1851 – മാനുഷഹൃദയം – തലശ്ശെരിയിലെ ഛാപിതം

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാനുഷഹൃദയം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 45-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മാനുഷഹൃദയം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 61
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1851
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1851-മാനുഷഹൃദയം
1851-മാനുഷഹൃദയം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇതൊരു ക്രൈസ്തവ മതപ്രചരണ പുസ്തകം ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ The Heart of Man എന്നും The Heart Book എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം എനിക്കു പിടിയില്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പിൽക്കാല പതിപ്പ് 1926ൽ അച്ചടിച്ച മാനുഷഹൃദയ ദർപ്പണം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതാണ്.

നിലവിൽ ഇതുവരെ ലഭ്യമായ തെളിവ് വെച്ച് ഗുണ്ടർട്ടും കൂട്ടരും ആണ് മാനുഷഹൃദയം എന്ന ഈ ക്രൈസ്തവമതപ്രചരണ പുസ്തകം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതിനു ഗുണ്ടർട്ടിനു സഹായമായി തീർന്നത് തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചടി (ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് അച്ചടി) ആണെന്ന് സവിശെഷമായ സംഗതിയാണ്. കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അക്കാലത്തെ സാങ്കേതികയിൽ ചിത്രം അച്ചടിക്കുന്നത് അത്ര ചെറിയ സംഗതി അല്ല. ചിത്രം അച്ചടിക്കാൻ അന്നത്തെ സാങ്കേതികത വെച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പം കല്ലച്ച്  ആയിരുന്നു.

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒരു മുഴുപേജിൽ മൊത്തമായി അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രമുള്ള പേജിൽ വേറെ എഴുത്ത് ഒന്നുമില്ല (The Heart Book ന്റെ ഉള്ളടക്ക വിന്യാസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്).

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

1906 – ഹിന്തുമതത്തിലെയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലെയും ലോകോത്ഭവ വിവരങ്ങൾ

ആമുഖം

1906ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവമതപ്രചരണ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 44-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഹിന്തുമതത്തിലെയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലെയും ലോകോത്ഭവ വിവരങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 87
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1906
 • രചയിതാവ്: ലോറൻസ് പുറത്തൂർ
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1906_ഹിന്തുമതത്തിലെയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലെയും ലോകോത്ഭവ വിവരങ്ങൾ
1906_ഹിന്തുമതത്തിലെയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലെയും ലോകോത്ഭവ വിവരങ്ങൾ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഹൈന്ദവ-ക്രൈസ്തവ മതപുസ്തകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു രണ്ടു മതങ്ങളിലും ഉള്ള  ലോകോത്ഭവ വിവരങ്ങൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മതപ്രചരണപുസ്തകം ആയതിനാൽ ആ വിധത്തിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്റെ രചയിതാവ്  ലോറൻസ് പുറത്തൂർ മലയാളി ആണെന്ന്  ഊഹിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ രചനയിൽ ബാസൽ മിഷൻ സായിപ്പുമാർ സഹായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ലോറൻസ് പുറത്തൂർ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നൂണ്ട്.

 

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

1870 – മഹാഭാരതം, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ട്  ശൈലിയിൽ എഴുതിയ മഹാഭാരതത്തിന്റേയും അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റേയും 1870ൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന നാല്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും പതിനേഴാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മഹാഭാരതം, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 883
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: (1870 എന്നു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) 
മഹാഭാരതം കൈയെഴുത്ത് പ്രതി
മഹാഭാരതം കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയിൽ 564 മത്തെ പേജ് വരെയാണ്  മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട്. 565 മത്തെ പേജ് തൊട്ട് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങുന്നു.പലർ കൂടിയാണ് ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും ഗൂണ്ടർട്ടിന്റെ സഹായികൾ ആയിരിക്കാം.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments