1926 – ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം – ബാലചികിത്സ

ആമുഖം

ബാലചികിത്സ എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം – ബാലചികിത്സ
 • രചന: കൈക്കുളങ്ങരെ വാരിയത്തു രാമവാരിയർ  
 • പ്രസാധകൻ: പാറെമ്മെൽ ഐ അയ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  704
 • പ്രസ്സ്:അക്ഷരരത്നപ്രകാശിക അച്ചുകൂടം  
1926 - ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം - ബാലചികിത്സ
1926 – ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം – ബാലചികിത്സ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

ഇത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. ബാലചികിത്സ ആണ് വിഷയം. കൈക്കുളങ്ങരെ വാരിയത്തു രാമവാരിയർ ആണ് രചയിതാവ്.

700ൽ പരം പേജുകൾ ഉള്ള വലിയ പുസ്തകം ആയതിനാൽ  ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റസെഷൻ അല്പം പണിയായിരുന്നു.  ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ശ്രീ വൈശാഖ് കല്ലൂർ ആണ്. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന് പോകുമായിരുന്ന ഒരു കൃതി കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഏല്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞതമൂലം ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

1956 – Syro-Chaldaic Grammar – Syntax

ആമുഖം

കൽദായ-സുറിയാനിയുടെ വാക്യരചനാശാസ്‌ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: Syro-Chaldaic Grammar – Syntax
 • രചന: Fr. Gabriel of St. Joseph, TOCD 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  112
 • പ്രസ്സ്:St. Joseph’s Press, Mannanam  
1956 - Syro-Chaldaic Grammar - Syntax
1956 – Syro-Chaldaic Grammar – Syntax

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കൽദായ സുറിയാനിയുടെ വാക്യരചനാശാസ്‌ത്രം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സീറോമലബാർ പുരോഹിതനും പണ്ഡിതനും ആയ Fr. Gabriel of St. Joseph TOCD ആണ് ഈ കൃതിയുടെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ചടി മാന്നാനം സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്സിലും.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ഇതിനു മുൻപ് പ്‌ശീത്താ ബൈബിൾ പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ശ്രീ ജോജു ജേക്കബ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

1954 – Syriac Grammar

ആമുഖം

ഒരു ലിറ്റർജി ഭാഷയായ സുറിയാനിയുടെ വ്യാകരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്:  Syriac Grammar
 • രചന: Fr. Gabriel of St. Joseph TOCD (Revised and Bridged by Fr. William TOCD)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
 • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  182
 • പ്രസ്സ്:St. Joseph’s Press, Mannanam  
1954 - Syriac Grammar
1954 – Syriac Grammar

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കൽദായ സുറിയാനി ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സീറോമലബാർ പുരോഹിതനും പണ്ഡിതനും ആയ Fr. Gabriel of St. Joseph TOCD ആണ് ഈ കൃതിയുടെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ചടി മാന്നാനം സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്സിലും. ഈ പുസ്തകം അത്യവശ്യം ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഇതിനു മൂന്നു പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്നത് സൂചന നൽകുന്നു.

ലാറ്റിൻ, സുറിയാനി ലിപികൾക്ക് പുറമേ ആവശ്യാനുസരണം മലയാളലിപിയും പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നു. വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞതമൂലം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ പഴക്കം മൂലവും കൂട്ടിചേർത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്തത് മൂലവും ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റസെഷൻ അല്പം പണിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു വിധം നന്നായി തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായി. ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ഇതിനു മുൻപ് പ്‌ശീത്താ ബൈബിൾ പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ശ്രീ ജോജു ജേക്കബ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.