1936 – തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക – വാല്യം 16 ലക്കം 12

തിരുവിതാംകൂർ എക്കാണോമിക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മാസികയായ തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസികയുടെ 16-ാം വാല്യം 12-ാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1936 ഡിസംബറിലാണ് മാസികയുടെ ഈ ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ ലക്കം മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലക്കങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു.

 

1936 - തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക - വാല്യം 16 ലക്കം 12
1936 – തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക – വാല്യം 16 ലക്കം 12

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിവ്യവസായ മാസിക – വാല്യം 16 ലക്കം 12
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
  • അച്ചടി: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply