നമ്മുടെ പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന അഭ്യർത്ഥന

നമ്മുടെ പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

ഏകദേശം ഒരു ദശകമായി ഞാൻ നടത്തുന്ന കേരളവും മലയാളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന എന്റെ ഒഴിവു സമയ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, മലയാളത്തിലെ നിരവധി പൗരാണിക രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 1772ൽ മലയാളലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തമായ സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം തുടങ്ങി ആദ്യകാല മലയാളഅച്ചടി പുസ്തകമായ റമ്പാൻ ബൈബിൾ, ചെറു പൈതങ്ങൾ, പവിത്രചരിത്രം, നിരവധി നിഘണ്ടുക്കൾ, വ്യാകരണപുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനു പുറമെ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു നേട്ടം ട്യൂബിങ്ങനിൻ സർവ്വകലാശാലാ ലൈബ്രറിയിലെ ഉള്ള ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി എന്ന പേരിൽ ഉള്ള ഒരു സവിശേഷ പദ്ധതിയിലൂടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളി ആയതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകമായി നിരവധി കേരള/മലയാള രേഖകൾ ഈ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പൊതുഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞു.

പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നു ധാരാളം സാധാരണക്കാർ പല വിധത്തിൽ എന്റെ ഈ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഭൂരിപക്ഷം രേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി നിരവധി ആളുകൾ എന്നെ ഏല്പിച്ചതു തന്നെ വലിയ സഹകരണമാണ്. ഇതിനു പുറമെ എന്റെ ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനായി സഹകരിച്ചതും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ആണ്.

ഇത്രനാൾ ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക, ഇതു വരെ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള (പബ്ലിക്ക് ഡൊമൈൻ) രേഖകൾ മാത്രമേ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ എന്നതാണ്. അതിനു ചെറിയ മാറ്റം വന്നത് കോന്നിയൂർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഫ്രീ ലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി എന്നെ ഏല്പിച്ചതാണ്. അതിന്റെ റിലീസ് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും പുതിയ ഒരു സവിശേഷ സംഗതി കൂടെ ഈ ഒഴിവു സമയ സന്നദ്ധപ്രവർത്ത പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ആണ്.

 

നമ്മുടെ പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
നമ്മുടെ പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെ വിവിധ ലൈബ്രറികളും ഉള്ള മലയാള ശേഖരം എനിക്ക് നേരിട്ടോ കൂട്ടുകാർ വഴിയോ പരിശോധിക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ഇടത്തും നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അത്തരം ശെഖരങ്ങളിൽ ഇല്ല. ബാസൽ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ട്യൂബിങ്ങനിലും ബാസലിലും ആയി ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു ചെറിയ ഒരു അപവാദം. അതുവിട്ടാൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സ്വകാര്യ ലൈബ്രറികളിലും, ഗ്രാമീണ ലൈബ്രറികളിലും, മറ്റു ലൈബ്രറികളിലും ഒക്കെ എത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തിയാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും.

ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, ശേഖരിച്ച്, ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് എന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യം ആയതിനാൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിക്ക് ഞാൻ തുടക്കം ഇടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനു എനിക്കു നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വേണം. കാരണം എന്റെ കൈയിൽ അതിനും മാത്രം പഴയ പാഠപുസ്തകശേഖരം ഇല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ പലരുടെ കൈയിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതോ നിങ്ങൾ തന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ചതോ ആയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കണം. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്തുതപാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു തന്നെ തിരികെ തരും (അതിനു ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയ നിരവധി പേർ സാക്ഷിയാണ്).

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പൊതുസ്വത്ത് ആയതിനാൽ, ലൈസൻസിന്റെ സംഗതിയിൽ ഞാൻ പുലർത്തിയിരുന്ന കാർക്കശ്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 1994നു മുൻപുള്ള (DPEP തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ളവ) പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്തും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പൊതുസ്വത്ത് ആയതിനാൽ അത് പൊതുഉപയോഗത്തിനായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടാണ്. പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും അച്ചടിച്ച് സർക്കാരിനു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സംഗതി അല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ  അതത് കാലഘട്ടത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയവയും ഭാവി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടും ആണ്.

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണം:

  • എല്ലാ താളുകളും (കവർ പേജ്, ടൈറ്റിൽ പേജ്, ബാക്ക് കവർ പേജുകൾ അടക്കം എല്ലാം) ഉള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് കവർ ഇല്ലാത്ത (എന്നാൽ ടൈറ്റിൽ പേജ് എങ്കിലും വേണം) പുസ്തകങ്ങളും പരിഗണിക്കും.
  • 1994 വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മതി.
  • സർക്കാർ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ആണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവ പരിഗണിക്കണമോ എന്നത് അതത് പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കും.
  • എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഉള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. (അല്ലാതെ മലയാളപാഠവലി മാത്രമല്ല)
  • ഏത് ഭാഷയിൽ ഉള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളും പരിഗണിക്കും. പ്രധാനമായും മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കാം എങ്കിലും കേരള അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടക പ്രദേശങ്ങൾക്കായി കേരള സർക്കാർ തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഇറക്കിയിട്ടൂണ്ട്. അതും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും.
  • ഈ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പരിപാടി എന്റെ ഒഴിവു സമയത്ത് നടത്തുന്ന സംഗതിയാണ്. വലിയ പ്രയത്നം വേണ്ടി വരുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് പുറമെ ഈ സംഗതികളുടെ ലോജിസ്റ്റിക്ക് പരിപാടിക്കായി എന്റെ സമയം, പണം എന്നിവ വിനിയോഗിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതിനാൽ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് എത്തിക്കാനും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടു പോകാനും ഉള്ള ചിലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പുസ്തകം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് എന്റെ മേൽ ചാരരുത്. ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം ആണ്. ആയിരക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചിലവ് താങ്ങാൻ എനിക്ക് ആവില്ല.

എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എനിക്കു shijualexonlineATgmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക.

(ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് രെപ്രസെന്റെഷൻ ഇമേജസ് മാത്രം)

 

ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കാണാം.

 

കാൾ മൽമൂദിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ആമുഖം

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ നിർബന്ധമായും പരിചയപ്പെടേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാൾ മൽമൂദ്. നമ്മളൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ രേഖകളെ മാത്രം (അതും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയുടെ/ദേശത്തിന്റെ മാത്രം) കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം രേഖകളേയും, അതിനു പുറമെ സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപണം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന രേഖകൾ ഒക്കെയും പൊതുഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ അളവിൽ ലോകവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് കാൾ മൽമൂദ്.

അദ്ദേഹത്തെപറ്റി വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. അമേരിക്കൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനും പൊതു സഞ്ചയ രേഖകളുടെ വ്യാപനത്തിനായി നടക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്ത്വം നൽകുന്നയാളും ഗ്രന്ഥകാരനുമാണ് കാൾ മൽമൂദ്(ജനനം 2 ജൂലൈ 1959). Public.Resource.Org. എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഡോക്കുമെന്റ് ച്യെതിട്ടൂണ്ട്. അത് ഇവിടെ വായിക്കുക.

 

കാൾ മൽമൂദ്
കാൾ മൽമൂദ് (Image courtesy:https://www.pressdemocrat.com/news/2267642-181/after-years-of-dogging-government)

 

പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുരേഖകളിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ആക്സെസ് കൊടുക്കാൻ സർക്കാരുകളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. സർക്കാർ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് നടത്തുന്നു. അതിൽ ചിലതൊക്കെ വിജയിക്കും, ചിലതൊക്കെ തോൽക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നില്ല. തന്റെ ആക്ടിവിസം അദ്ദേഹം തുടരുക തന്നെയാണ്. അദ്ദെഹത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മൂന്നു ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കാൾ മൽമൂദിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിൽ പതിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ആയ സാം പിത്രോദയുമായി ചെർന്ന്  ചില സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ കാൾ മൽമൂദ് ആരംഭിച്ചു.

ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡെർഡ്സ്

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നിർവചിക്കുന്ന ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്,  സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. അതിന്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ വിധി വരും.

 

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ

പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന പെരിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണിക്കുന്ന അടഞ്ഞ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പികുക ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന പണി. ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഗൂഡമായി അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന രേഖകൾ എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്സെസബിലിറ്റി പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഒറ്റയടിക്ക് പരിഹരിച്ചു. ഏതാണ്ട് 4 ലക്ഷത്തിൽ രേഖകൾ ആണ് ഈ വിധത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചെടുത്ത് രേഖകൾ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കാണാം. https://archive.org/details/digitallibraryindia

ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.  ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായാണ് ഈ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി നടത്തിയത്/നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ സ്കാനുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മോശമാണ്. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്തതോടെ ആക്സെസബിലിറ്റി പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം രേഖകളും ഒന്നുകൂടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ആണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.

 

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കളക്ഷൻ

ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ കളക്ഷന്റെ ഭാഗമായി 431 മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ ആണുള്ളത്. മിക്കതും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്കാൻ ചെയ്തത് ആണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.  അതിന്റെ ഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇനിയും പറയുന്നില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുസ്തകങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്നു മേൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്കാദമിയുടെ ചാപ്പകുത്തൽ ആണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. മറ്റൊന്ന് കവർ മനോഹരം ആയി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അകത്ത് കയറിയാൽ പല പുസ്തകങ്ങളുടേയും സ്കാനിങ് വളരെ മോശമാണ്. എല്ലാം രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യണം.

 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കളക്ഷൻ

നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കളക്ഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറിയുടെ റെയർ ബുക്ക് ശെഖരമാണ്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ കാണാം http://statelibrary.kerala.gov.in/rarebooks/ കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങളായി മര്യാദയ്ക്ക് ആക്സെസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ വട്ടം കറക്കുന്ന വേറൊരു ശേഖരം ഇതാണ്. അതിനു പുറമേ ആണ് വളരെ മോശം സ്കാനിങും. എല്ലാം രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ആ ശെഖരം മൊത്തമായി കാൾമൽമൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ആക്കി.  ഇവിടെ കാണാം

പതിവു പോലെ ഇതിലും ആക്സെസബിലിറ്റി പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്. ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്യണം.

 

ഇന്ത്യാ ഗസറ്റുകൾ

ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷയഖനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗസറ്റുകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുൻപുള്ള ഗസറ്റുകളും അതിൽ പെടുന്നു. ആ ശെഖരങ്ങളും ഇതേ പോലെ കാൾമൽമൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ആക്കി. അത് ഇവിടെ കാണാം. https://archive.org/details/gazetteofindia

4,44,563 ഗസറ്റുകൾ ആണ് ഈ ശെഖരത്തിന്റെ ഭാഗം. ഗുണനിലവാരം പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു.

 

കേരള ഗസറ്റുകൾ

കേരള/മലയാളം ഗസറ്റുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം  തിരുവിതാം‌കൂർ, തിരു-കൊച്ചി ഗസറ്റുകളും ഇതിൽ കാണാം.

1903 മുതൽ 1949 വരെയുള്ള തിരുവിതാം‌കൊട്ടു സർക്കാർ ഗസെറ്റുകൾ ഇവിടെ

തിരുവിതാം‌കൊട്ടു സർക്കാർ ഗസെറ്റ് ശേഖരത്തിൽ 2318 ഗസെറ്റുകൾ ആണുള്ളത്.

1950മുതൽ 1956 വരെയുള്ള തിരുകൊച്ചി സർക്കാർ ഗസെറ്റുകൾ ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നു ലഭിക്കും

തിരുകൊച്ചി സർക്കാർ ഗസെറ്റുശേഖരത്തിൽ 769 ഗസെറ്റുകൾ ആണുള്ളത്.

മൊത്തം ഒമ്പതിനായിരത്തോളം മലയാളഗസറ്റുകൾ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണുന്നു

 

ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലെ മറ്റു ഇന്ത്യൻ ശേഖരങ്ങൾ

കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശെഖരങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഓരോ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം/നാട്ടു രാജ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കളക്ഷൻ ഇതേ പോലെ ഉണ്ട്. കളക്ഷനുകളിലെ വലിയ ഒരു പങ്ക് https://archive.org/details/BharatZindabad ഈ ലിങ്കിലൂടെ കണ്ടെടുക്കാം.

ഈ ശേഖരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളതൊക്കെ അത്യാവശ്യം സേർച്ചബിളുമാണ്.  ഈ രേഖകളുടെ ആക്സെസബിലിറ്റി കൂടിയത് ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ഒരു സഹായം ആണ്. എന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ വിഷയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും കണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് കാൾ മൽമൂദ് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഈ കളക്ഷനുകൾ ആണ്. ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു ഉപഭോക്താക്കളും ഈ ശേഖരം വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജപ്പെടും എന്നു കരുതട്ടെ.

ഉപസംഹാരം

അദ്ദേഹം എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടൂണ്ട്. സാം പിത്രോദയുമായി ചേർന്ന് കോഡ് സ്വരാജ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അതിന്റെ പിഡിഎഫ് ഇവിടെ കാണാം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ചില ലിങ്കുകൾ:

ഇത്യയിലെ പൊതുസഞ്ചയ ശെഖരങ്ങൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മുൻകൈ എടുത്ത കാൾ മൽമൂദിനും കൂട്ടർക്കും എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി. കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്കായി. ഡെൽഹി ലോ യൂണി വേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആയ അരുൾ ജോർജ്ജ് സ്കറിയ ആണ് ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.