1935 – ഇന്ത്യാ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്

1935ൽ ഒന്നാം ഫാറത്തിൽ പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യാ ഭൂമിശാസ്ത്രം (A Text Book of Geography of the Indian Empire) എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തിരുവിതാം‌കൂർ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിച്ച പാഠപുസ്തകം ആണെന്നാണ് പുസ്തകത്തിലെ സൂചനകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒന്നാം ഫാറം എന്നത് ഇന്നത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിനു സമാനമായ ക്ലാസ്സ് ആണെന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായത്. അത് ശരിയെന്ന് കരുതുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1935 - ഇന്ത്യാ ഭൂമിശാസ്ത്രം - ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1935 – ഇന്ത്യാ ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഇന്ത്യാ ഭൂമിശാസ്ത്രം (A Text Book of Geography of the Indian Empire)
 • രചന: M S Ananthakrishna Iyer
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1935
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 158
 • അച്ചടി: വിദ്യാ വിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1952 – കേരളപദ്യപാഠാവലി – ആറാം ഫാറത്തിലേക്ക്

1952ൽ തിരു-കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് ആറാം ഫാറത്തിൽ പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച കേരളപദ്യപാഠാവലി  എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആറാം ഫാറം എന്നത് ഇന്നത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിനു സമാനമായ ക്ലാസ്സ് ആണെന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. അത് ശരിയെന്ന് കരുതുന്നു.

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആണ് ഈ പാഠപുസ്തകം നിർമ്മിച്ച സമിതിയുടെ കൺവീനൻ. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, കുമാരനാശാൻ, ചങ്ങമ്പുഴ, ഉള്ളൂർ തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ മിക്ക പ്രമുഖകവികളുടേയും കവിതകൾ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ച എത്ര പേർ ഓൺലൈനിലും മറ്റും ഉണ്ടാകും എന്നത് എനിക്കു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1952 - കേരളപദ്യപാഠാവലി
1952 – കേരളപദ്യപാഠാവലി

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരളപദ്യപാഠാവലി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
 • പ്രസാധകർ: Special officer for text books, Government of Travancore-Cochin
 • അച്ചടി: മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1961 – സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5

1961ൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ പാഠപുസ്തകം തന്നെയാവും 1961നു മുൻപും പിൻപും കുറെ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക എന്നതിനാൽ ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചവർ കുറച്ചധികം പേർ ഓൺലൈനിലും മറ്റും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ അവർക്ക് ഈ സ്കാനിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1961 - സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ
1961 – സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ – സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1961
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 104
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി