1976 – ആണും പെണ്ണും – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് 1976ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആണും പെണ്ണും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ആണും പെണ്ണും
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 126
 • പ്രസാധകർ:DC Books
 • അച്ചടി: DC Press, Kottayam
1976 - ആണും പെണ്ണും - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1976 – ആണും പെണ്ണും – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ കൗതുകം വളർത്തുന്നതിനു സഹായകരമായി തീരതക്കത്തവിധലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരനായ കോന്നിയൂർ നരേന്ദനാഥ് പറയുന്നു. മുൻപ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ ശെഖരിച്ച് പുതുക്കിയാണ് ഈ സമാഹാരം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

 

1946 – ആത്മമിത്രം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചെറുകഥകൾ സമാഹരിച്ച് 1946ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആത്മമിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ആത്മമിത്രം (9 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം)
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
 • പ്രസാധകർ:ഉദയാ പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ്, പുനലൂർ
 • അച്ചടി: ഭാരത് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1946 – ആത്മമിത്രം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1946 – ആത്മമിത്രം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് തന്റെ ബിരുദപഠനകാലത്ത് എഴുതിയ 9 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം ആണിത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

1961 – ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

1961ൽ കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്, എഴുതിയ ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ എന്ന ചെറുകഥയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1961
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
1961 – ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1961 – ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കുറച്ചധികം ചെറുഥാകൃത്തുക്കൾ 1961ൽ മഴവില്ല് എന്ന പേരിൽ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ ചെറുകഥ വന്നത്. അതിൽ ഫ്രീ ലൈസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ എന്ന ചെറുകഥ മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (1.5 MB)