കെരളൊല്പത്തിയും കേരളോല്പത്തിയും

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രമെന്നോണം ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും കേട്ടുകേൾവികളും ഉൾച്ചേർത്തു് വിവരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീനഗ്രന്ഥമാണു് കേരളോല്പത്തി

എന്നാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ കേരളോല്പത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു നൽകുന്ന നിർവ്വചനം.  ഒരു പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം എന്നതിനു ഒപ്പം തന്നെ മലയാളം അച്ചടിയുടേയും മലയാളലിപി പരിണാമത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമാകാനും ഈ കൃതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടർട്ട് ആണല്ലോ ഈ കൃതി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ച് അല്പം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ.

മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിനു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന്
എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ ചരിത്രത്തെകുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ കെ.എം. ഗോവിയുടെ ആദിമുദ്രണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും എന്ന പുസ്തകം കാണുക. പക്ഷെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ചെയ്തത് പോലെ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അച്ചുണ്ടാക്കി വാർത്തല്ല ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് അച്ചടി തുടങ്ങിയത്, അവർ കല്ലച്ചിലാണ് (ലിത്തോഗ്രഫി) ആദ്യ അച്ചടികൾ നടത്തിയത്. ചെലവ് കുറവാണ് എന്നതായിരിക്കും ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് കെ.എം. ഗോവി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലിത്തോഗ്രഫി അച്ചടിയെ പറ്റി വിശദമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

അച്ച് വാർത്തുണ്ടാക്കിയുള്ള അച്ചടിയെ അപേക്ഷിച്ച് ലിത്തോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകത ആയി  തോന്നിയത് കൈയ്യഴുത്ത് അതേ പോലെ അച്ചടിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം കൈയ്യെഴുത്തിലെ ലിപിയെ അതേ പോലെ കാണാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മലയാളലിപി മാനകീകൃതമായിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ലിത്തോഗ്രാഫിക് അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ലിപിയെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും.

ഈ വിധത്തിൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷനിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് 1843-ൽ ഇറങ്ങിയ കെരളൊല്പത്തി എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു.1868-ൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ഇതിനു വളരെ മുൻപ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും അത് ഇതിനകം മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണല്ലോ.

അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കാനിനു ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ലിത്തോഗ്രാഫി അച്ചടി നടത്തിയ ഈ ആദ്യത്തെ പതിപ്പിനെയും 1868ലെ ലെറ്റർ പ്രസ് പതിപ്പിനേയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ,  വെറും ഒന്നാം പതിപ്പ്/രണ്ടാം പതിപ്പ് എന്നതിനു അപ്പുറം 25 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളലിപിക്ക് സംഭവിച്ച വ്യതിയാനം (ലിപ് പരിഷ്ക്കരണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൂടെ?) കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് മുൻപിൽ തെളിയുന്നത്.

ഞാൻ ഒരു ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലാത്തതിനാൽ, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ പൊസ്റ്റിൽ അവതരിപ്പ്, ഈ പതിപ്പുകളെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വായനക്കാർക്ക് വിട്ടു തരുന്നു.

 • ഏ/ഓ കാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. ഉദാ: കെരളൊല്പത്തി/ കേരളോല്പത്തി. ആദ്യത്തെ പതിപ്പിൽ കാരം കാരം ഒട്ടും ഉപയൊഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ അത് രണ്ടും അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പുതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • രണ്ടു പതിപ്പിലും “ഈ” കാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ മിക്കവാറും  എന്ന ചിഹ്നനം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ആദ്യ പതിപ്പിൽ അപൂർവ്വമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്ന രൂപം കാണാം. ഉദാ: 21 ആം താളിൽ “അതിന്റെ ശേഷം” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ “ഈശ്വരമയം” എന്ന വാക്ക് കാണുക. കഴിഞ്ഞ പൊസ്റ്റിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ടു രൂപവും കൈയ്യെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും  യ്ക്കായിരുന്നു മുൻതൂക്കം എന്ന വാദം ശരിക്കുന്നതാന്ന് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇട വിടുന്ന രീതി കൈയ്യെഴുത്തിൽ (ആദ്യ പതിപ്പിൽ) മിക്കവാറും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കാണാം.
 • കൈയ്യെഴുത്ത് പതിപ്പിൽ സംഭാഷണസകലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ക്വോട്ട്സ് (“) ഉപയൊഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യെക തരത്തിൽ ആണത്. സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്വോട്ട്സ് (“) ബേസ് ലൈനോട് ചേർന്നും അവസാനിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റും ആയി മാറുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം. മലയാളം കൈയ്യെഴുത്തിലെ ഒരു യുണീക്ക് രീതി ആയിത്തോന്നി ഇത്.
 • ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഉകാര ചിഹ്നനത്തിലോ, അ കാരത്തിലോ അവസാനിച്ച  പല വാക്കുകളും രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് വഴി മാറുന്നത് കാണാം. (ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ സംശയം. ചന്ദ്രക്കല ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സംഭാവന ആണോ അതോ എവിടെയെങ്കിലും അത് കയ്യെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.)
 • ആദ്യ പതിപ്പിൽ (ലിത്തോഗ്രഫി പതിപ്പ്) ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന ഇന്നത്തെ “അലിഖിത നിയമത്തെ“ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് പലയിടത്തും യഥേഷ്ടം കൂട്ടക്ഷരചില്ലുകളെ കാണാം. പ്രത്യെകിച്ച് ൾ എന്ന ചില്ലിനു കൂട്ടക്ഷത്തോടു പ്രത്യേക മമത ആണെന്ന് കാണുന്നു 🙂  കൂട്ടക്ഷരചില്ലുകളെ അപൂർവ്വമായി രണ്ടാം പതിപ്പിലും കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ അച്ചടി ആണോ കൂട്ടക്ഷരചില്ലുകളെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്തത്?
 • ആദ്യപതിപ്പിൽ വാചകങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ ഒരു വര (ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈഫൺ എന്ന് പറയാം) ആണ് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ഇന്നത്തെ പൂർണ്ണവിരാമം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണവിരാമത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇതിനു മുൻപ് ബെയിലി കൃതികളിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ അച്ചടിയുടെ സംഭാവന ആണ് പൂർണ്ണവിരാമം എന്ന് പറയാം.
 • ന്റ, റ്റ. ഇത് രണ്ടും അക്കാലത്തെ എല്ലാ കൃതികളും കാണുന്ന പോലെ ൻറ, ററ എന്ന് വേറിട്ട് തന്നെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ന്റ യുടെ മറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.
 •  ആദ്യപതിപ്പിൽ  സ്വരാക്ഷരചിഹ്നനങ്ങളെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഇറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് വരിമുറിക്കുന്നത് കാണാം. അത് വളരെ കുറച്ച് ഇടമേ എടുക്കൂ എന്നത് പോലും വാക്ക് മുറിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നില്ല. “എഴുന്നെള്ളുക” എന്നതിലെ “ന്നള്ളുക” എന്നത് മാത്രമായി അടുത്ത വരിയിലെക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വായനാശീലം വെച്ച് അരോചകമായി തോന്നാം. എന്നാൽ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ “ന്നെള്ളുക” എന്നവിധത്തിൽ ആണ് വാക്ക് മുറിയുന്നത്.
 • കൈയ്യെഴുത്ത് പതിപ്പിൽ അപൂർവ്വമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത് കണ്ടു. ഉദാ: പരശുരാമൻ എന്നതിനു പ. രാമൻ (പിഡിഎഫിലെ 8മത്തെ താളിൽ അതിന്റെ ശേഷം ഭൂമി… എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ …അവരുടെ സംവാദത്താൽ ശ്രീ പ. രാമനൊട ആയുധം വാങ്ങി … എന്ന വാക്യശകലം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണവിരാമം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം.

എന്റെ ഓടിച്ചുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കി ഈ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വായനക്കാരുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ട് പതിപ്പിലേക്കും ഉള്ള കണ്ണികൾ.

Google+ Comments

“ഈ”യെ പറ്റി അല്പം കൂടി

/ഈ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ട പഴയ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. /ഈ യുടെ ചരിത്രം കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ,  എന്ന രൂപം സ്റ്റാൻഡേർഡാക്കാൻ വള്ളത്തോൾ ആണ് മുൻപിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എന്നും 1930കൾക്ക് മുൻപ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന വാദവും ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

1930കൾക്ക് മുമ്പും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കാണിക്കാൻ പ്രധാനമായും 2 കാരണങ്ങൾ ആണ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉള്ളത്

 1. തുളുലിപിയിൽ മലയാളത്തിലെ ഇപ്പൊഴത്തെ ഈ തന്നെ ആണ് ഈ. അതിനാൽ മറ്റ് നിരവധി മലയാളലിപികൾക്ക് തുളുലിപിയുമായി സാമ്യം ഉള്ളത് പോലെ ഇതും തുളുവിൽ നിന്ന് കൈക്കൊണ്ടതായി കരുതിക്കൂടെ? തുളുലിപിയുടേയും മലയാളലിപിയുടേയും സോർസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ (ഈ വാദത്തോട് എനിക്ക് അത്ര യോജിപ്പില്ല. ഇന്നത്തെ മലയാളലിപി തുളുലിപിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരുഞ്ഞതാണ് ഇന്നു വരെയുള്ള അറിവ് വെച്ച് എന്റെ അനുമാനം ) തന്നെ എന്ന രൂപവും യുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. യുടെ സോർസ് തമിഴ് ആണെന്ന് വേണം കരുതാൻ.
 2. 1841-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോസഫ് പീറ്റിന്റെ A Grammar of the Malayalim Language എന്ന  പുസ്തകത്തിലെ 22മത്തെ താളിൽ (പിഡിഎഫിന്റെ പേജ് നമ്പർ ആണ്) ഈ യെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് ഈ എന്ന ഈയുടെ ഇന്നത്തെ രൂപം തന്നെ കാണുന്നു.

ii

ചുരുക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ ഏ, ഓ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ /ഈ രണ്ട് രൂപവും ഉപയോഗത്തിൽ (കൈയ്യെഴുത്തിൽ) ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും-യ്ക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം എന്നതിനാൽ പഴയ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ യുക്തി എന്ന് തോന്നുന്നു. കൈയ്യെഴുത്തിൽ 1850കൾക്ക് മുൻപ് എങ്കിലും രണ്ടു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഊഹം. അക്കാലത്തെ കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ കിട്ടിയാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു.

കുറിപ്പ്: എന്ന രൂപം എൻകോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫോണ്ട് എന്ന് കിട്ടുമോ? പിന്നെ ഈ ചിത്രമാക്കൽ പരിപാടി നിർത്താമായിരുന്നു.

Google+ Comments

ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കവും ഏ-യും ഓ-യും

പലരും പലയിടങ്ങളിലായി മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ ഏ ഓ എന്നീ ലിപികൾ ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് അച്ചടിച്ച പുസ്ത്കങ്ങളിൽ ഒക്കെ മിക്കവാറും ഏ/ഓ കാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ ഒക്കെ അത് എ, ഒ യിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ചില കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിലും (ഉദാ: ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ കൈപ്പട) ഈ രീതിയിലുള്ള ഏ, ഓ യുടെ ഉപയോഗം കാണാം.

handwriting

അക്ഷരമാലയിലോ വാക്കുകളിലോ ഓ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓ യുടെ ഉപയോഗം ബെയിലി നിഘണ്ടുവിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഓ എങ്കിലും ഇല്ലെന്ന വാദം പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു.

ഏ ഓ യുടെ വിഷയത്തിൽ മലയാളം വിക്കിമീഡിയനായ നവീൻ ശങ്കർ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണാം (https://plus.google.com/u/0/109085892057211470020/posts/NJ91uL9XDqB). അതിൽ അദ്ദേഹവും ഏ, ഓ ലിപികൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നിഗമനം നവീനു ലഭ്യമായ രേഖകൾ വെച്ച് ശരിയായിരുന്നു എന്നേ ഞാൻ പറയൂ. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവിധ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആ വിധത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനേ നമുക്ക് കഴിയൂ. ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണ് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള കൃതികളുടെ സ്കാനുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നമ്മുടെ സർക്കാരുകളോ സർവ്വകലാശാലകളോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കില്ലെങ്കിലും വിദേശസർവ്വകലാശാലകൾ അതീവ പഴക്കമുള്ള മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ/അല്ലെങ്കിൽ മലയാളസംബന്ധിയായ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ ആണല്ലോ മലയാളലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച ആൽഫബെത്തും മലബാറിക്കോ ഗ്രന്ഥാണിക്കോ എന്ന പുസ്തകം ഒരു വിദേശസർവ്വകലാശാലയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയത്.

നിലവിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെയും വിക്കിഗ്രന്ഥശാലകളിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോണ്ടിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതതിനാലും ഡെവലപ്പറുമാരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആയി അത് മാറിയതിനാലും അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക്, ഇപ്പോൾ മറ്റ് പരിപാടികൾക്ക് ധാരാളം സമയം ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആണ് നവീന്റെ പോസ്റ്റിലെ വിഷയം ഒന്ന് കൂടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അങ്ങനെ ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആൽഫബെത്തും മലബാറിക്കോ ഗ്രന്ഥാണിക്കോ-വിൽ വന്നു. ലാറ്റിൻ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലെ മലയാളലിപികൾ നോക്കി പോയി.

56, 57 താളുകളിൽ മലയാള അക്ഷരമാല ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊടൊന്നും ഏ, ഓ ഇല്ല.

പക്ഷെ 57താളിൽ അവസാന ഖണ്ഡികയിൽ അതാ കിടക്കുന്നു. ഒപ്പം ആ ഖണ്ഡികയിൽ തന്നെ യും ഉണ്ട്. ആ ഖണ്ഡികയുടെ പടം താഴെ.

latin to malayalam or english

അങ്ങനെ 1772-ൽ തന്നെ ഏ, ഓ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി.; പക്ഷെ ഇത് അക്ഷരമാലയിൽ ഇല്ല താനും.

ലാറ്റിൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല. (ഹോർത്തൂസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാള പരിഭാഷയ്ക്കായി മണിലാൽ സാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ ധാരാളം.). അതിനാൽ തന്നെ എന്റെ ലാറ്റിൻ വിക്കിമീഡിയ സുഹൃത്ത് MF-Warburg നെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു. ആ ഖണ്ഡികയുടെ മാത്രം സ്ക്രീൻ ഷോട്ടെടുത്ത് പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത്, അത് മാത്രം പരിഭാഷ ചെയ്ത് സഹായിക്കാമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പരിഭാഷ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നത് അതേ പോലെ താഴെ പകർത്തുന്നു.

In writing the vowels എ and ഒ, no distinction between long and short one is made; some writers however, in order to distinguish the long /e/, inflect it this way: ഏ, the truly long /e/: ഏപ്പുകൾ the junctures of the body; they also add the letter ാ to ഒ, writing ഓ, in order to express the long /o/.

Some people prefer to write the long /o/ vowel in this way o, from where derives oട /óda/ “roof-tile”.

Everyone is allowed to firmly ignore this mode of writing, however to prevent that anyone stumbles upon it while reading [not knowing what it is], it is nevertheless necessary to know something about it.

 • ചുരുക്കത്തിൽ ഏ, ഓ യും വളരെ കുറച്ച് പേർ എഴുത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്ഥാവന ആയിരുന്നു ആ ഖണ്ഡികയിൽ. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും തിരിച്ചാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയും ഉണ്ട്.
 • അതേ പോലെ ഓ യുടെ വേറൊരു രൂപവും o ഈ ഖണ്ഡികയിൽ കണ്ടു.
 • അവസാനമായി ഏ, ഓ എന്നിവ എഴുത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കണം എന്ന അഭിപ്രായവും കണ്ടു.

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ അല്ലാതെ ഏ ഓ യുടെ വേറെ പരാമർശങ്ങളോ വാക്കുകളോ ഒന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടില്ല.

എ. ആർ പറയുന്നതിനു അനുസരിച്ച്, ഩ, ഺ എന്നീ ലിപികൾ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗത്തിൽ (ചിലരെങ്കിലും) ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പിന്നീട് മലയാളികൾ തിരസ്കരിക്കുകയും ആണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഏ, ഓയുടെ കാര്യത്തിൽ അപൂർവ്വമായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് തിരസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് കാണാം എന്ന് പറയാം. അതിനെ ശക്തമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരിക ആയിരിക്കണം ഗുണ്ടർട്ട് ചെയ്തത്.  ഇനി മീത്തലിന്റെ കഥ എന്താണാവോ? ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപ് മീത്തൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നേ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ഓ-യുടെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ  തെളിവു തപ്പി പോയപ്പോൾ പുതിയ ഒരു രൂപം കൂടി (o) കണ്ടെത്താനായി എന്ന കാര്യവും ഇവിടെ എടുത്തു പറയണം.

എന്തായാലും ഏ, ഓ യുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതൊടെ മാറി. ഇപ്പോ 1772 വരെയുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി. ഇനി ഇതിനും പിറകിലേക്ക് തപ്പാൻ നമുക്ക് സ്കാനുകൾ ഇല്ല.

Google+ Comments