1964 – ജനറൽ സയൻസു് – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 7

കേരള സർക്കാർ 1964ൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ജനറൽ സയൻസു് എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പിറകിലെ കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു ചെറിയ കുറവ് മാത്രം ഈ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ച കുറച്ചു പേരെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും സജീവമായി ഉണ്ടാവും എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1964 - ജനറൽ സയൻസു് - സ്റ്റാൻഡേർഡു് 7
1964 – ജനറൽ സയൻസു് – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 7

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്:  ജനറൽ സയൻസു് – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 7
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 154
 • പ്രസാധനം: കേരള സർക്കാർ
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1952 – Malayalam terms for elementary Physics

തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ 1950കളിൽ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായിക്കാനായുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Malayalam terms for elementary Physics എന്ന ഫിസിക്സ് പദസഞ്ചയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പദസഞ്ചയപുസ്തകങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടൂണ്ട്. ഈ ഫിസിക്സ് പദസഞ്ചയ പുസ്തകത്തിനു, ടി.കെ. ജോസഫ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതർ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ആണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1952 - Malayalam terms for elementary Physics
1952 – Malayalam terms for elementary Physics

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്:  Malayalam terms for elementary Physics
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 58
 • പ്രസാധനം: തിരുവിതാംകൂർ
 • അച്ചടി: സിറ്റി പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1956 – വേലുത്തമ്പി ദളവാ – ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.ഏ. – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

1956ൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വിദ്യോദയ പബ്ലിക്കെഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വേലുത്തമ്പി ദളവ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

വേലുത്തമ്പി ദളവാ - ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.ഏ. - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
വേലുത്തമ്പി ദളവാ – ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.ഏ. – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്:  വേലുത്തമ്പി ദളവാ
 • രചന: ആനന്ദക്കുട്ടൻ എം.ഏ.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • പ്രസാധനം: വിദ്യോദയ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി