1859 – ക്രിസ്തമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദേശസംഗ്രഹം – ലിത്തോഗ്രഫി

ആമുഖം

തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്നു ഗുണ്ടർട്ടും കൂട്ടരും ഇറക്കിയ ക്രിസ്തമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദേശസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ കോപ്പി കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ട് ദീർഘനാളായെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് കോപ്പി മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ പങ്കു വെക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രേ സ്കെയിൽ വേർഷനു കുറേ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ യൂണിവേർസിറ്റികളും ട്യൂബിങ്ങൻകാരെ പോലെ വിശാല ഹൃദയർ അല്ലാത്തതിനാൽ അതു നടന്നില്ല. അതിനാൽ ഇനി കാത്തിരിക്കാതെ സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുകയാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ക്രിസ്തമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദേശസംഗ്രഹം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 202
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1859
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി  
1859 - ക്രിസ്തമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദേശസംഗ്രഹം
1859 – ക്രിസ്തമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദേശസംഗ്രഹം

സ്കാനിന്റെ വിവരം

ഇതു ലഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ അവർ പബ്ലിക്കായി ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് വേർഷൻ മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇതിനു മുൻപ് ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങളായ 1850 – പീയൂഷസംഗ്രഹം1840 – ഒന്നാം ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും,  എന്നിവയ്ക്ക് ഉള്ളത് പോലെ ഈ പുസ്തകത്തിനു ഗ്രേ സ്കെയിൽ വേർഷൻ ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും കിട്ടിയ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വേർഷനു നല്ല നിലവാരം ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് കോണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇത് ക്രൈസ്തവമത പ്രചരണ/മതബോധനപുസ്തകമാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം 1859 ആയതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം രചയിതാവ്.

തലശ്ശെരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്നു നമുക്ക് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നും മറ്റുമായി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്നൂണ്ട്. മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യകാലപുസ്തകങ്ങളുടെ വലിയ ശെഖരം ഇതിനാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

 

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: