1956 – ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5

1956ൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം എന്ന ഗണിതപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എം. ടി. തോമസ് എന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനാണ് ഇതിന്റെ രചനനിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വകാര്യ പ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഠപുസ്തകമാണ്. പക്ഷെ തിരുവിതാംകൂർ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മറ്റിയുടെ അനുമതി ഇതിനുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം - സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5
ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ലളിതഗണിതശാസ്ത്രം – സ്റ്റാൻഡാർഡ് 5
 • രചന: റവ: എം.ടി. തോമസ്സ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 118
 • അച്ചടി: PJIM പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1971 – കണ്ണീർമുത്തുകൾ – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 5

കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു് 1971ൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണ്ണീർമുത്തുകൾ എന്ന മലയാളം ഉപപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1971 - കണ്ണീർമുത്തുകൾ - സ്റ്റാൻഡേർഡു് 5
1971 – കണ്ണീർമുത്തുകൾ – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 5

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കണ്ണീർമുത്തുകൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • പ്രസാധനം: കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു്
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1971 (ജനുവരി-മാർച്ച്) – വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി – ആകാശവാണി (തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട്)

1971 ജനുവരി-മാർച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആകാശവാണി നിലയങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവ സംപ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡോക്കുമെന്റേഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ സാമാന്യശാസ്ത്രം, ഗണിതം, മലയാളഭാഷ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള പരിപാടിയുടെ ഡോക്കുമെന്റേഷനും കാണാം.

ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശബ്ദമായി മാത്രം നമ്മൾ കേട്ട്, അക്കാലത്ത് പലരും അത് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, പിൽക്കലത്ത് മറന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ പരിപാടിയുടെ ഇത്രയെങ്കിലും സംഗതികൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഓഡിയോ റിക്കാർഡിങുകൾ ആണ് ശേഖരിച്ച് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരേണ്ടത്. നിലവിലെ നമ്മളൂടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ രീതി വെച്ച് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഓഡിയോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നോ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുമോ എന്നതും സംശയമാണ്. എന്തായാലും  ഇതേ പോലെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കിട്ടുന്ന ഡോക്കുമെന്റേഷനേ നിലവിൽ ലഭ്യമായുള്ളൂ.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

 

വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി - ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട്
വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി – ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട്

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി – ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971 ജനുവരി – മാർച്ച്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • പ്രസാധനം: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി