1956 – മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്? – ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്

ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്?  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായാണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാകാറുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സ്കാൻ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കവർ പേജ് നഷ്ടമായതും പഴക്കം മൂലമുള്ള ചെറുപ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നല്ല നിലയിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്.

മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രത്തെകുറിച്ച് മാപ്പിളമാരാൽ മലയാളത്തിൽ രചിച്ച പുസ്തക്ങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ കുറവ് നിലത്താനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാപ്പിളറവ്യൂ മാസികയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂലകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയും മറ്റും വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ വിശദീകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

 

1956 - മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്? - ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്
1956 – മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്? – ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്?
 • പരിഭാഷ: ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 216
 • പ്രസാധകർ: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1956 – ധീരവനിത അഥവാ ഷാം വിജയം – മൂന്നാം ഭാഗം – രണ്ടാം പതിപ്പ്

അബ്ദുൾഖാദർ ഖാരി പരിഭാഷ ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ധീരവനിത അഥവാ ഷാം വിജയം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാംഭാഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായാണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാകാറുള്ളത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂലകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയും മറ്റും വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ വിശദീകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേ പോലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടുഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ധീരവനിത അഥവാ ഷാം വിജയം - മൂന്നാം ഭാഗം - രണ്ടാം പതിപ്പ്
ധീരവനിത അഥവാ ഷാം വിജയം – മൂന്നാം ഭാഗം – രണ്ടാം പതിപ്പ്

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ധീരവനിത അഥവാ ഷാം വിജയം – മൂന്നാം ഭാഗം – രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പരിഭാഷ: അബ്ദുൾഖാദർ ഖാരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 208
 • പ്രസാധകർ: ആമിന ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, തൃശൂർ
 • പ്രസ്സ്: എഫ്.ജി.പി. വർക്സ്, കണ്ടശ്ശാങ്കടവ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

1957 – ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ

ആലപ്പുഴ തോട്ടുമുഖത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ 1957ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവലംബാക്കി ആറോളം പേർ ചേർന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1957 - ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ
1957 – ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഇസ്‌ലാം ലോകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
 • പ്രസാധകർ: ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ, തോട്ടുമുഖം, ആലപ്പുഴ
 • പ്രസ്സ്: ന്യൂ പ്രിന്റിംഗ് ഹൗസ്, പെരുമ്പാവൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി