1948 – കേരളോദയ പാഠമാല – അഞ്ചാം‌പാഠം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

അഞ്ചാം പാഠത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ കേരളോദയ പാഠമാല എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ. പഴക്കം മൂലം അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയതും, ടൈറ്റ് ബൈൻഡിങ് മൂലം ശരിയായി നിവർത്താൻ പറ്റാഞ്ഞതും കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അതിന്റെ പരിമിതികൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിലുണ്ട്.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരളോദയ പാഠമാല – അഞ്ചാം‌പാഠം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
 • പ്രസാധകർ: The Hindustan Publishing House, Trivandrum
 • അച്ചടി: വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1948 - കേരളോദയ പാഠമാല - അഞ്ചാം‌പാഠം
1948 – കേരളോദയ പാഠമാല – അഞ്ചാം‌പാഠം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (13 MB) 

 

1940 – പൌരധർമ്മം – ആറാം പുസ്തകം

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ പൌരധർമ്മം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പൌരധർമ്മം – ആറാം പുസ്തകം
 • രചയിതാവ്: എൻ. നാരായണൻ നായർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
 • പ്രസാധകർ: വി. സുന്ദര അയ്യർ & സൺസ്, തൃശൂർ
 • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, തൃശൂർ

 

1940 - പൌരധർമ്മം - ആറാം പുസ്തകം
1940 – പൌരധർമ്മം – ആറാം പുസ്തകം

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (8 MB) 

1949 – കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – രണ്ടാം ഭാഗം – രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

രണ്ടാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – രണ്ടാം ഭാഗം – രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 98
 • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ
 • അച്ചടി: ശ്രീവിലാസ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം 
1949 - കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ - രണ്ടാം ഭാഗം - രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1949 – കൃഷിശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ – രണ്ടാം ഭാഗം – രണ്ടാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (11 MB)