡിലാക്കാൻ. നിർഭാഗ്യവശാൽ സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്കാൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ  പകർപ്പവകാശപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്കാൻ ലഭ്യകാകുന്നതോടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമേ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്രശ്നത്തിനു കൂടെയാണ് പരിഹാരമാകുന്നത്.

നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കാനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

 • ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേക 1910ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. 
 • ഏതാണ്ട് 1900ത്തോളം താളുകളാണ് ഈ സ്കാനിൽ ഉള്ളത്
 • ന്യൂയോർക്കിലെ Cornell University (http://www.cornell.edu/) യുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പതിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 
 • മറ്റ് പല മലയാള പുസ്തകങ്ങളേയും പോലെ ഗൂഗിളാണ് ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷനു നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 
 •  പുസ്തകത്തിനു ഏതാണ്ട് 1900 പേജുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ സൈസും വളരെ വലുതാണ്. ഏതാണ്ട് 140 MB ആണ് ഫയൽ സൈസ്. 
 • ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സത്യവേദപുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോഴിറങ്ങുന്ന പതിപ്പിൽ കാലാനുസൃതമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സത്യവേദപുസ്തക പതിപ്പുമായി ഈ സ്കാനിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം.   

 സ്കാൻ വിശദാംശങ്ങൾ

നന്ദി

സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഡോ. സൂരജ് രാജനും വിവിധ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ബൈജു മുതുകാടനും പ്രത്യേക നന്ദി.

 

Google+ Comments

Posted in Benjamin Bailey, Malayalam Public Domain Books, മലയാളം ബൈബിൾ, മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | 1 Comment

ഗുണ്ടർത്ത് പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം-1896

ചന്ദ്രക്കല ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും എന്ന പ്രബന്ധത്തിനു ആവശ്യമായ അവലംബമായി ഞങ്ങൾ നിരവധി അച്ചടിപുസ്തകങ്ങളും കൈയെഴുത്ത് രേഖകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇതിനകം തന്നെ പബ്ലിക്കായി നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ  പബ്ലിക്കായി നെറ്റിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുറച്ച് സംഗതികളും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകളിൽ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായി ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. (ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ വളരെ കുറച്ച് താളുകൾ മാത്രമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ 1851ലെ മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം. ആ വിധത്തിൽ അപൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സംഗതികൾ ഞങ്ങൾ നെറ്റിൽ ഇടുന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ മൊത്തമായി ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താമസിയാതെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ പോവുകയാണ്.)

ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പൊതുസഞ്ചയ കൃതികളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പതിപ്പ് എല്ലാവരുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട്. അതിനു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകിയവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.

ആദ്യമായി പങ്ക് വെക്കുന്നത് മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ അച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്ന് 1896-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗുണ്ടർത്ത് പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ്. ഈ പുസ്റ്റകത്തിന്റെ സ്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നത് കണ്ണൻ ഷണ്മുഖമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

Title page of “The Life of Hermann Gundert”

മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഗുണ്ടർട്ട് ജീവചരിത്രം ഇതാണെന്നാണ് തൊന്നുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് ജർമ്മനിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ജീവചരിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയോ എന്ന് അറിയില്ല.

ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ബാസൽ മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇറങ്ങിയത് ആയതിനാൽ മിഷന്റെ  ആളുകൾ കൂട്ടായി എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആവാം ഇത്. പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ മിഷൻ ഭാഷയോട് ചായ്‌വും ഉണ്ട്.

പുസ്തകത്തിലെ  അച്ചടിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യെകമായി എഴുതുന്നില്ല. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രബന്ധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. :

വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത സ്കാൻ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ, ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | Leave a comment

ചന്ദ്രക്കലയുടെ ചരിത്രം തെരഞ്ഞു പോയ കഥ

മലയാളമെഴുത്തിൽ ഇന്നു വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കല (്) എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ (ഷിജു അലക്സ്, സിബു സി.ജെ., സുനിൽ വി.എസ്.)  നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിന്റെ 2014 മേയ് ലക്കത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പായി എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ഇത്  നിരവധി പേരുടെ പ്രേരണയുടെ ഫലമായി ഒരു പ്രബന്ധത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് ഈ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ.

മലയാളം റിസർച്ച് ജർണലിന്റെ 2014 മെയ് ലക്കത്തിന്റെ കവർ പേജ്

മലയാളം റിസർച്ച് ജർണലിന്റെ 2014 മെയ് ലക്കത്തിന്റെ കവർ പേജ്

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചന്ദ്രക്കല എന്ന ലേഖനം തുടങ്ങി അതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനായി അവലംബങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇന്ന് മലയാളമെഴുത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല എന്നത് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.  ഇതോടൊപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഓരോ പഴയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടത്തേണ്ടിവന്ന പല നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആയി മാറുകയാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. 1850കൾക്കു മുൻപുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കൈയെഴുത്തു രേഖകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രക്കല ചിഹ്നം ഇല്ലാതിരുന്നതും എന്നാൽ പിൽക്കാലത്തിത് മലയാളമെഴുത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരിക പഠനങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുന്നതും, ലിപി ചരിത്രം പറയുന്നിടത്തൊക്കെയും ചന്ദ്രക്കലയുടെ കാര്യം പരാമർശിക്കാതെ വിടുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ കൗതുകമുണർത്തി.

ചന്ദ്രക്കല

അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ അവലംബങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിയത്. മീത്തൽ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, ലിപികൾക്കുമുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ബിന്ദുരേഫമൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചത് . എന്നാൽ ലേഖനം പുരോഗമിച്ചതോടെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അതിന്റെ പരിധി ചന്ദ്രക്കല എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ, മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷാ ലിപികളിലെ മീത്തലുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ ചന്ദ്രക്കല തന്നെ ഏറെ ആഴമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി.

ഒരു സാദാ ലേഖനമായി തുടങ്ങിയത് പ്രബന്ധമായി മാറിയത് ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയയും ഡോ. ബാബു ചെറിയാനും നടത്തിയ പീർറിവ്യൂവിനു ശേഷമാണ്. അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ വിഷയത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ഗൗരവത്തോടും കൂടെ സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ഇതിലെ പങ്കാളികളെ നിശ്ചയിക്കാനായത് സുപ്രധാനഘടകമായിരുന്നു. പങ്കാളിത്തപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഓൺലൈനിൽ ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്ന രീതി, വിക്കിപീഡിയയിലൂടെ ചങ്ങാതികളായി മാറിയ ഞങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമല്ലെങ്കിലും ഒരേ വിഷയത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ഊന്നിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത ഇടപെടൽ ആദ്യാനുഭവമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ വിമർശനബുദ്ധിയോടുകൂടി വിലയിരുത്തി കൺക്ലൂഷനിലെത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നു പേരും ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ലേഖനം ഒരു അക്കാദമിക്ക് ജർണലിൽ എഴുതുന്നത്. ഞങ്ങൾ മുന്നു പേരുടേയും ബിരുദവിഷയം അല്ലാത്തതും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ അല്ലാത്തതുമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതാനായത് വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു.

കണ്ടത്തിൽ മാപ്പിളയുടെ കേവലവ്യഞ്ജനച്ചിഹ്നമായ കുഞ്ഞുവട്ടം കണ്ടെത്താനായത് ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായി കരുതുന്നു. മാപ്പിളക്കുമുമ്പും ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യാപകമായും കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയും ഇതുപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹമായതുകൊണ്ട് ആ ചിഹ്നത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ അർഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞുവട്ടം എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ ഈ ചിഹ്നത്തെ വിളിക്കാൻ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുവട്ടം, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ചന്ദ്രക്കലയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിഹ്നമാണെന്ന് മനസിലാക്കിയത് വളരെ വൈകിയായായിരുന്നു.

ഈ പ്രബന്ധത്തിനായി വിശകലനം ചെയ്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മലയാളം യൂണികോഡ് ബ്ലോക്കില്‍ രണ്ട് ക്യാരക്റ്ററുകള്‍ എന്‍കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാനായി.

ഗൂഗിൾ ഡോക്സാണ് ഇതെഴുതാൻ ഞങ്ങളുപയോഗിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം. മീഡിയാവിക്കിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചില കുറവുകൾ ഇതിനുണ്ട്. എഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട്, നീളം കൂടിയ ഡോക്യുമെന്റ് പേജ് കുറഞ്ഞ ബാൻഡ്‌‌വിഡ്ത്തിൽ ലോഡാകാനുള്ള പ്രയാസം, പട്ടികകളുണ്ടാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാലും ഗൂഗിളിന്റെ മറ്റു സെർവീസുകളുമായുള്ള ഇന്റഗ്രിറ്റി, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഒരേ സമയം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, ലേഖനത്തിന്റെ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടവിടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനും ചർച്ചകൾ നടത്താനുമുള്ള സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മേന്മകളാണ്.

വളരെയധികം ചർച്ചകൾക്കും നൂറുകണക്കിന് തിരുത്തലുകൾക്കും ശേഷമാണ് പ്രബന്ധം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടീ വന്നത് പ്രബന്ധത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ്. പ്രബന്ധം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന പല വ്യക്തികളെകുറിച്ചും (ഉദാ: ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ്) ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല. പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തപ്പിയിട്ടും വിവരം ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ  പ്രബന്ധത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും എവിടെയും കൃത്യമായി ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനാണ് ആ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, താക്കോൽ പദങ്ങൾ എന്നിവയെകുറിച്ചുള്ള ചെറുകുറിപ്പ് പ്രബന്ന്ത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പലതിനെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ എവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ സമ്മാനിച്ചു.  ഉദാഹരണമായി, ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ ജനന വർഷം കണ്ടു പിടിക്കാൻ UK യിലെ പഴയ ജനനമരണ രജിസ്റ്ററുകളും സി.എം.എസ് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുടെ പുരാതന രേഖകളും ഒക്കെ തപ്പേണ്ടി വന്നു. ജോസഫ് പീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയായി ശേഷിക്കുകയാണ്. സമാനമാണ്, ഒരു കാലത്ത് മലബാർ കാനറാ മേഖലയിലെ സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്റ്ററായിയിരുന്ന ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയ്റ്റിന്റെ കാര്യം. അല്പമെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ആർകൈവിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ ചിലവഴിച്ച വിദേശികളുടെ കാര്യം. എന്നാൽ മലയാളി ആയിട്ടു പോലും തോബിയാസ് സക്കറിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒട്ടുമേ ലഭ്യമല്ല എന്നത് ഡോക്കുമെന്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര പിറകിലാണെന്ന സൂചനയാണ് തരുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസ്സുകളിൽ ഒന്നായിട്ടും ജനരഞ്ജിനി അച്ചുകൂടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനു ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.  എന്തായാലും പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തുടർ ഗവേഷണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഈ പ്രബന്ധം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക്  പലവിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്.  അവരെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്മരിക്കുന്നു.

  • പ്രബന്ധം പീർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചില അവലംബങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്ത ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ, ഡോ. ബാബു ചെറിയാൻ എന്നിവർ.
  • പ്രബന്ധത്തിനു അവലംബമാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് തന്ന ജി. പ്രിയദർശൻ, ഡോ. ഹൈക്കെ മോസർ, കണ്ണൻ ഷണ്മുഖം, ശിവകുമാർ (വെള്ളെഴുത്ത്), സുനിൽ പ്രഭാകർ, സൂരജ് രാജൻ, ജെഫ് ഷോൺ ജോസ്, കുമാർ വൈക്കം,  അശോകൻ ഞാറയ്ക്കൽ, വിശ്വപ്രഭ, അസീസ് എൻ.എം., രാജേഷ് കെ.എസ്. എന്നിവർ.
  • പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ബുക്സ്, ആർക്കൈവ്.ഓർഗ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, ജർമനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ.
  • പ്രബന്ധത്തിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങും മറ്റു അനുബന്ധ പണികളും ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച അനിൽ കുമാർ കെ.വി., രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാൽ, കെവിൻ സിജി എന്നിവർ.
  • http://malayal.am/ സൈറ്റിൽ ഇതു യൂണിക്കോഡിലാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ അത്യദ്ധ്വാനം ചെയ്ത malayal.am എഡിറ്റർ സെബിൻ എബ്രഹാം ജേക്കബ്ബ്.

ഇവരെല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആദ്യം ഒരു ചെറു കുറിപ്പായി തുടങ്ങിയ ഈ വിഷയം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്താൻ ഏതാണ്ട് 7 മാസമെടുത്തു. അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ നിരവധി തിരുത്തലുകളും, പീർ റിവ്യൂ കമെന്റ്സ് ചേർക്കാനായി നടത്തിയ തിരുത്തലുകളും, ജർണലിന്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരാനായി നടത്തിയ തിരുത്തലുകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് നിരവധി തവണ ഇത് പുതുക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനമെഴുതി ബ്ലോഗിൽ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പരിചയം ഉള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പീർ റിവ്യൂഡ് ജർണലിൽ ഉള്ള എഴുത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു.

ഈ പ്രബന്ധം CC-BY-SA ലൈസൻസിൽ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മാതൃകകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും പ്രബന്ധം സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരികരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനു എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ച മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിന്റെ പ്രസാധകരോട് കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങ് വലിയൊരു കടമ്പ ആയിരുന്നു. ജേണലിന്റെ സ്വതെയുള്ള പരിപാടികൾ ഇപ്പോഴും പേജ് മേക്കറിൽ ആസ്കിയിൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂലം പ്രബന്ധം പഴയ ലിപിയിൽ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം കിട്ടാത്ത സ്ഥിതി വരും. അങ്ങനെ പല വിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജർണലിലെ ഈ പ്രബന്ധം ഞങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചു. അത് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഈ പ്രബന്ധം മാത്രം ലാടെക്കിൽ മലയാളം യൂണിക്കോഡ് (രചന ഫോണ്ട്) ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. സെൽഫ് റിവ്യൂവും, പീർ റിവ്യൂവും, ജർണൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടത്തിയ തിരുത്തലുകളും മൂലം പ്രബന്ധം നിരവധി തവണ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായപ്പൊഴും അതെല്ലാം ക്ഷമയൊടെ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങ് ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ച കെവിൻ സിജിയോടുള്ള നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല.

ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രബന്ധം അച്ചടിക്കു പൊയതിനു ശേഷം മുൻപ് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന പുതിയ ചില അവലംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. പുതിയ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രബന്ധത്തിലെ ചില സംഗതികൾ പുതുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സ്വരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്ന പരിപാടിയെ ക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധത്തിൽ സമകാലിക ഉപയോഗം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ്. അവിടെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്ന പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ കേരളഭാഷാവ്യാകരണത്തിന്റെ 1981ലെ റീപ്രിന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബന്ധം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിക്കാൻ കിട്ടിയത്. അതിനാൽ തക്കതായ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ സ്വരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ച് അത് ആധുനികമായ ഉപയോഗം ആണെന്ന തീർപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബന്ധത്തിൽ നടത്തേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ പ്രബന്ധം അച്ചടിക്കു പോയതിനു ശേഷം പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ 1877ലെ വ്യാകരണത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പും അതിനു ശേഷമുള്ള ദശകങ്ങളിലെ വേറെ ചില കൃതികളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ ലഭിച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് സ്വരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അതേ പോലെ ഉകാരചിഹ്നത്തിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പുതുക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ തെളിവുകളും മറ്റും കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രബന്ധത്തിനു ചില പുതുക്കലുകളും പൂരണവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അത് കാലക്രമെണെ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും പ്രബന്ധം ജർണലിനു വേണ്ടി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്   ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ വെച്ച് വിഷയത്തോട് പരമാവധി നീതി പുലർത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ രേഖകൾ തരപ്പെടുത്തി തരാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചവരോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് മുതല്‍ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള മലയാളമനോരമ പത്രം വരെയുള്ള നിരവധി അച്ചടി രേഖകളും കൈയെഴുത്തു പ്രതികളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിനു വേണ്ട തെളിവുകളായി ഉപയോഗിച്ചു.

ഞങ്ങൾ മുന്നു പേരും ചേർന്ന് എഴുതി മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിന്റെ 2014 മെയ് പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവും പ്രയോഗവും എന്ന പ്രബന്ധത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

  • പ്രബന്ധം അച്ചടിച്ച് വരുന്ന ജർണലിന്റെ  2014 മെയ് ലക്കം അച്ചടി പതിപ്പിനായി താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
   Malayalam Research Journal,
   Pathinanchil Buildings, Chemmarappally Lane, Manganam P.O.,
   Kottayam, Kerala,  India, PIN-686 018
   Phone: 94475 68210
   E-mail: malayalamresearchjournal@gmail.com
  • പ്രബന്ധത്തിന്റെ യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ് http://malayal.am/ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: http://malayal.am/node/22694
  • മലയാളം റിസർച്ച് ജേണലിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നതിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പിഡിഎഫ് രൂപം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: http://goo.gl/SquCgo (7.5 MB ഉള്ള പിഡിഎഫ് ഫയലാണ്)
  • സ്കാൻ ചെയ്ത പിഡിഎഫ് രൂപം ഓൺലൈനായി കാണാൻ http://goo.gl/h3aAWD

സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ പതിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായത്.

പ്രബന്ധത്തിലെ വാദങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകളുടെ ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകൾ മിക്കതും അച്ചടി പതിപ്പിലെ സ്ഥല പരിമിതി മൂലം ഒഴിവാക്കേണ്ടിവന്നു. ഓൺലൈനിൽ ആ പരിമിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് http://malayal.am/ലെ പതിപ്പിൽ ഈ കണ്ണികൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ  പഠനത്തിനാശ്രയിച്ച പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പതിപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതട്ടെ.

പ്രബന്ധത്തിന്റെ അവസാനം ഉപസംഹാരം എന്ന തലക്കെട്ടിനു താഴെ (2395, 2396 താളുകളിൽ) തുടർ ഗവേഷണം ആവശ്യമായ കുറച്ചധികം സംഗതികൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രബന്ധത്തിനു വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വെറും പ്രസ്താവനകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആധികാരികമായ ലേഖനമായി പ്രസിദ്ധികരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മലയാളഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവു നൽകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

ഷിജു അലക്സ്, സിബു സി.ജെ., സുനില്‍ വി.എസ്.

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | 7 Comments

റമ്പാൻ ബൈബിൾ – ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം

ഈ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് എഴുതാനും ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം വിശകലനം  ചെയ്യാനും സുനിൽ വി.എസിന്റെ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

————————–

ആമുഖം

അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്കാൻ (1772-ൽ റോമിൽ അച്ചടിച്ചത്) നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ (http://shijualex.in/sampkshepavedartham-1772/) ലഭ്യമാണ്.

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകമായ ചെറുപൈതങ്ങൾ… (1824-ൽ കോട്ടയത്ത് അച്ചടിച്ചത്) എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനും നമുക്ക് ഈയടുത്ത് ലഭിച്ചു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദംശങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ (http://shijualex.in/cherupaithangal-1824/) ലഭ്യമാണ്.

എന്നാൽ ചെറുപൈതങ്ങൾ… എന്ന പുസ്തകം വരുന്നതിനു ഏകദേശം 13വർഷം മുൻപ് ഒരു മലയാളപുസ്തകം അച്ചടിച്ചു. ആ പുസ്തകം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളം പുസ്തകം. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിലല്ല, ബോംബെയിലാണ് അച്ചടിച്ചത്. അതിനാൽ റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജ്

റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.  1811-ൽ ബോംബെയിലെ കൂറിയർ പ്രസിൽ നിന്നും അച്ചടിച്ചിറക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്. മുഖ്യവിവർത്തകൻ കായംകുളം ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാൻ ആയിരുന്നതിനാലാണ് ഈ പരിഭാഷയ്ക്ക് റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരു ലഭിച്ചത്. ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനന്റെ ഉത്സാഹത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട വിവർത്തനം ആയതിനാൽ ബുക്കാനൻ ബൈബിൾ, കൂറിയർ പ്രസിൽ അച്ചടിച്ചതിനാൽ കൂറിയർ ബൈബിൾ എന്നീ പേരുകളിലും ഈ ബൈബിൾ പരിഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും റമ്പാൻ ബൈബിൾ എന്ന പേരാണ് കൂടുതൽ പ്രശസ്തം.

സ്കാൻ ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ സ്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ സഹകരിച്ചവരുടെ വിവരം ആദ്യം പറയട്ടെ.

 • സ്കാൻ ചെയ്യാനായി റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ഒരു കോപ്പി സംഘടിപ്പിച്ചു തന്ന കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് മലയാളം പ്രൊഫസർ ഡോ. ബാബു ചെറിയാൻ.
 • സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികളുമായി കോട്ടയത്ത് പോവുകയും വളരെ പ്രയത്നപ്പെട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്ത അഖിൽ കൃഷ്ണൻ, സുഗീഷ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവർ
 • സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിങ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച സുനിൽ വി.എസ്.

അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ പ്രയത്നത്താലാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായ സ്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ എത്തുന്നത്.

 ഈ സ്കാനിൽ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട്.

 • പ്രധാന പ്രശ്നം പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പേജുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ പ്രതിയിൽ  ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ ആ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ  മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് പുസ്തകം ഏകദേശം പൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോകൾക്ക് റെസലൂഷൻ കുറവായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് താളുകളുടെ (7 താളോളം) ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും കഷ്ടിച്ച് വായിക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ രണ്ട് പതിപ്പിലും പുസ്തകത്തിന്റെ 4 മത്തെ പേജിന്റെ ചിത്രം കിട്ടിയില്ല. അതിനാൽ ആ പേജ് ഈ സ്കാനിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.
 • ചില പേജുകളുടെ അരികിൽ സ്കാൻ ചെയ്തവരുടെ വിരലുകൾ കാണാം. അത് മനഃപൂർവ്വം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിനായി അധികം സമയം ചിലവാക്കിയില്ല. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് എല്ലാവരുമായി പങ്ക് വെക്കണം എന്ന ആശയോടെ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല സ്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ ഈ പതിപ്പ് മെച്ചപ്പെട്ട സ്കാൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുന്നു.

എന്തയാലും നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ മികച്ച സ്കാൻ എല്ലാവർക്കുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു. റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന പലരുടേയും പരാതി ഇതൊടെ തീരുന്നു.

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ സ്കാൻ ലഭിച്ചതൊടെ മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 1824 വരെ അച്ചടിച്ച എല്ലാ പുസ്തങ്ങളുടെ സ്കാനുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു

അച്ചടിയുടെ പ്രത്യെകതകൾ

 • ഈ പുസ്തകം 1811ൽ ബോംബെ കൊറിയർ പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചത്. ഏകദേശം 1806-ൽ അച്ചടി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 1811-ൽ ആണ് അച്ചടി പൂർത്തിയായത്.
 • നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിലും 504 പേജുകൾ ഉള്ള ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥം ആണിത്.
 • റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ Grammar of the Malayalam language എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബെഹ്റാംജി ജീജിഭായ് എന്ന പാർസി ടൈപ്പോഗ്രഫർ ബോംബെ കുറിയർ പ്രസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച അതേ അച്ചുകൾ തന്നെയാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ അച്ചടിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ റമ്പാൻ ബൈബിളീന്റെ അച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഡോ. പി.ജെ. തോമസിന്റെ മലയാളസാഹിത്യവും കൃസ്ത്യാനികളും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു (പി.ജെ. തോമസ് 1989,203).

“കുറിയർ പ്രസ്സിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി കണ്ടനാട്ടുപള്ളി ഇടവകക്കാരനായ കൊച്ചിട്ടി എന്ന ഒരു നസ്രാണിയെകൂടി ഡോ. ബുക്കാനൻ ബോംബെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപൊയാതായി ഒരു രേഖയിൽ കാണുന്നു”

ഈ പ്രസ്താവന പിന്നീട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ പ്രസ്താവനയെ ആധാരമാക്കി ആയിരിക്കണം മറ്റ് പലരും ബുക്കാനൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു പോയ നാട്ടുകാരനായ കൊച്ചിട്ടി എന്നയാളാണ് റമ്പാൻ ബൈബിൾ അച്ചടിക്കാനുള്ള  അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന പ്രസ്താവന പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയ കെ.എം. ഗോവിയും റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ അച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നുമില്ല. അതിനാൽ റമ്പാൻ ബൈബിളിനായി പ്രത്യേക അച്ച് വാർത്തു എന്നൊരു പ്രചാരണം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്നാണ് 1799ലെ ഡോബർട്ട് ഡർമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകവും റമ്പാൻ ബൈബിളും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതായത് റമ്പാൻ ബൈബിളിനായി പ്രത്യേക അച്ച് വാർത്തിട്ടില്ല. Grammar of the Malayalam language എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി 1799-ൽ റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ട് വാർപ്പിച്ച  അതേ അച്ച് തന്നെയാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേ പോലെ റമ്പാൻ ബൈബിളീന്റെ അച്ചടിയുടെ 200ആം വാർഷികത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഡോ. ബാബു പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചതായി കാണുന്നു.

The translation was completed in 1811 and printed in ‘Kallachu’ (lithographic printing) at a press in Bombay (now Mumbai),” Dr. Paul says (http://www.thehindu.com/news/national/kerala/fete-to-hail-first-malayalam-bible/article3929645.ece)

ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അവസാനം പറയുന്ന കല്ലച്ച്  (lithographic printing) ന്റെ കാര്യവും വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല. റമ്പാൻ ബൈബിൾ കല്ലച്ചിലല്ല അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംക്ഷേപവേദാർത്ഥവും ഡോ. ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകവും പോലൊക്കെ ജംഗമ അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് റമ്പാൻ ബൈബിളും അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശെഷം ഒന്നാം താൾ

ലിപി പരമായ പ്രത്യെകതകൾ

റോബർട്ട്  ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിനു ഉപയോഗിച്ച അതേ അച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റമ്പാൻ ബൈബീളിനും ബാധകമാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് “ന്റ” യുടെ രൂപത്തിനാണ്. ഡ്രമ്മണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ന്റയുടെ “റ‌ൻ‌റ” എന്ന പ്രത്യേക രൂപം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ കാലത്തെ മറ്റ് കൃതികളിലെ പോലെ “ൻ‌റ‌റ” എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇത് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ അച്ചടിക്ക് മേൽനൊട്ടം വഹിച്ച കണ്ടനാട്ടുപള്ളി ഇടവകക്കാരനായ കൊച്ചിട്ടി എന്ന നസ്രാണിയുടെ സംഭാവന ആകണം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെയുള്ള കുറിപ്പിൽ.

റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം

ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ ചാപ്ലിയനായിരുന്ന ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനന്റെ കേരള സന്ദർശനവും ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും ആണ് റമ്പാൻ ബൈബിളിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും സുറിയാനി കൃസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ 1805 ൽ ഗവർണർ ജനറൽ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ബുക്കാനനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് 1806 ൽ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ കേരളത്തിലെത്തി. മലങ്കര സഭയുടെ അന്നത്തെ മേലധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാർ ദീവന്നാസിയോസ് ഒന്നാമൻ മെത്രാപ്പോലീത്തയെ (ആറാം മാർത്തോമയെ) ബുക്കാനൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയിരത്തിലധികം വർഷമായി സുറിയാനി സഭയുടെ കൈവശമിരുന്നതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരാതന ബൈബിൾ ബുക്കാനന് സമ്മാനിച്ചു. മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാൻ നിർവഹിച്ച മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ കാണാനിടയായ ബുക്കാനൻ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളുടെ തർജ്ജമ കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ റമ്പാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 1806-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ വിവർത്തനയത്നത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബുക്കാനന്റെ മാതൃസഭയുടേയും മലയാളദേശത്തെ സുറിയാനി സഭാ നേതാക്കളുടെയും സഹകരണമുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ ബൈബിൾ പരിഭാഷയെപറ്റിയും അതിന്റെ അച്ചടിയെ പറ്റിയും 1811ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Christian researches in Asia എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

After the Author left Travancore, the Bishop prosecuted the translation of the Scriptures into the the Malabar Language without intermission, until he had completed the New Testament. The year following, the Author visited Travancore a second time, and carried the Manuscript to Bombay to be printed; an excellent fount of Malabar types having been recently cast at that place. Learned natives went from Travancore to superintend the press; and it is probable that it is now nearly finished, as a copy of the Gospels of St. Matthew and St. Mark, beautifully printed, was received in England some time ago. This version of the Scriptures will be prosecuted until the whoie Bible is completed, and copies circulated throughout the Christian regions of Malabar.

1811-ൽ ഈ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും ഒരു പുസ്തകമായി ബോംബെയിലെ കൂറിയർ പ്രസ്സിൽ നിന്നു അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 9.5 ഇഞ്ച് നീളവും എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും രണ്ട് ഇഞ്ച് കനവും 504 പേജുകളുമാണ് ഈ ബൈബിളിനുള്ളത്. 1811 അച്ചടി പൂർത്തിയായ ഈ പുസ്തകം തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടു വരികയും പല ഇടവകയിലും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ചില പുരാതനഭവനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭ്യമായ ഒരു കോപ്പിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

സുറിയാനിയിൽ നിന്നുള്ള പദാനുപദ വിവർത്തനം ആയതിനാൽ ധാരാളം സുറിയാനി പദങ്ങൾ ആ വിവർത്തനത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിരുന്നു. സുറിയാനി വാക്കുകളുടെ അതിപ്രസരവും പരിഭാഷയിലെ കുറവുകളും ആണ് പിൽക്കാലത്ത് സ്വന്തമായി ബൈബിൾ പരിഭാഷയിലേക്ക് തിരിയാൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in Malayalam Public Domain Books, മലയാളം ബൈബിൾ | 3 Comments

ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ

(വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പുനഃരാംരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം അടക്കം പല പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പങ്കാളി ആയിരുന്നെങ്കിലും പല തിരക്കുകൾ മൂലം അവയ്ക്കായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടി ആണ് ഇത്.)

 

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് ആധുനികകേരളത്തിൽ 1980 വരെയെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 1829-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ (പുതിയ നിയമം) ആയിരുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ സ്കാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് (http://shijualex.in/malayalam_new_testament_benjamin_bailey/).

എന്നാൽ ഈ അറിവ് പുതുക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത് 1980 ജുൺ/ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആണ്.

1980 ജൂൺ 20 ആം തീയതി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത കാണുക

mathrubhumi_1980_june20_news

(ഈ സമയത്ത് ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയം കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ സുകുമാർ അഴീകോടിന്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു)

തുടർന്ന് 1980 ജൂലൈ 13നു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയം എഴുതിയ “ഒന്നാമത്തെ അച്ചടി ഗ്രന്ഥം” എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കുറച്ച്കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ  1829ലെ ബൈബിൾ അല്ല, 1824-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷ ചെയ്ത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ” എന്ന പുസ്തകമാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് ജോർജ് ഇരുമ്പയം സ്ഥാപിച്ചു. മാതൃഭൂമിയിൽ 1980 ജൂലൈ 13നു വന്ന ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

irumpayam

 

ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ലൈബ്രറിയിലെ കാറ്റലോഗ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വളരെ അവിചാരിതമായാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ജോർജ് ഇരുമ്പയം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം 5 വർഷം പുറകോട്ട് പൊയി. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കെ.എം. ഗോവി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു (കെ.എം. ഗോവി:ആദിമുദ്രണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും,1998;109)

KM_Govi

 

ഇതിനു ശേഷം ജോർജ് ഇരുമ്പയം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറോളം പേജുകൾ ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നു. (പുസ്തകം മൊത്തം ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ചെലവ് താങ്ങാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അന്നത് മൊത്തം ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഇരുമ്പയം എവിടെയോ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു.)  അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെയായി കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായി കരുതുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി പരിഭാഷ ചെയ്ത് 1824-ൽ കോട്ടയം പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീഷിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ” ആണ്. മറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

1980കളിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയം ഈ ലേഖനം എഴുതിയ കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ജനശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അത് പതുക്കെ വിസ്മൃതിയിലായി. ഇതിനു മാറ്റം വരുന്നത് 1990കളുടെ അവസാനം ആണ്. ഇപ്പോൾ കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് പ്രൊഫസറും ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ തല്പരനുമായ ഡോ. ബാബു ചെറിയാനാണ് ഈ പുസ്തകം പിന്നീട് ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നത്.

അദ്ദേഹം ഇതിനായി അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്റെ (റവ:ജോൺ ടി. ജോർജ്?) സഹായത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കൃതിയുടെ മൈക്രോ ഫിലിം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ മൈക്രോ ഫിലിം കോട്ടയത്തെ ചില പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ള മൈക്രോഫിലിം റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പേജും നോക്കി അതിലെ ഉള്ളടക്കം വളരെ പതുക്കെ എഴുതിയെടുത്തുതിനു ശേഷം ഇതിലെ ഉള്ളടക്കവും ലിപികളുടെ കാര്യവും ഒക്കെ പരാമർശിച്ച് വിശദമായ ഒരു പഠനവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ചേർത്ത് 2010-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിന്റെ കോപ്പികൾ ഇപ്പോൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ബാബു ചെറിയാൻ അയച്ച് തന്നതു മൂലം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി എന്റെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ട്.
ബാബു ചെറിയാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം ചെറുപൈതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതിനു ശേഷം ചെറുപൈതങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവുമാണ്. ബാബു ചെറിയാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചെറു പൈതങ്ങളുടെ ചില താളുകളുടെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് കവർ പേജിൽ തന്നെ കൊടുത്തതിനാലാവാം പുസ്തകം മൊത്തമായി വിറ്റു പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് (ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ വരുത്തിയ ഗംഭീര തെറ്റ് (http://shijualex.in/samkshepam-alphabethum-malabaricum/) എന്തായാലും ബാബു ചെറിയാൻ ചെയ്തില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം മൊത്തം വിറ്റു പൊയി).

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും 1824ലെ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പതിപ്പ് കാണാനും ഒറിജിനൽ പുസ്തകം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണാനും അധികം പേർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഡോ. ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയവും, ഫിലിമിൽ ഓരോ പേജും സുസൂക്ഷം പരിശോധിച്ച ബാബു ചെറിയാനും അടക്കം വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമായിരിക്കണം ഒറിജിനൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി കണ്ടത്. ഇനി ആ സ്ഥിതി മാറുകയാണ്. ബെയിലിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കുമായി ലഭ്യമാവുകയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഇന്ന് (2014 February 08) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തൃശൂർ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയവും, ബാബു ചെറിയാനും പങ്കെടുക്കും.

ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കാനായി എല്ലാവിധ മുൻകൈയും എടുത്തത് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലെ ശ്രീ. സുനിൽ പ്രഭാകർ ആണ്. പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചെറുപൈതങ്ങളുടെ സ്കാൻ പതിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിനായി വിക്കിമീഡിയ യു.കെ. അടക്കം പലരും സഹായം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദാ: ജർമ്മനി) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല യു.കെ.യിലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അതിനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.

പിന്നീടാണ് ബാബു ചെറിയാന്റെ കൈയിലുള്ള മൈക്രോഫിലിമിലേക്ക് ശ്രദ്ധതിരിയുന്നത്. മൈക്രോ ഫിലിം കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ആശയം സുനിൽ പ്രഭാകർ മുൻപോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബാബു ചെറിയാൻ വന്നു.

സുനിൽ പ്രഭാകർ ആ മൈക്രോ ഫിലിം ചെന്നെയിലെ റോജാ മുത്തയ്യ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അയക്കുകയും അവരുടെ സഹായത്തൊടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള  ഒരു താൾ ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നു.

baily 5

 

സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 9ലെ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന വാർത്ത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

mathrubhumi_news

ചെറുപൈതങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതിനെ  പൊതുവായും, മാതൃഭൂമി   വാർത്തയിൽ കടന്നു കൂടിയ ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയും  ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ വിശദീകരണം മാതൃഭൂമിയിലെ “വായനക്കാർക്കുള്ള കത്തിൽ”.

irumbaayam_letter

മൈക്രോ ഫിലിമിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പതിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://archive.org/details/Cherupaithangal

ജോർജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും ബാബു ചെറിയാന്റെ പഠനത്തിലും ഈ പുസ്തകത്തെ വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി എത്തിക്കാൻ എല്ലാവിധ ശ്രമവും ഏകോപ്പിച്ച സുനിൽ പ്രഭാകറിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

 

Google+ Comments

Posted in Benjamin Bailey, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ് | 2 Comments

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം മുതലായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം

പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള വളരെ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും പല വിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ അധികം പേർ കൈവെച്ച് കാണുന്നില്ല.

എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാർമ്മേൽ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷിങ്ങ് ഹൗസ് (http://www.carmelpublications.com) ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണസ്ഥാപനം ആണെന്ന് കാണുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ആയതിനാലും ആദ്യകാലത്തെ പല മലയാളപുസ്തകങ്ങളും കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നതിനാലും അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പ് തേടിപോയപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. അവരുടെ കാറ്റലൊഗിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ വേറെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെ കണ്ടു. ഓൺലൈൻ വഴി സേവനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളെഴുത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി. പുസ്തകം കൈയ്യിൽ കിട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് വളരെ പഴയ ചില മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്.   ഞാൻ വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കുറിക്കുന്നു. ഇത്തരം കൃതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ അറിവിലെക്കാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൃതികൾ വേറെ ഒരിടത്തും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.

സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം

ഞാൻ ഈ കൃതി തപ്പിയാണ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ എത്തിയത്. പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയാവുന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കാതെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷെ സംഗതി കൈയ്യിൽ കിട്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചില പ്രത്യെകതകൾ കണ്ടത്.

1980കളിൽ ആണ്  സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം ഡിസി ബുക്സും കാർമ്മേലും ചേർന്ന് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടിയതും അച്ചടിച്ച അതേ പതിപ്പിന്റെ കോപ്പികൾ തന്നെ. അവർ പഴയ കോപ്പി വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതണോ എന്തോ, എന്തായാലും അവർ 33 വർഷം പഴക്കമുള്ള 1980ലെ പതിപ്പ് തന്നെ തന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു :) (ഇതിന്റെ എത്ര കോപ്പികൾ ബാക്കി ഉണ്ടോ ആവോ?)

പ്രാചീന മലയാളലിപിമാല

പ്രാചീന മലയാളലിപികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആയതിനാൽ രസമുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് വാങ്ങിയത്.

പക്ഷെ വായിച്ചിതുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലെ ഇത് ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം-ന്റ മലയാളഭാഷാന്തരവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിലും മറ്റും ആൽഫബെത്തും എന്നത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കത്തിൽ ഉള്ള ഏ/ഓ യെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിന്റെ അർത്ഥമറിയാൻ ഞാൻ ലാറ്റിൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ തപ്പി പൊയത്!

കൂത്തുപറമ്പ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായ ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഷാന്തരവും  പഠനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പഴഞ്ചൊൽ മാല

ഇത് പൗളിനോസ് പാതിരിയുടെ “സെന്റം അഡാഗിയ മലബാറിക്ക”യുടെ (മലയാള ലിപിയിൽ 1791-ൽ അച്ചടിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഴഞ്ചൊൽ ശെഖരം) മലയാളഭാഷാന്തരവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആണ്.

centum

പ്രാചീനമലയാളലിപിമാല എന്ന ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം പോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിൽ ഇത് സെന്റം അഡാഗിയ മലബാറിക്കയുടെ മലയാള പതിപ്പ് ആണെന്ന് സൂചനയേ കൊടുത്തിട്ടില്ല.  ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേൽ തന്നെയാണ്  ഈ പുസ്തകത്തിനു പിന്നിലും.

വേദതർക്കത്തിന്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രഭൂമിക

ഈ പുസ്തകവും ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേലിന്റെ വകയാണ്. ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്ന തലക്കെട്ട് കണ്ടതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംഗതി വാങ്ങിയത്. പക്ഷെ വാങ്ങി താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പൊഴല്ലേ ഇത് കരിയാറ്റിൽ ജോസഫ് മല്പാന്റെ വേദതർക്കം എന്ന കൃതിയുടെ പാഠവും പഠനവും ആണെന്ന് പിടികിട്ടിയത്. 1768ൽ ആണ് വേദതർക്കം രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. വേദതർക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് കർസോൻ/കർസോനി ലിപിയിൽ (മലയാളം സുറിയാനി ലിപിയിൽ എഴുതുന്ന രീതി) ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്.

kursoni

വേദതർക്കത്തിന്റെ കർസോൻ/കർസോനി ലിപിയിൽ ഉള്ള മൂലവും അതിന്റെ മലയാള ലിപിയിൽ ഉള്ള പാഠവും പിന്നെ എമ്മാനുവൽ ആട്ടേലിന്റെ വക പഠനവും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയായി നിലനിന്നിരുന്ന  വേദതർക്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പതിപ്പ് ആണെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗദ്യകൃതിയെന്നും (സംക്ഷെപത്തിനും മുൻപ്) അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളഭാഷയുടെ ഗദ്യസാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് കാർമ്മേലുകാർ അടിച്ചിറക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിങ്ങ് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവരുടേയും പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ തയ്യാറാക്കിയവരുടേയും അശ്രദ്ധ മൂലം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു.

ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം മൂന്നു പുസ്തകത്തിലും പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിലെങ്കിലും മൂലകൃതിയുടെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നെകിൽ ഫാ: എമ്മാനുവൽ ആട്ടേലിന്റെ പ്രയത്നം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്നില്ല. ലാറ്റിനും കുർസോനിയും ഒക്കെ അറിയുന്നതിനാൽ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ചനു മുൻപോട്ട് ഒത്തിരി പണിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയും :)

 

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ  ഒന്നുകിൽ മണി ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെ 2 വഴികളേ ഉള്ളൂ. (ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനു കർമ്മേലുകാർ കമ്മീഷൻ തരുമോ ആവോ :))

Google+ Comments

Posted in Alphabetum Grandonico Malabaricum, Centum Adagia Malabarica | 1 Comment

പഴഞ്ചൊൽ മാല – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – 1845

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ “Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen”എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങും എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ ശേഖരത്തിലുള്ള “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” “പഴഞ്ചൊൽ മാല” എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ഹൈക്കെ മോസർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കൈമാറി (മാതൃഭൂമി വാർത്ത). ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ  “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. ട്യൂബിങ്ങൻ ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ “പഴഞ്ചൊൽ മാല” എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

pazhamchol_mala

ഈ പുസ്ത്കത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചില സംഗതികൾ (കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു)

 • ഈ കൃതി 1845-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു
 • മലയാള പഴഞ്ചൊല്ല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതതത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് പുസ്തകത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പഴം ചൊല്ലുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ്, പിന്നെ അതുപയോഗിച്ച് ക്രൈസ്തവമതതത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
 • പുസ്തകം മൂന്നു ഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • 1845-ൽ അച്ചടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ മീത്തൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടില്ല. 1847-ൽ അച്ചടിച്ച സുവിശേഷകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മീത്തൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിനാൽ നിലവിൽ ഇതു വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് വെച്ച് 1847-ൽ അച്ചടിച്ച സുവിശേഷകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് മീത്തൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറയാം. കുറച്ച് കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ഇനി 1845നും 1847നും ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെ കിട്ടണം.
 • ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
 • മലയാള അക്കങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച റോ സ്കാൻ പ്രോസസ് ചെയ്തു സഹായിച്ചത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ വിശ്വപ്രഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തൊടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെയും പദ്ധതി തീരുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിലേ എല്ലാ ഫയലുകളും പ്രോസസ് ചെയ്ത് നന്നാക്കുകയുള്ളൂ. അതു വരെ ഈ റോ സ്കാനുകൾ നമ്മുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ട്യൂബിങ്ങൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ പദ്ധതി തീർന്നതിനു മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. മലയാളപൊതുസഞ്ചയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഈ വിധത്തിൽ സവിശെഷമായി സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം, ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | Leave a comment

ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ “Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen”എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങും എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ ശേഖരത്തിലുള്ള “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” “പഴഞ്ചൊൽ മാല” എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ഹൈക്കെ മോസർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കൈമാറി (മാതൃഭൂമി വാർത്ത). ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ  “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ

 • ഈ പുസ്തകം ലിത്തോഗ്രഫിക് രീതിയിൽ തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്
 • അച്ചടിച്ച വർഷം 1850
 • ഗുണ്ടർട്ട് ഏതാണ്ട് 15 വർഷത്തൊളം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച കാലയളവിൽ ശെഖരിച്ച 1000 പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം
 • ഇതിനു മുൻപ് 1846-ൽ “അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ”  എന്നൊരു പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നു. ഈ പുസ്തകം പക്ഷെ ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ ഇല്ല.  “അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ”  ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ്  സ്കറിയ സക്കറിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ എന്ന 1846-ലെ പുസ്തകം കൂടുതൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ചേർത്ത് വിപുലീകരിച്ച്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാവാം “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ”
 • 1850നു മുൻപുള്ള കുറച്ചധികം പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ  നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതിനാൽ ലിപിപരമായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഇല്ല. അത്ര വ്യാപകമല്ലെങ്കിലും മീത്തൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ രണ്ട് രൂപവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ “ഈ” എന്ന രൂപം തന്നെ ആണ് കൂടുതലും. ലിത്തോഗ്രഫിക് പ്രിന്റിങ്ങ് ആയതിനാൽ അന്നത്തെ കൈയ്യെഴുത്തിലെ പോലെ  വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉപയൊഗിച്ചിട്ടില്ല.

നമുക്കു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കാൻ റോ സ്കാനാണ്. ഇത് പ്രൊസസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സമയമെടുക്കും. പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Orayiram_pazhamchol_CiXIV39_Tubingen_Gundert_Collection.pdf

സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സഹായഹസ്തം

ഈ പുസ്തകം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കൊല്ലം, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ചില കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും മുൻപോട്ട് വന്നു. അവർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു. അത് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് ചേർത്തു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ കാണാം. http://bit.ly/140XWLc

ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച സ്കൂളുകൾ, കുട്ടികൾ, അദ്ധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ പൂർണ്ണ വിവരം ഇവിടെ കാണാം. http://bit.ly/1azJ3ky

സ്കൂൾ കൂട്ടികളെ ഈ സവിശേഷ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാക്കാൻ ഉത്സാഹിച്ച കണ്ണൻ മാഷിനും മറ്റ് അദ്ധ്യാപകർക്കും നന്ദി. കുട്ടികളുടെ പ്രയത്നത്താൽ സ്കാൻ കിട്ടിയതിനൊപ്പം തന്നെ യൂണിക്ക്കോഡ് മലയാളത്തിൽ അത് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഭാഗമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

സായാഹ്ന ഫൗണ്ടെഷൻ

സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയച്ചപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തയാറായി സായാഹ്ന ഫൗണ്ടെഷനിലെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറും സംഘവും മുൻപോട്ട് വന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ച് PDF, ePUB ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇ-പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അതിന്റെ കണ്ണികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സവിശേഷ മാതൃക

ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം വരുന്നു എന്നത് ഉറപ്പായപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷമാതൃക ആണ്  ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊലിന്റെ വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ജർമ്മനയിൽ നിന്ന് മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ കിട്ടുന്നു, ആ സ്കാൻ കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തിലാക്കി അത് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചേർക്കുന്നു, ഉടൻ തന്നെ സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ മുൻപോട്ട് വന്ന് അത് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഇ-പുസ്തകം ആയി മാറ്റുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിവിധ പ്രായപരിധിയിൽ, വ്യത്യസ്ത മെഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ഇതാ “ഒരു ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റൽ മലയാളത്തിന്റെ അനശ്വരതയിലെക്ക് എത്തപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം, ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | Leave a comment

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്

പൊതുസഞ്ചയകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് – വിദേശസർവ്വകലാശാലകളുടെ സഹായഹസ്തം

പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് പല വളരെ പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന്  കണ്ടെടുത്ത് അത് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലും, ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലൂടെയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്  അത് ബ്ലൊഗിലൂടെ (http://shijualex.in/) എല്ലാവരുമായും പങ്ക് വെച്ചത്. ഈ വിധത്തിൽ വിവിധ വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളുടെ സഹായത്തോടെ 1840കൾക്ക് മുൻപ് അച്ചടിച്ച മിക്ക മലയാളപുസ്ത്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. 1840നു മുൻപ് അച്ചടിച്ചതിൽ 1811-ൽ അച്ചടിച്ച റമ്പാൻ ബൈബിൾ 1824-ൽ അച്ചടിച്ച ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത്. വിദേശസർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

ഇതുവരെ കിട്ടിയ സ്കാനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ സ്കാനുകളിൽ എല്ലാം (ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ വളരെ പരിശ്രമിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം ഒഴിച്ച്) തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും  വിദേശസർവ്വകലാശാലയിലെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബറികളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലൈബറികളിൽ നിന്ന്) നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

1840നു മുൻപ് അച്ചടിച്ച മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളപൊതുസഞ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നർക്ക് ഇതു കിട്ടാൻ വിദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഈ സാദ്ധ്യതകൾ കൂടുതൽ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. പഴയ മലയാള കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കെ.എം. ഗോവിയുടെ “ആദിമുദ്രണം കേരളത്തിലും മലയാളത്തിലും” എന്ന പുസ്തകവും ഡോ: സ്‌കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളും സഹായകരമായി തീർന്നു.

ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികളുടെ ശേഖരം ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ

ഗോവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും സ്കറിയ സ്ക്കറിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ശെഖരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പത്ര വാർത്തയിലും
(http://www.hindu.com/mp/2005/02/03/stories/2005020301950100.htm) ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കാണാം.

ഈ  സവിശേഷ ശേഖരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത്  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ ഈ സംഗതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും നിരാശ ആയിരുന്നു ഫലം.

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ സഹായഹസ്തം

തുടർന്ന് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കാമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുമായി (Wikimedia Deutschland) ബന്ധപ്പെട്ടു. അർണ്ണൊസ് പാതിരി മുതൽ (അതിനു മുൻപും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം) ജർമ്മൻകാർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിധത്തിൽ മലയാളഭാഷയെ വിവിധ തരത്തിൽ  സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സഹായഹസ്തം വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ രൂപത്തിൽ എക്സ്റ്റെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തുടർന്ന് കണ്ടത്. എതൊക്കെ പുസ്തകം ആണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എന്ന ലിസ്റ്റ് തന്നാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി അറിയിച്ചു. കെ.എം. ഗൊവിയുടെ ലിസ്റ്റും ഡോ: സ്കറിയ സ്ക്കറിയയുടെ ലിസ്റ്റും ആധാരമാക്കി എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തു. ആ ലിസ്റ്റ് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി, ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് പദ്ധതിയെ മുൻപോട്ട് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്തൊകെയോ കാരണങ്ങളാൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദീർഘകാലം കാത്തു. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയില്ല. ഈ സംഭവം 2013 മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ഇടപെടൽ

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി വഴി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാഞ്ഞതിനെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബൃഹദ്പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി.  അതെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണ്. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിക്ക് ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല തുടക്കമിടുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

ഹൈക്കെ മോസർ സഹായത്തിനെത്തുന്നു

വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി വഴി കാര്യങ്ങൾ നടക്കാഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് വഴികൾക്കായി തിരഞ്ഞു. ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു ഇൻഡോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രസ്തുത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള ഹൈക്കെ മോസർ എന്ന പ്രഫസർക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് തരാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു. (ഹൈക്കെ മോസർ ജർമ്മൻകാരി ആണെങ്കിലും കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പിനീടാണ്. ഉദാ: ഹൈക്കെ മോസറിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ പത്ര വാർത്ത കാണുക   (http://www.hindu.com/thehindu/fr/2010/10/22/stories/2010102250550400.htm)

ഹൈക്കെ മോസർ

ഹൈക്കെ മോസറിനു എഴുതിയ കത്തിൽ, മലയാളത്തിന്റെ രാജ്യം കേരളമാണെങ്കിലും, കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകളുടെ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പം ഇതു വരെ നമുക്ക് ലഭിച്ച
പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകൾ (http://shijualex.in/list-of-malayalam-public-domain-books/)  എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിദേശസർവ്വകലാശാലയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് (പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന്) ലഭിച്ചതാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണ വളരെ കുറവായതിനാൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള മലയാളകൃതികളുടെ സ്കാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി മലയാള പൊതുസഞ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

എന്റെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഹൈക്കെ മോസർ വളരെ സന്തൊഷത്തോടെ ഈ കാര്യം  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയനുമായും മറ്റും സംസാരിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഹൈക്കെ മോസറിനു മലയാളവുമായും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ് അവർ ഇതിനു ഇത്രയും താല്പര്യമെടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു.

Gabriele Zellerന്റെ സഹായങ്ങൾ

ഹൈക്കെ പിന്നീട് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടറായ  Gabriele Zeller മായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Gabriele Zeller

നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥന പരിശോധിച്ച Gabriele zeller ക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുകയും, ലൈബ്രറിയുടെ ഡയറക്ടറുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെടുകയും  ഈ ശേഖരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ആദ്യ ഉദ്ദേശം പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുത്തിട്ട് വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതൊടെ സത്യത്തിൽ മലയാള പൊതുസഞ്ചയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോട്ടറി അടിച്ച പോലായെന്ന് പറയണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങ് വലിയ പ്രശ്നം ആയേനേ. വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനി സഹായിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ ഇതു മൊത്തം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് തരുമായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്.

കാറ്റലൊഗ് പരിശോധന -സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൽ

ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം Gabriele Zeller ഉം ഹൈക്കെ മോസറും കൂടെ ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടെ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങലുടെ മൊത്തം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ മലയാളം, തുളു, തമിഴ്, കന്നഡ, സംസ്കൃതം ഭാഷകളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷവും മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ. എന്തായാലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ ആയതിനാൽ മലയാള പുസ്തകങ്ങളെ നമുക്കായി പ്രയോരറ്റൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് പല ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു (ഗുണ്ടർട്ട് കളക്ഷനിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ചതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവ ഒക്കെ ലോ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി). ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയരായ സുനിൽ, കെവിൻ, സിബു എന്നിവർ സഹായിച്ചു. അവർക്ക് പ്രത്യെക നന്ദി.

Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി താമസിയാതെ തുടങ്ങുന്നു

നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ലിസ്റ്റും ലൈബ്രറിയുടെ വിവിധ മുൻഗണനകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു അവസാന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പൊസൽ German Research Foundation സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിലവിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ അധികൃതർ. ഇത് അടുത്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേര് Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്നാണ് ഹൈക്കെ മോസർ സൂചിപ്പിച്ചത്. പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച് സ്കാനിങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് 2014 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസത്തോടെ പദ്ധതി തീർക്കാം എന്നാണ് നിലവിൽ കരുതുന്നത്. (ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം)

സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടി

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഞങ്ങൾ മെയിലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കെ മൊസർ സാന്ദർഭികമായി അവർ ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കൂടിയാട്ട ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരിപാടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു പരിപാടി കേരളത്തിൽ നടത്താം എന്ന ആശയം മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ തന്ന് അത് സെപ്റ്റംബർ 12 തീയതി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പൊതുജനത്തെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പൊതുജനത്തെ കാണിക്കനുള്ള സൗകര്യം കൂടെ തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ അവർ സമ്മതിച്ചു.

Pages from CiXIV39-orayiram

സെപ്റ്റംബർ 12നു ഹൈക്കെ മൊസർ കൈമാറുന്ന കൃതികളിൽ ഒന്നായ “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ” എന്ന കൃതിയുടെ മുഖപത്രം

അങ്ങനെ ആണ് സെപ്റ്റംബർ 12നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൊച്ചിയിൽ നടത്താം എന്ന് ധാരണയായത്. പരിപാടിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ താമസിയാതെ പങ്ക് വെക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. (പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടർ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടിയെ കുറിച്ചും വന്ന വാർത്ത ഇവിടെ കാണാം. പരിപാടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.)

സെപ്റ്റംബർ 12ലെ പരിപാടിയിൽ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ആണ് അവർ നമുക്ക് കൈമാറുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന 2 പുസ്തകങ്ങൾ ആണവ:

 • പഴഞ്ചൊൽ മാല – ഇത് 1845-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.
 • ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ – 1850-ൽ തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചതാണ്.

രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ലിത്തൊഗ്രഫിക്ക് രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ്. താമസിയാതെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇടാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള കൃതികളുടെ വിവരം

അവർ അയച്ചു തന്ന കാറ്റലൊഗ് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 130 ഓളം മലയാളം അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും, 80നടുത്ത് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും, വളരെ കുറച്ച് താളിയോലകളും മറ്റും ആണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്.

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള കൃതികളെ നാലായി തരം തിരിക്കാം

 • തലശ്ശേരി/മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സുകളിൽ അച്ചടിച്ച കൃതികൾ (ഈ കൃതികൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ. ബാക്കി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ എവിടെ?)
 • കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും അച്ചടിച്ച ചില പഴയ മലയാളകൃതികൾ (ഈ കൃതികൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ ആണ്. അതിന്റെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരിച്ച ഒരു കോപ്പി മാത്രമാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ. ബാക്കി കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ എവിടെ?)
 • ഹെമ്മൻ ഗൂണ്ടർട്ട് തന്റെ നിഘണ്ടുവിനും മറ്റ് കൃതികൾക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ. ഒപ്പം വേറെ ചില കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും.
 • ഹെമ്മൻ ഗൂണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ പലയിടത്തുനിന്നായി ശേഖരിച്ച കുറച്ച് താളിയോല ശേഖരങ്ങൾ

ഈ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൃതികളും (ഉദാ: തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പയ്യന്നൂർ പാട്ട്…) ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1980-1990കളിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറിജിനൽ കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ഒന്നും ഇതു വരെ പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ആ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ശ്രമിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ അപൂർവ്വമായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള മിക്കപുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിറ്റഴിഞ്ഞവ തന്നെയാണ്. പല പുസ്തകങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് താനും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെഗസി പിൻതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കുന്ന ശീലം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ പല വിലപ്പെട്ട രേഖകളും ഇതിനകം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയവ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. കേരളത്തിൽ ഉള്ളവ സ്കാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇല്ല.

ഗുണ്ടർട്ട് അന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടു പോവുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വിവിധ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരം കേരളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാനേ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉപസംഹാരം

Gundert legacy – a digitization  project of the University of Tuebingen എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലരേയും നമ്മൾ നന്ദിയോടെ  ഓർക്കണം

 • കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടി നടന്ന് പറ്റുന്ന മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് ഈ വിധത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ മികച്ച ഒരു ശേഖരം ഉണ്ടാക്കിയ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
 • തന്റെ ഈ സ്വകാര്യ ശേഖരം 1859ൽ തിരിച്ചു ജർമ്മനിക്കു പോകുമ്പോൾ തന്നൊടൊപ്പം കൊണ്ടു പൊകാൻ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിനു തോന്നിയ നല്ല മനസ്സിന്
 • ഈ സ്വകാര്യ ശെഖരം ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നല്ല മനസ്സുകാണിച്ച ഗുണ്ടർട്ടിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാരായ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും
 • എതാണ്ട് 100 വർഷത്തോളം ഈ ശേഖരത്തിനു ഒരു കേടും വരാതെ സൂചിക്ഷിച്ച  ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക്
 • ഈ സവിശേഷ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയ ഡോ: സ്‌കറിയ സക്കറിയക്കും, ഡോ. ഫ്രൻസിനും
 • ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തൊടെ ഏറ്റ വിക്കിമീഡിയ ജർമ്മനിക്ക്
 • ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഹൈക്കെ മോസർക്ക്
 • ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന  Gabriele Zellerക്കും ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്കും
 • പ്രൊജക്ടിനു വേണ്ട ഫണ്ടിങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന German Research Foundation

തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായാണ് ഈ വിശിഷ്ട ശേഖരത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്.  എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.

ഈ സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ  മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റി അധികൃതർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി.

Google+ Comments

Posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ, ബാസൽ മിഷൻ, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് | 3 Comments

നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം – അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകം

ഇത് വരെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച സ്കാനുകളിൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ 1772ൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ആദ്യ പതിപ്പിന്റെ സ്കാനാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Pages from samkshepavedartham_1772

നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട സ്കാൻ ആണിത്. ചില കാരണങ്ങൾ

 • അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം. മലയാളപുസ്തകം അല്ലെങ്കിലും സംക്ഷേപം അച്ചടിക്കാനായി നിർമ്മിച്ച അച്ചുപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി മലയാളലിപി അച്ചടിച്ച ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം എന്ന ലത്തീൻ പുസ്തകം നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ അത് ലത്തീൻ കൃതി ആണല്ലോ. അതിനാൽ ആദ്യത്തെ മലയാള അച്ചടി പുസ്തകം എന്ന പ്രത്യേകത ആണ് സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തെ വൈശിഷ്ട്യമുള്ളതാക്കുന്നത്.
 • 250 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള മലയാളലിപിയും എഴുത്തും ഭാഷാശൈലിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
 • മലയാളലിപി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ആദ്യ ശ്രമം.
 • ഈ മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ രചന ക്ലെമെന്റ് പിയാനിയസ് എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പുരോഹിതൻ ആണ്.
 • 1772-ൽ റോമിൽ വച്ച് മലയാള ലിപി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1774-ലാണ് ഇതിന്റെ പതിപ്പുകൾ കേരളത്തിലെത്തിയത്. നിലവിൽ ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് പ്രതികൾ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിയുടെ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ സഹായിച്ചതിലും ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ പിഡിഎഫ് ആയി കിട്ടുവാനും കുറച്ചധികം പേർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് അവരൊട് ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ CMI Congregation ന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെമിനാരി ആണ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള  ധർമ്മാരാം കോളേജ്. അവിടെ സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥതിന്റെ 1772-ൽ അടിച്ച ഒരു പതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്കാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ച താഴെ പറയുന്ന ചിലരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

 • ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംഷിയുമായ ജെഫ് ഷോൺ ജോസ് ആണ് ഇതിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് . കൊല്ലത്ത് നടന്ന വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ “പ്രാദേശിക ചരിത്രവും വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രചാരവും” എന്ന അവതരണത്തിലൂടെ ജെഫ്  വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടേയും സവിശേഷ പിടിച്ചു പറ്റിയത് സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മിക്കവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ . ജെഫാണ് സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം നമുക്ക്  ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചത്.
 •  ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള അനുമതി തന്ന ധർമ്മാരാം വൈദീക സെമിനാരി ലൈബ്രേറിയൻ ഫാദർ തോമസ് കുനിയത്തോടത്ത്, സഹ ലൈബ്രേറിയൻ ഫാദർ ജിയോ പള്ളിക്കുന്നേൽ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി. അവരുടെ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ  ഇതു നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.
 •  പുസ്തകം സ്കാൻ ചെയ്തു തന്ന ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റായ ഷൈജു. ഷൈജുവിനു പ്രത്യേക നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. വെറുതെ ഫോട്ടോസ്റ്റാന്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് തരികയല്ല ഷൈജു ചെയ്തത്. ഇത്ര പഴക്കമുള്ള പുസ്തകത്തിനു അതിന്റെ എല്ലാ തനിമയും നിലനിർത്താൻ ഹൈ റെസലൂഷൻ സ്കാൻ ആണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ആ വിധത്തിൽ തന്നെ ഷൈജു അത് ചെയ്തു എന്ന് എടുത്ത് പറയണം. റെസലൂഷൻ കൂടുതലായതിനാൽ സ്കാൻ ചെയ്ത ഫയലുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഓരോ താളൂം 2 MB ക്കു മേൽ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
 •  സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫയലുകൾ എല്ലാം കൂടി ഷോൺ എനിക്ക് തന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങ് വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും പല വിധ തിരക്കിലായതിനാൽ പൊസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിനായി ഏകദേശം ഒരു മാസം എടുത്തു.  അതിനായി വിവിധ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ വിശ്വപ്രഭ, കെവിൻ എന്നിവരോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കട്ടെ. പുസ്തകം അതിന്റെ എല്ലാ തനിമയൊടും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഭാഗം പോസ്റ്റ്പ്രോസസിങ്ങ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ്ങിൽ വിശ്വപ്രഭയും കെവിനും നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അവർ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ പ്രയത്നനത്താൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാനിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ:

 • പഴമയുടെ എല്ലാ ഗന്ധവും പേറുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇന്നേക്ക് 241 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള ഗ്രന്ഥം.  രണ്ടാമത്തെ താളിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പഴക്കം ശരിക്കും വായിച്ചെടുക്കാം. പഴക്കം പൂലം താളുകൾ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
 • ഇതിനകം നമ്മൾ മലയാളവ്യാകരണ കാറ്റിസം, പിന്നെ ക്രിസ്തീയ വേദോപദേശം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റിസം പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ത്വത്ത്വം (പൊതുവെ മതതത്ത്വങ്ങൾ) അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് കാറ്റിസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകം മനസ്സിലായല്ലോ. സംക്ഷെപവേദാർത്ഥവും ഒരു കാറ്റിസം പുസ്തകമാണ്. ക്രൈസ്തവമതതത്ത്വങ്ങൾ (ഒന്ന് കൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതതത്ത്വങ്ങൾ) ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സംക്ഷെപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനാൽ തന്നെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചൊദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ഗുരു അതിനു ഉത്തരം പറയുന്നതും ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
 • സർവ്വെശ്വരായെനമഃ എന്ന സംസ്കൃതവാചകത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ താൾ തുടങ്ങുന്നത്. പൊതുവെ  മലയാളത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവകൃതികളുടെ (അക്കാലത്ത് മുഖ്യമായും എഴുത്തോലയിൽ ഉള്ളത്) ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന “ഹരിശ്രീഗണപതായെ” എന്നത് പകർത്തി ക്രൈസ്തവവൽക്കരിച്ചതാവാം.
 • മലയാള അക്കം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാള അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനു അക്കാലത്ത് എഴുത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കാണാം. പഴയ രീതിയിൽ മലയാള അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കുറിപ്പിനു മലയാള അക്കങ്ങൾ എന്ന പൊസ്റ്റ് കാണുക.
 • മലയാള അക്കം ഒന്നിനു ഏകദേശം പഴയ ൾ നോട് സാദൃശം ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ്.
 •  സംവൃതോകാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 1847ൽ ബാസൽ മിഷൻകാർ മീത്തൽ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വരെ സംവൃതോകാരം ചിലയിടങ്ങളിൽ ു കാരം ഉപയോഗിച്ചും ബെയിലി പ്രത്യേക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചും എഴുതിയിരുന്നു എന്നും വേറെ ചിലയിടത്ത് അത് എടുത്ത് എഴുതുന്ന രീതി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ട സ്കാനുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലും സംവൃതോകാരത്തിനു ചിഹ്നം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.
 • അക്കാലത്ത് കൈയ്യെഴുത്തിൽ വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിലും വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല.
 • അക്കാലത്തെ കൈയ്യെഴുത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ വാചകങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ പൂർണ്ണവിരാമമോ മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളോ ഇല്ല.  ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ഇതിനായി ആദ്യം * എന്ന ചിഹ്നവും പിന്നീട് പൂർണ്ണവിരാമചിഹ്നവും (.) ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.
 • ച്ച, മ്മ എന്നീകൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുംച്ച, മ്മ എന്നീകൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിരുന്നു എന്നത് പഴയ കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് (ഉദാ: അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ കൈയ്യെഴുത്ത്, ബാസൽ മിഷന്റെ ലിത്തോ പതിപ്പുകൾ. അതിനാൽ ഇത് അച്ച് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം)
 • അച്ചുലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആവണം പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ അനുസ്വാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അതിനാൽ തമ്പുരാൻ എന്നത് തംപുരാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
 • സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പലതും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യജ്ഞനഅച്ചുകൾ അതേ പോലെ ഒന്നിനു മുകളിൽ കൂട്ടി വെച്ചാണ്. അതിനാൽ തന്നെ താഴത്തെ വ്യജ്ഞനത്തിനു സ്വാഭാവികമായി കാണേണ്ട വലിപ്പക്കുറവ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ കാണാനില്ല. ഇത് അച്ച് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാവണം. എന്നാൽ സ്ത പോലുള്ള ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ അല്ലാതെയും കാണാം.
 • വരി മുറിയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെയാണ് മുറിയുന്നത്. അതിനാൽ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായി ചില വരികളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഈ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ട വിവിധ ലിത്തോ പതിപ്പുകളിലും കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിലും കണ്ടതാണ്.
 •  ഏ, ഓ എന്നീ സ്വരങ്ങൾ അന്ന് എഴുത്തിൽ ഉപയൊഗിക്കുന്ന പതിവ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സ്വരങ്ങളോ അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളോ ഈ പുസ്തകത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല. അതിനു പകരം എ,ഒ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 •  “ഈ”യ്ക്കായി എന്ന രൂപം തന്നെ.
 • ന്റ യുടെ രൂപം ൻററ എന്നാണ്.
 • റ്റ യുടെ രൂപം ററ എന്നാണ്
 • ഗു, ശി എന്നിങ്ങനെ ഗുരു, ശിഷ്യൻ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ചുരുക്കെഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • ചിലവാക്കുകൾ വാമൊഴി അതേ പോലെ എഴുത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുക ആണെന്ന് തോന്നും. ഉദാഹരണം ഒറങ്ങാൻ (ഉറങ്ങാൻ), രായിലെ (രാവിലെ)
 • പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു ശുദ്ധിപത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം “ഇപുസ്തകത്തിലുള്ളപിണക്കമൊകയുംതീർത്തകൊൾവാൻഎടമില്ലാഞ്ഞിട്ടഒന്നരണ്ടപൊക്കുന്നെയുള്ളുആവിത”

ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് നിറുത്തട്ടെ. ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

കുറിപ്പ്: പുസ്തകത്തിലെ DC Archives എന്ന ലേബൽ കണ്ടു തെറ്റുദ്ധരിക്കണ്ട. Dharamaram College Archives എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണത്. :)

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിന്റെ കണ്ണികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. തൽക്കാലം പുസ്തകത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഹൈറെസലൂഷൻ സ്കാൻ ആണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സൈസ് അല്പം കൂടുതലാണ് (28 MB). സൈസ് കുറഞ്ഞ ലോ റെസലൂഷൻ സ്കാനുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശരിയാക്കാം.

 

Google+ Comments

Posted in Alphabetum Grandonico Malabaricum, സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം | 5 Comments