ബാലമിത്രം – ഒരു ബാലകീയ മാസിക – 1941ഡിസംബർ

ആമുഖം

1941ലെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയതിനാൽ പിന്നീട് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ബാലമിത്രം. എങ്കിലും ഈ കൃതി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് ഡിജിറ്റൈസിങ് സഹകാരിയായ ബൈജു രാമകൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യത്താലാണ്.  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ബൈന്റ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ്. അതിലെ ഒരു പതിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ പുറകാലേ വിടാം എന്ന് കരുതുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: ബാലമിത്രം
പതിപ്പ്: 1941 ഡിസംബർ പതിപ്പ്
താളുകൾ: 28
പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ പതിപ്പ്
ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ പതിപ്പ്

ഉള്ളടക്കം

ബാലമിത്രം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രം വിക്കിപീഡിയയിലും മറ്റും തിരഞ്ഞു എങ്കിലും കണ്ടില്ല. പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ബാല പ്രസിദ്ധീകരണം ആണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ബാലമാസികകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാം.  അതിന്റെ 1941 ഡിസംബർ ലക്കത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. CMSന്റെ ബാലപ്രസിദ്ധീകരണമായ Treasure Chestന്റെ മലയാളം പതിപ്പാണ് ഇതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ താളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു കോപ്പിക്ക് എത്ര വില എന്നു കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു രൂപ ആണ് വിലയെന്ന് രണ്ടാമത്തെ താളിൽ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറു ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നു. പ്രമുഖവ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രം, കഥകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ, കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനുള്ള കഥ തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലെഖനങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. കഞ്ചാവുചെടിയെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ലെഖനം കണ്ടത് കൗതുകമായി തോന്നി.

ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ - പേജ് 14
ബാലമിത്രം-1941-ഡിസംബർ – പേജ് 14

ഡൗൺലോഡ്

ഈ കൃതി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ ആണ്.

സ്കാനിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ https://archive.org/details/balamithram-vol-18-issue-1

ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം – രണ്ടാം പതിപ്പ്- കേ സി കേശവപിള്ള -1908

ആമുഖം

ഡിസിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി വളരെ അവിചാരിതമായി വന്നു ചേർന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴോ, താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴോ, ഫോട്ടോ എടുത്ത താളുകൾ സ്കാൻ ടെയിലർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നും ഈ കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുമായിരുന്നില്ല. പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളപദ്യകൃതി  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായതും ഇല്ല. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൊപ്പി പങ്കു വെക്കാനായി പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി രചയിതാവായ കേ സി കേശവപിള്ളയെപറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തപ്പി പോയപ്പോഴാണ് ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം എന്ന കൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് എല്ലാവരുമായും പങ്കു വെക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം
  • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
  • താളുകൾ: 180
  • രചയിതാവ്: കേ സി കേശവപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1908 (കൊല്ലവർഷം 1083)
  • പ്രസ്സ്: അക്ഷരാലങ്കാരം അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം - 1908
ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം – 1908

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ശ്രീ സുഭാഷിതരത്നാകരം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

മഹാകവി കെ.സി. കേശവപിള്ള രചിച്ച് കൊല്ലവർഷം 1075 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് സുഭാഷിത രത്നാകരം. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ളീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തർജമ ചെയ്തതും കവി സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതുമായ പദ്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിൽ നിന്ന് നൂറു പദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമെടുത്ത് “നീതിവാക്യങ്ങൾ ” എന്ന പേരിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകമാക്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്തു തന്നെ രണ്ടു പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി. പദ്യങ്ങളിലധികവും നീതിവാക്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഭാഷാപോഷിണി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കവിക്ക് ഈ കൃതിയുടെ പേരിൽ വീരശൃംഖല ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഈ കൃതിയുടെ 1908ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയത്. ഈ പുസ്തകത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന പ്രശ്നം പല താളുകളിലും അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നതാണ്.  പുസ്തകം അച്ചടിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച കടലാസ്, അച്ച്, മഷി തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രശ്നം മൂലം  ആവണം വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്.  മാത്രമല്ല  പുസ്തകം ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതിലെ പ്രശ്നം, പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിലെ അപാകത തുടങ്ങി മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. പല താളുകളിലും പേജ് നമ്പറുകൾ പോലും തെറ്റായാണ് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണണനും ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസും ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു. അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന്റേയും ടൈപ്പ് സെറ്റിങിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും പോസ്റ്റ് പ്രോസസിങ് അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.

 

 

 

കേരള കവികൾ – ഒന്നാം ഭാഗം – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി – 1918

ആമുഖം

ഐതിഹ്യമാലയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എഴുതിയ വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കേരള കവികൾ. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

പേര്: കേരള കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം)
പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
രചയിതാവ്: കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918 (കൊല്ലവർഷം 1093)
പ്രസ്സ്: വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം

കേരള കവികൾ - ഒന്നാം ഭാഗം - കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി - 1918
കേരള കവികൾ – ഒന്നാം ഭാഗം – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി – 1918

പുസ്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കേരളദേശത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനകവികളുടെ ലഘുചരിത്രമോ/ഐതിഹ്യമോ ഒക്കെ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണെന്ന സൂചന ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ  ഭാഗങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം.  നമുക്ക് പക്ഷെ നിലവിൽ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടൂള്ളൂ.

താഴെ കാണുന്ന 22 കവികളെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ഇതിൽ കാണാം.

കേരള കവികൾ - ഒന്നാം ഭാഗം - കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി - 1918
കേരള കവികൾ – ഒന്നാം ഭാഗം – കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി – 1918

 

ഇതിൽ ജീവചരിത്രമുള്ള കോട്ടൂർ ഉണ്ണിത്താൻ, ഗോപാലനെഴുത്തച്ഛൻ തുടങ്ങിയ പലകവികളുടേയും പേർ (ഞാൻ) ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള മുഴമംഗലത്തു നമ്പൂരിയെ പോലെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഐതിഹ്യമാലയിലും ലേഖനം കാണുന്നുണ്ട്.

എന്തായാലും ഈ കവികളെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതിനാൽ ആ വിവരം നഷ്ടമായി പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്മരിക്കാം.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു. കാലപ്പഴക്കം മൂലം താളുകൾ തൊട്ടാൽ പൊടിയുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആയിരുന്നു. പതിവുപോലെ ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ ഫൊട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ചു. പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥിതി മോശമായിരുന്നതിനാൽ അല്പം സമയമെടുത്താണ് എല്ലാ താളുകളും ഫോട്ടോ എടുത്തത്.   ഇനിയും താമസിച്ചു പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെന്നേക്കും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്ന ഈ പുസ്തകം അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ലഭ്യമാണ്.