1945 – സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 6, 7, 9, 11

സഹോദരി എന്ന മാസികയുടെ മൂന്നാം വാല്യത്തിന്റെ 6, 7, 9, 11 എന്നീ നാലു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് മൂന്നാം വാല്യത്തിന്റെ അഞ്ചാം ലക്കം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കാണാം. ഓരോ ലക്കമായി റിലീസ് ചെയ്യാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തിനാൽ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ നാലു ലക്കങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ലക്കത്തിന്റെയും പ്രാധ്യാന്യം നിലനിർത്താൻ വ്യക്ത്യസ്ത സ്കാനുകളായി തന്നെ ഇവ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

1944-1945ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക ആയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ചില സംഗതികളുടെയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസംബന്ധമായ പല സംഗതികളും ഈ നാലു ലക്കങ്ങളിൽ കാണാം. താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തുമല്ലോ.

ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികു കൂട്ടി മുറിച്ചത് കാരണം ഉള്ളടക്കം ചിലയിടത്ത് മുറിഞ്ഞിട്ടൂണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം പേജുകൾ ചെറുതായി മങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാ പേജുകളും അതിലെ ഉള്ളടക്കവും ലഭ്യമാണ്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

സഹോദരി മാസിക - വാല്യം 3
സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വാല്യം 3 ലക്കം 6

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 6
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 നവംബർ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വാല്യം 3 ലക്കം 7

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 7
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 ജനുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വാല്യം 3 ലക്കം 9

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 9
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 മാർച്ച്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വാല്യം 3 ലക്കം 11

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 ഓഗസ്റ്റ്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

1943 – കേരളനന്ദിനി – പുസ്തകം 2 ലക്കം 1

കേരളനന്ദിനി എന്ന മാസികയുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 1943 ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ ലക്കം ഇറങ്ങിയത്.

പെട്ടന്നുള്ള തിരച്ചിലിൽ ഈ മാസികയെ പറ്റിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിവരം എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല. 1880കളിൽ കേരളനന്ദിനി എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസിക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പത്രാധിപർ എന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടില്ല.

1943ൽ വന്ന ഈ  കേരളനന്ദിനി പഴയതിന്റെ ഒരു ലെഗസി അവകാശപ്പെടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ശ്രീ  എൻ.കെ. ഇബാഹിം‌കുട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ പത്രാധിപർ. കേരള നന്ദിനിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല. കേരള നന്ദിനിയുടെ ചരിത്രം ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതിന്റെ അച്ചടി, അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇതിനൊക്കെ ഗുണനിലവാരപ്രശ്നമുണ്ട്. അതിനു പുറമേ ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ മാസികയുടെ അരികും കോണൊക്കെ മുറിച്ചും പ്രശ്നമാക്കി. അതിന്റെ പരിമിതികൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിക്ക് ഉണ്ട്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

കേരളനന്ദിനി - പുസ്തകം 2 ലക്കം 1
കേരളനന്ദിനി – പുസ്തകം 2 ലക്കം 1

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കേരളനന്ദിനി – പുസ്തകം 2 ലക്കം 1
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1943
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 42
 • പത്രാധിപർ/പ്രസാധകൻ: എൻ.കെ. ഇബാഹിം‌കുട്ടി
 • അച്ചടി: മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

മാപ്പിള റവ്യൂ – പുസ്തകം 1 ലക്കം 11 – 1942 മാർച്ച്

മാപ്പിള റവ്യൂ (Mappila Review) എന്ന മാസികയുടെ ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് 1942 മാർച്ചിലാണ് ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ ലക്കം ഇറങ്ങിയത്.

പെട്ടന്നുള്ള തിരച്ചിലിൽ ഈ മാസികയെ പറ്റിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിവരം എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. പലയിടത്ത് നിന്നു കിട്ടിയ സംഗതികൾ കൂട്ടിചേർത്ത് എനിക്കു കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

1941 – 1946 കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്ന മാപ്പിള പശ്ചാലത്തലമുള്ള മാസികയാണ് മാപ്പിള റവ്യൂ.  ഗുണനിലവാരമുള്ള ലേഖനങ്ങളും, നല്ല അച്ചടിയും കമ്പോസിങ്ങും, അച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള പേപ്പറും, ഒക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ മാസികയുടെ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ കണ്ടു.കോഴിക്കോട് എമ്പയർ പ്രസ്സിൽ ആയിരുന്നു അച്ചടി.

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ, കെ അബൂബക്കർ എന്നിവർ വിവിധ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു. ലണ്ടനിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ആയിരുന്നു ഈ മാസിക തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ പരാമർശം കണ്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണപേർ കിട്ടിയില്ല. മാപ്പിള റവ്യൂവിനെ പറ്റി ഒരു പ്രാഥമിക വൈജ്ഞാനിക ലേഖനമെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയയിലും മറ്റും എഴുതാൻ ഈ മേഖലകളിൽ താലപര്യം ഉള്ളവരും ഗവെഷണം ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വിടുന്ന 1942 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ലക്കത്തിൽ കനപ്പെട്ട പല ലേഖനങ്ങളും കാണാം. സാമൂതിരിപ്പാടും മുഹമ്മദീയരും തുടങ്ങി മാപ്പിള പശ്ചാത്തലമുള്ള ചരിത്രലേഖനങ്ങളും വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിലിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനവും അടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇരുപതിനടുത്ത് ലേഖനങ്ങൾ ഈ പതിപ്പിൽ കാണാം. ഓരോന്നായി എടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്കു പറ്റാത്തതിനാൽ അത് താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

മാപ്പിള റവ്യൂ - പുസ്തകം 1 ലക്കം 11
മാപ്പിള റവ്യൂ – പുസ്തകം 1 ലക്കം 11

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മാപ്പിള റവ്യൂ – പുസ്തകം 1 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1942 മാർച്ച്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
 • പത്രാധിപർ/പ്രസാധകൻ: K. Abubucker
 • അച്ചടി: എമ്പയർ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി