ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 3 – 1967 ജൂലൈ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന മാസികകളിൽ ഒന്നായ ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1967 ജൂലൈയിലാണ് മൂന്നാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ലക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക,വിദ്യാഭ്യാസ,സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ മാസിക മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാസികയാണ്.

ഈ ലക്കത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസിനെ പറ്റി വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട്. ഇന്നു നമുക്ക് ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, മാത്രമല്ല അതിന്റെ മലയാള/ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും വന്നു. എന്നാൽ 1967ലെ സ്ഥിതി വെച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്ന മിക്കവാറും വിവരങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പുതുവിവരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.കാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണം, കൃത്രിമ മഴ തുടങ്ങി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും മുന്നാം ലക്കത്തിൽ കാണാം.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ശാസ്ത്രഗതി - ലക്കം 3 - 1967 ജൂലൈ
ശാസ്ത്രഗതി – ലക്കം 3 – 1967 ജൂലൈ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – മൂന്നാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967 ജൂലൈ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക ലക്കം 2 – 1967 ജനുവരി

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന മാസികകളിൽ ഒന്നായ ശാസ്ത്രഗതി എന്ന മാസികയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1967 ജനുവരിയിലാണ് രണ്ടാം ലക്കം ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനു മുൻപ് 1966ൽ ഇറങ്ങിയ ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ഒന്നാം ലക്കം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക,വിദ്യാഭ്യാസ,സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ മാസിക മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാസികയാണ്.

എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ലക്കങ്ങൾ ഒന്നിനും തന്നെ കവർ പേജില്ല. ഇത് അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ കവർ പേജില്ലാതെയാണോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്കു ഉറപ്പില്ല. കാലപ്പഴക്കം മൂലം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മങ്ങലുണ്ടായ ചെറിയ പ്രശ്നം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയിലുള്ള സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കവിശലനം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല. അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

ശാസ്ത്രഗതി ലക്കം 2 - 1967 ജനുവരി
ശാസ്ത്രഗതി ലക്കം 2 – 1967 ജനുവരി

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – രണ്ടാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967 ജനുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1978 – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ലഘുജീവചരിത്രം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലയാളപദ്യസാഹിത്യകാരന്മാർ എന്ന പരമ്പരയിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എന്ന ലഘുജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കിയ പുസ്തകമണോ അതോ  ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉപപാഠപുസ്തകമായോ മറ്റോ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നോ വ്യക്തമല്ല. പഴക്കം മൂലം അക്ഷരങ്ങൾ മങ്ങി തുടങ്ങിയതു കാരണം വ്യക്തതക്കുറവുണ്ട് എന്ന പ്രശ്നം ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്.

 

1978 - ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് - ലഘുജീവചരിത്രം
1978 – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ലഘുജീവചരിത്രം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം  ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – ലഘുജീവചരിത്രം
 • രചന: ഏ. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 74
 • പ്രസാധകർ: സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം
 • അച്ചടി: Ramses press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി