1963 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി കേരളസർക്കാർ 1963ൽ പുറത്തിറക്കിയ കേരളപാഠാവലി – മലയാളം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1963
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 136
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, എറണാകുളം
1963 - കേരളപാഠാവലി - മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
1963 – കേരളപാഠാവലി – മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

1958 – വനസ്മരണകൾ – എൻ പരമേശ്വരൻ

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ വനസ്മരണകൾ എന്ന  പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ. പഴക്കം മൂലം ആദ്യത്തെ ചില പേജുകളിൽ അച്ചടിച്ചത് മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയതിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വനസ്മരണകൾ
 • രചയിതാവ്: എൻ. പരമേശ്വരൻ, പള്ളിത്തോട്ടം, കൊല്ലം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 86
 • അച്ചടി: സിറ്റി പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1958 - വനസ്മരണകൾ - എൻ പരമേശ്വരൻ
1958 – വനസ്മരണകൾ – എൻ പരമേശ്വരൻ

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (10 MB)

1951 – ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യ്രം നേടിയതിനു ശേഷം ഹിന്ദിപഠനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് മലയാളികളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

 

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം
 • പതിപ്പ്: –  ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • രചയിതാവ്: കെ. രവിവർമ്മ, എറണാകുളം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • പ്രസാധകർ: The Bharat Stores, Ernakulam
 • അച്ചടി: Saraswathi (elec.) Ptg & Pbg House, Trichur
1951 - ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം
1951 – ഹിന്ദി പ്രഥമവ്യാകരണം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (3 MB)