1952 – ഗണിതപാഠാവലി – ആറാം ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ആറാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിന്നായി 1952ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗണിതപാഠാവലി എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

 

1952 - ഗണിതപാഠാവലി
1952 – ഗണിതപാഠാവലി

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഗണിതപാഠാവലി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 176
 • പ്രസാധകർ: Variyote Publishers
 • അച്ചടി: Prakash Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1971 – പരീക്ഷണശാലയിൽ

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

നമ്മുടെ പഴയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന പരീക്ഷണശാലയിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്കൂൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെറ്റുത്തുന്നു. പ്രധാനമായും ഹൈസ്കൂൾ വരെയുള്ള ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകരുടേയും വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും ആവശ്യം മുൻനിർത്തി ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കാണുന്നു.

 

1971 - പരീക്ഷണശാലയിൽ
1971 – പരീക്ഷണശാലയിൽ

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: പരീക്ഷണശാലയിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 186
 • പ്രസാധകർ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 • അച്ചടി: R.V. Memorial Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

1964 – ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് – ഏഴാം ക്ലാസ്സ്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി കേരളസർക്കാർ 1964ൽ പുറത്തിറക്കിയ ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 212
1964 - ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് - ഏഴാം ക്ലാസ്സ്
1964 – ജനറൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് – ഏഴാം ക്ലാസ്സ്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (13 MB)