1921 – സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ – ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ

ആമുഖം

ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ ബൈബിളിൽ സോളമൻ/ശലോമോൻ രചിച്ച സുഭാഷിതങ്ങൾ/സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കവിതാ രൂപത്തിലുള്ള കൃതിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാരെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് Dr. Rammohan K T, (formerly Dean, Faculty of Social Sciences, Mahatma Gandhi University) യുടെ സ്വകാര്യ ഗ്രന്ഥശെഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ പുസ്തകം എനിക്കു ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടു വന്നു തരികയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി. ഇതിനു മുൻപ് 1870ലെ ധനതത്വനിരൂപണം എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന റാം‌മോഹൻ സാറിനു ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യെക നന്ദി.

സ്കാൻ ചെയ്യാനും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്റെ മകൻ സിറിലും സഹായിച്ചു.

പൊതുസഞ്ചയ നില

മാണികത്തനാർ 1941ൽ മരിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യൻ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമമനുസരിച്ച് 1956നു മുൻപ് അച്ചടിച്ച ഈ കൃതി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്.  1921 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമായതിനാൽ അമേരിക്കൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച്ൾ ഈ കൃതി അമേരിക്കയിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 50
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921
 • പ്രസ്സ്:  വി യൌസേപ്പു പി മുദ്രാലയം (സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്സ്), മാന്നാനം
 • രചയിതാവ്: ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ
1921 – സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ
1921 – സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബൈബിളിലെ സുഭാഷിതങ്ങൾ/സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കവിതാ രൂപത്തിലുള്ള കൃതിയാണിത്. കൈപ്പൻപ്ലാക്കൻ അബ്രഹാം കത്തനാർ എഴുതിയ ഒരു അവതാരികയും, കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള എഴുതിയ ഒരു അഭിപ്രായവും തുടക്കത്തിൽ കാണാം. തുടർന്ന്  സുഭാഷിതങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കവിത ശ്ലോകരൂപത്തിൽ കാണാം. ഇത് ഏതാണ്ട് 50 പേജുകൾ ഉണ്ട്.

 

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

1921 – ഒറ്റശ്ലോകം – അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

ആമുഖം

ഒറ്റശ്ലോകം എന്ന അപൂർവ്വ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് ശ്രീ രാഹുൽ ശർമ്മ ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതാകുന്നു. മുത്തച്ഛന്നു വ്യാഖ്യാതാവായ അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത് തന്നെ സമ്മാനിച്ച പുസ്തകം ആണിത്. ഏതാണ്ട് അഞ്ച് തമലുറ കൈമാറി വന്ന അപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥം ആണ് അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എനിക്കു കൈമാറിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

സ്കാൻ ചെയ്യാനും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്റെ മകൻ സിറിലും സഹായിച്ചു.

പൊതുസഞ്ചയ നില

1921 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമായതിനാൽ അമേരിക്കൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് 1923നു മുൻപുള്ള പ്രസിദ്ധീകരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: ഒറ്റശ്ലോകം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 238
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (കൊല്ലവർഷം ൧൦൯൬ (1096)
 • പ്രസ്സ്: വാണികളേബരം അച്ചുകൂടം, തൃശൂർ
 • ക്രോഡീകരണവും വ്യാഖ്യാനവും: അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
1921 - ഒറ്റശ്ലോകം - അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
1921 – ഒറ്റശ്ലോകം – അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പ്രാചീനന്മാരും അർവാചീനന്മാരും ആയ കവികൾ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതെ ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ആണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകം ക്രൊഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത് അവതാരികയിൽ പറയുന്നു.

ഏതാണ്ട് 500 ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള സന്ദർഭവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഒക്കെ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രഥമഭാഗമാണ് ഇത്. രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്നു ലഭ്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് അവതാരികയിൽ വാസുദേവൻ മൂസ്സത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ല.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

 

Google+ Comments

1880 – ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും

ആമുഖം

ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇതു ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 52
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1880
 • പ്രസ്സ്: മിനർവ്വ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
1880 - ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും
1880 – ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 താളുകൾ രാമായണം ഇരുവത്നാലു വൃത്തമാണ്. 24 എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊലെ ആദ്യത്തെ 3 താളുകളിലായി 24 വൃത്തങ്ങൾ കാണാം.

അതിനെ തുടർന്ന് വൈജ്ഞാനിക വിഷയത്തിലുള്ള വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ കാണാം. ഒന്നു ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ പെട്ട ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

 • ആവിയന്ത്രത്തെ പറ്റി
 • വീടുനിർമ്മാണത്തെ പറ്റി
 • കമ്പിത്തപാലിനെ പറ്റി
 • നാണയത്തെ പറ്റി
 • കൂലിയെ ശമ്പളത്തെ പറ്റി

ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ഒരു ചെറിയ നാടകവും കാണാം.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് അടക്കം എല്ലാ പേജുകളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിപിമാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ശീർഷകത്താൾ പുസ്തകത്തിനു അകത്തും കാണുന്നില്ല.

കവർ പേജിലെ വിവരണത്തിൽ നിന്നു ഇതു മട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പാഠപുസ്തകമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

കോഴിക്കോട് മിനർവ്വ പ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകം ആണിത്. മിനർവ്വ പ്രസ്സ് സ്വദേശി പ്രസാധകർ ആയതിനാൽ മറ്റു സ്വദേശി പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലും കാണാം

 • അച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചിൽ പ്രൊഫഷനൽ ടച്ച് ഇല്ലായ്മ
 • ലേ ഔട്ടിന്റെ വിന്യാസത്തിലെ പ്രൊഫഷനൽ ടച്ച് ഇല്ലായ്മ
 • അച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഗുണനിലവാര പ്രശ്നം

അങ്ങനെ പലതും. ഒരു പക്ഷെ ജർമ്മനിയിൽ എത്തപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ പുസ്തകം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഈ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഏഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. ഇനിയും ധാരാളം (നൂറിൽ പരം) പുസ്തകങ്ങൾ/കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ/താളിയോല ശെഖരം എന്നിവ പുറത്തു വരാൻ കിടക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Google+ Comments