1975 – അക്ഷയദീപം – ഉപപാഠപുസ്തകം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8

കേരള സർക്കാർ 1975ൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള ഉപപാഠപുസ്തകമായ അക്ഷയദീപം എന്ന മലയാളപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യരെ പറ്റി പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ രചിച്ച ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണിത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1975 - അക്ഷയദീപം - ഉപപാഠപുസ്തകം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8
1975 – അക്ഷയദീപം – ഉപപാഠപുസ്തകം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: അക്ഷയദീപം – ഉപപാഠപുസ്തകം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 108
 • അച്ചടി: ശ്രീനി പ്രിന്റേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

1974 – കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

കേരള സർക്കാർ 1974ൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളപാഠാവലി – മലയാളം എന്ന മലയാളപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പവും മറ്റു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1974 - കേരള പാഠാവലി മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
1974 – കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 6
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1974
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 126
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

1915 – ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ – എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി

കൊച്ചുപിള്ളാരുടെ ഗണിതപഠനത്തെ സഹായിക്കാനായി തിരുവിതാംകൂർ പള്ളിക്കൂട ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആധുനിക ഗണിതപഠനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് ആയിരിക്കും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1915 - ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ - എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി
1915 – ബാലഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ – എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വാക്യരചനാപ്രവേശിക
 • രചന: സി.പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1093ൽ (ഏകദേശം 1918)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • അച്ചടി: സരസ്വതീവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി