കെരളൊല്പത്തിയും കേരളോല്പത്തിയും

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീനചരിത്രമെന്നോണം ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളും കേട്ടുകേൾവികളും ഉൾച്ചേർത്തു് വിവരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീനഗ്രന്ഥമാണു് കേരളോല്പത്തി

എന്നാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ കേരളോല്പത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു നൽകുന്ന നിർവ്വചനം.  ഒരു പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം എന്നതിനു ഒപ്പം തന്നെ മലയാളം അച്ചടിയുടേയും മലയാളലിപി പരിണാമത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമാകാനും ഈ കൃതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടർട്ട് ആണല്ലോ ഈ കൃതി ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ച് അല്പം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ.

മലയാളം അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിനു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന്
എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ ചരിത്രത്തെകുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ കെ.എം. ഗോവിയുടെ ആദിമുദ്രണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും എന്ന പുസ്തകം കാണുക. പക്ഷെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ചെയ്തത് പോലെ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അച്ചുണ്ടാക്കി വാർത്തല്ല ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് അച്ചടി തുടങ്ങിയത്, അവർ കല്ലച്ചിലാണ് (ലിത്തോഗ്രഫി) ആദ്യ അച്ചടികൾ നടത്തിയത്. ചെലവ് കുറവാണ് എന്നതായിരിക്കും ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് കെ.എം. ഗോവി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലിത്തോഗ്രഫി അച്ചടിയെ പറ്റി വിശദമായ ഒരു ലേഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

അച്ച് വാർത്തുണ്ടാക്കിയുള്ള അച്ചടിയെ അപേക്ഷിച്ച് ലിത്തോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകത ആയി  തോന്നിയത് കൈയ്യഴുത്ത് അതേ പോലെ അച്ചടിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം കൈയ്യെഴുത്തിലെ ലിപിയെ അതേ പോലെ കാണാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മലയാളലിപി മാനകീകൃതമായിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ലിത്തോഗ്രാഫിക് അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ലിപിയെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും.

ഈ വിധത്തിൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷനിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് 1843-ൽ ഇറങ്ങിയ കെരളൊല്പത്തി എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു.1868-ൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ഇതിനു വളരെ മുൻപ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും അത് ഇതിനകം മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണല്ലോ.

അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കാനിനു ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ലിത്തോഗ്രാഫി അച്ചടി നടത്തിയ ഈ ആദ്യത്തെ പതിപ്പിനെയും 1868ലെ ലെറ്റർ പ്രസ് പതിപ്പിനേയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ,  വെറും ഒന്നാം പതിപ്പ്/രണ്ടാം പതിപ്പ് എന്നതിനു അപ്പുറം 25 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളലിപിക്ക് സംഭവിച്ച വ്യതിയാനം (ലിപ് പരിഷ്ക്കരണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൂടെ?) കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് മുൻപിൽ തെളിയുന്നത്.

ഞാൻ ഒരു ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലാത്തതിനാൽ, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ പൊസ്റ്റിൽ അവതരിപ്പ്, ഈ പതിപ്പുകളെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വായനക്കാർക്ക് വിട്ടു തരുന്നു.

 • ഏ/ഓ കാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. ഉദാ: കെരളൊല്പത്തി/ കേരളോല്പത്തി. ആദ്യത്തെ പതിപ്പിൽ കാരം കാരം ഒട്ടും ഉപയൊഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ അത് രണ്ടും അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പുതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • രണ്ടു പതിപ്പിലും “ഈ” കാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ മിക്കവാറും  എന്ന ചിഹ്നനം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ആദ്യ പതിപ്പിൽ അപൂർവ്വമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്ന രൂപം കാണാം. ഉദാ: 21 ആം താളിൽ “അതിന്റെ ശേഷം” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ “ഈശ്വരമയം” എന്ന വാക്ക് കാണുക. കഴിഞ്ഞ പൊസ്റ്റിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ടു രൂപവും കൈയ്യെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും  യ്ക്കായിരുന്നു മുൻതൂക്കം എന്ന വാദം ശരിക്കുന്നതാന്ന് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇട വിടുന്ന രീതി കൈയ്യെഴുത്തിൽ (ആദ്യ പതിപ്പിൽ) മിക്കവാറും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കാണാം.
 • കൈയ്യെഴുത്ത് പതിപ്പിൽ സംഭാഷണസകലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ക്വോട്ട്സ് (“) ഉപയൊഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യെക തരത്തിൽ ആണത്. സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്വോട്ട്സ് (“) ബേസ് ലൈനോട് ചേർന്നും അവസാനിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റും ആയി മാറുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം. മലയാളം കൈയ്യെഴുത്തിലെ ഒരു യുണീക്ക് രീതി ആയിത്തോന്നി ഇത്.
 • ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഉകാര ചിഹ്നനത്തിലോ, അ കാരത്തിലോ അവസാനിച്ച  പല വാക്കുകളും രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് വഴി മാറുന്നത് കാണാം. (ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ സംശയം. ചന്ദ്രക്കല ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സംഭാവന ആണോ അതോ എവിടെയെങ്കിലും അത് കയ്യെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.)
 • ആദ്യ പതിപ്പിൽ (ലിത്തോഗ്രഫി പതിപ്പ്) ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന ഇന്നത്തെ “അലിഖിത നിയമത്തെ“ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് പലയിടത്തും യഥേഷ്ടം കൂട്ടക്ഷരചില്ലുകളെ കാണാം. പ്രത്യെകിച്ച് ൾ എന്ന ചില്ലിനു കൂട്ടക്ഷത്തോടു പ്രത്യേക മമത ആണെന്ന് കാണുന്നു 🙂  കൂട്ടക്ഷരചില്ലുകളെ അപൂർവ്വമായി രണ്ടാം പതിപ്പിലും കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ അച്ചടി ആണോ കൂട്ടക്ഷരചില്ലുകളെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്തത്?
 • ആദ്യപതിപ്പിൽ വാചകങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ ഒരു വര (ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈഫൺ എന്ന് പറയാം) ആണ് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ഇന്നത്തെ പൂർണ്ണവിരാമം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണവിരാമത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇതിനു മുൻപ് ബെയിലി കൃതികളിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ അച്ചടിയുടെ സംഭാവന ആണ് പൂർണ്ണവിരാമം എന്ന് പറയാം.
 • ന്റ, റ്റ. ഇത് രണ്ടും അക്കാലത്തെ എല്ലാ കൃതികളും കാണുന്ന പോലെ ൻറ, ററ എന്ന് വേറിട്ട് തന്നെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ന്റ യുടെ മറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.
 •  ആദ്യപതിപ്പിൽ  സ്വരാക്ഷരചിഹ്നനങ്ങളെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഇറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് വരിമുറിക്കുന്നത് കാണാം. അത് വളരെ കുറച്ച് ഇടമേ എടുക്കൂ എന്നത് പോലും വാക്ക് മുറിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നില്ല. “എഴുന്നെള്ളുക” എന്നതിലെ “ന്നള്ളുക” എന്നത് മാത്രമായി അടുത്ത വരിയിലെക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വായനാശീലം വെച്ച് അരോചകമായി തോന്നാം. എന്നാൽ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ “ന്നെള്ളുക” എന്നവിധത്തിൽ ആണ് വാക്ക് മുറിയുന്നത്.
 • കൈയ്യെഴുത്ത് പതിപ്പിൽ അപൂർവ്വമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ മലയാളം ചുരുക്കെഴുത്ത് കണ്ടു. ഉദാ: പരശുരാമൻ എന്നതിനു പ. രാമൻ (പിഡിഎഫിലെ 8മത്തെ താളിൽ അതിന്റെ ശേഷം ഭൂമി… എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ …അവരുടെ സംവാദത്താൽ ശ്രീ പ. രാമനൊട ആയുധം വാങ്ങി … എന്ന വാക്യശകലം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണവിരാമം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം.

എന്റെ ഓടിച്ചുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കി ഈ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വായനക്കാരുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ട് പതിപ്പിലേക്കും ഉള്ള കണ്ണികൾ.

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുക്കളും അനുബന്ധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ നിഘണ്ടുക്കളുടെ സ്കാനുകൾ (മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം) നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടു. ബെയിലിയെ പോലെതന്നെ മലയാളഭാഷയ്ക്കും ലിപിയ്ക്കും വളരെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വേറൊരു വിദേശി ആണല്ലോ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്. ഗുണ്ടർട്ടിന്റേതായി കുറച്ച് മലയാളകൃതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതു വരെ നമുക്ക് സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ഗുണ്ടർട്ട് സമാഹരിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ കേരളോല്പത്തി എന്ന പുസ്തകത്തിനും പിന്നെ നിഘണ്ടുക്കൾക്കും മാത്രമാണ്. ഇതിൽ കേരളോല്പത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ലഭ്യമാണ്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഉള്ളടക്കം പുനരുപയോഗിച്ച് സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ മനോഹരമായി  ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത ഇ-പുസ്തകം (pdf     epub) ഇവിടെയും ലഭ്യമാണ്.

ഈ പൊസ്റ്റിൽ ഗൂണ്ടർട്ടിന്റെ വിവിധ നിഘണ്ടുക്കളും അനുബന്ധപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടേയും നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായ സ്കാനുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിന്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ്

1872-ൽ ഇറങ്ങിയ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിനെ കുറിച്ച് 1871-ൽ ഇറങ്ങിയ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണിത്. അച്ചടിച്ചത് മംഗലാപുരത്തെ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്നും.

തുടക്കത്തിലുള്ള ആമുഖപ്രസ്താവനയിൽ പബ്ലിഷറായ C. Stoltz ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

 • നിഘണ്ടു 5 ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. മൊത്തം ഏതാണ് 1000 താളുകൾ ഉണ്ടാകും.
 • സ്വരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ ആണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ
 • 1872 അവസാനത്തൊടെ എല്ലാഭാഗങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തീരും എന്ന് കരുതുന്നു
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 5 ഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടെ 12 രൂപ 8 അണക്ക് കിട്ടും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഇതിൽ കൂടുതൽ വില നൽകണം.
 • 12 കോപ്പികൾ എടുത്താൽ ഒരെണ്ണം സൗജന്യമാണത്രേ.
 • കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, ചോമ്പാല (ഇത് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല), കോഴിക്കോട്, കോടക്കാൽ (ഇത് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല), പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉള്ള ബാസൽ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിഘണ്ടുവിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

C. Stoltzന്റെ ആമുഖപ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ വക ഏതാണ്ട് 7-താളോളം നീളുന്ന പ്രസ്താവന ഉണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയെ ഏതാണ്ട് 25 വർഷത്തോളം പഠിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും ആണ് ഈ നിഘണ്ടുവിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിനിടയ്ക്ക് മലയാളം തമിഴ് വാക്കുകളെ വേർതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനു ശേഷം നിഘണ്ടുവിലെ ചില താളുകളും ഉദാഹരണമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണി:

മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച  മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു ആണിത്.

 • അച്ചടി വർഷം: 1872
 • അച്ചടിച്ചത്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
 • രചന: ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ഈ ഡിക്ഷണറിയുടെ സ്കാനും മറ്റും ദീർഘനാളായി ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പതിപ്പിനു ഏതാണ് 1100 താളുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഇതല്ലാതെ സ്വരം മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ സ്കാനും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കാനുകൾക്ക് പുറമേ ഈ നിഘണ്ടു പൂർണ്ണമായി മലയാളം യൂണിക്കോഡിൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത്  ഷിക്കാഗോ സർവ്വകലാശാലയുടെ സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?p.0:0.gundert (നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകൾ ഈ വിധത്തിൽ എപ്പൊഴെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? പൊതുജനത്തിന്റെ പണം എടുത്ത് ധൂർത്തെടിച്ച് പൊതുപണം ഉപയൊഗിച്ച് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യന്ന സംഗതികൾ പൊതുജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുക എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രവർത്തനം )

1872-ൽ ഇറങ്ങിയ സമ്പൂർണ്ണ പതിപ്പും പിന്നെ 1871-ൽ ഇറങ്ങിയ സ്വരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമുള്ള ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ സ്കാനും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.  ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്കാനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കിയാണ്.

സ്കാനുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ താഴെ:

മുകളിലെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിനു പുറമേ ബാസൽ മിഷൻ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

School Dictionary English and Malayalam ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി

 • അച്ചടി വർഷം: 1870
 • അച്ചടിച്ചത്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

രചയിതാവ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിനു തൊട്ടടുത്ത വർഷം 1871-ൽ ആണ് ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ട് തന്നെയായിരിക്കുമോ രചയിതാവ് എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട്. എന്തായാലും ബാസൽ മിഷൻ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നതിനാലും ഗുണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ ഉള്ള കാലത്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നതിനാലും ഇതിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിധത്തിൽ ഗുണ്ടർട് ട്സഹകരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.  മറ്റ് ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികളെ പോലെ ഇതിന്റെയും പ്രസാധകൻ C. Stolz ആണെന്ന് കാണാം. പക്ഷെ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിലെ പോലെ ഇതിൽ രചയിതാവിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ആമുഖക്കുറിപ്പും മറ്റും ഇല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല. തുടക്കത്തിൽ (8-ആം താളിൽ) ഒരു ചെറിയ മുഖവുര കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല.

പുതുക്കിയ വിവരം: തോബിയാസ് സഖറിയാസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷു മലയാള ശബ്ദകോശം ലെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഈ പുസ്തകം മുള്ളറുടെ വക ആണെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു.

സ്കാനുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണി താഴെ: https://archive.org/details/1870_School_Dictionary_English_And_Malayalam

ചന്ദ്രക്കല (മീത്തൽ), ഏ കാരം, ഓ കാരം

ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ചടിച്ചതും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതുമായ സ്കാനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചന്ദ്രക്കല , ഏ കാരം, ഓ കാരം ഇവയുടെ ഒക്കെ സാന്നിദ്ധ്യം ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകത ആയി കണ്ടത്.