1948 – ജൂലായ് – ഒക്ടോബർ – ലോകവാണിയുടെ ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

മദ്രാസിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ലോകവാണി എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1948 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏഴു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ലക്കങ്ങളുടെ തമിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

അതിനു പുറമേ നമ്മുടെ പഴയകാല ആനുകാലികങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1948 - ജൂലായ് - ഒക്ടോബർ - ലോകവാണി ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ഏഴു ലക്കങ്ങൾ
1948 – ജൂലായ് – ഒക്ടോബർ – ലോകവാണി ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ഏഴു ലക്കങ്ങൾ

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഏഴു ലക്കങ്ങളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

രേഖ 1

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 9
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (ജൂലൈ 15)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: The Raja Power Press/Lodhra Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (ഓഗസ്റ്റ് 1)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: The Raja Power Press/Lodhra Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (ഓഗസ്റ്റ് 15)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: The Raja Power Press/Lodhra Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (സെപ്റ്റംബർ 1)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 13
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (സെപ്റ്റംബർ 15)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ലഭ്യമല്ല
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 14
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (ഒക്ടോബർ 1)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: The Raja Power Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്:  ലോകവാണി – വാല്യം 1 – ലക്കം 15
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 (ഒക്ടോബർ 15)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: The Raja Power Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

1949 – ഗ്രന്ഥാലോകം – വാല്യം 1 ലക്കം 3

തിരുവിതാംകൂറിലെ ഗ്രന്ഥശാലസംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ഗ്രന്ഥാലോകം എന്ന മാസികയുടെ വാല്യം 1 ലക്കം 3 ൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ മുഖപത്രം ആയ ഗ്രന്ഥാലോകം ഈ തിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥാലോകത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ആണെന്ന് കരുതുന്നു. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും മറ്റും പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രന്ഥാലോകം മാസികയുടെ ഈ ആദ്യകാലലക്കങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദം ആകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1949 - ഗ്രന്ഥാലോകം - വാല്യം 1 ലക്കം 3
1949 – ഗ്രന്ഥാലോകം – വാല്യം 1 ലക്കം 3

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – വാല്യം 1 ലക്കം 3
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948 ഡിസംബർ, 1949 ജനുവരി  (1124 ധനു, മകരം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 104
 • അച്ചടി:P.K. Memorial Press, Vazhuthacaud, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1937 – കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 10, 11, 12, 13 (1937 മാർച്ച്)

പ്രമുഖ മലയാളദിനപത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കേരള കൗമുദി പത്രത്തിൻ്റെ 1937 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ  പുസ്തകം 28ൻ്റെ  10, 11, 12, 13 എന്നീ നാലു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ നാലു ലക്കങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ലക്കങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആഴ്ചപതിപ്പായാണ് ആണ് കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. 1940 നവംബറിലാണ് കേരള കൗമുദിക്ക് ദിനപത്രത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടുയതെന്നും 1941 ജനുവരിയിലാണ് ദിനപത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതെന്നും ചില റെഫറൻസുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ആധികാരികമായി ഉറപ്പാക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനു മുൻപ് 1937 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നാലു ലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആയി കാണാം.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1937 – കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 10, 11, 12, 13
1937 – കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 10, 11, 12, 13

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ നാലു രേഖകളുടേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

രേഖ 1

 • പേര്: കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937 മാർച്ച് 7  (1112 കുംഭം 24, ഞായർ)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
 • അച്ചടി: Indira Printing Works, Pettah, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937 മാർച്ച് 14  (1112 മീനം 1, ഞായർ)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • അച്ചടി: Indira Printing Works, Pettah, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937 മാർച്ച് 21  (1112 മീനം 8, ഞായർ)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • അച്ചടി: Indira Printing Works, Pettah, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: കേരളകൗമുദി – പുസ്തകം 28 ലക്കം 13
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937 മാർച്ച് 28  (1112 മീനം 15, ഞായർ)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • അച്ചടി: Indira Printing Works, Pettah, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി