1978 – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ലഘുജീവചരിത്രം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലയാളപദ്യസാഹിത്യകാരന്മാർ എന്ന പരമ്പരയിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എന്ന ലഘുജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കിയ പുസ്തകമണോ അതോ  ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉപപാഠപുസ്തകമായോ മറ്റോ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നോ വ്യക്തമല്ല. പഴക്കം മൂലം അക്ഷരങ്ങൾ മങ്ങി തുടങ്ങിയതു കാരണം വ്യക്തതക്കുറവുണ്ട് എന്ന പ്രശ്നം ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്.

 

1978 - ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് - ലഘുജീവചരിത്രം
1978 – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ലഘുജീവചരിത്രം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം  ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ലഘുജീവചരിത്രം
 • രചന: ഏ. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 74
 • പ്രസാധകർ: സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം
 • അച്ചടി: Ramses press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1936 – The New Model Selections (Senior)

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ ഉപയോഗത്തിന്നായി 1936ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച The New Model Selections (Senior) എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് Prose & Poetry ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

1936 - The New Model Selections (Senior)
1936 – The New Model Selections (Senior)

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം  ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: The New Model Selections (Senior)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 180
 • പ്രസാധകർ: The Indian Publishing House Ltd., Madras
 • അച്ചടി: The Law Printing House, Mount Road, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1957 – ഗണിതശാസ്ത്രം – പത്താംക്ലാസ്സിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

കേരളസർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് 1957ൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിന്നായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗണിതശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പേജുകൾ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പഴക്കംമൂലം പേജുകൾ മങ്ങിയതും അക്ഷരം മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുമടക്കം കുറച്ചേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനു ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിമിതികൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മികച്ച നിലയിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

1957 - ഗണിതശാസ്ത്രം - പത്താംക്ലാസ്സിലേക്ക്
1957 – ഗണിതശാസ്ത്രം – പത്താംക്ലാസ്സിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഗണിതശാസ്ത്രം – പത്താംക്ലാസ്സിലേക്ക്
 • രചന: എസ്. മോസസ്, District Educational Officer, Trivandrum South
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 148
 • പ്രസാധകർ: കേരളസർക്കാർ
 • അച്ചടി: University Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി