ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷ (പുതിയ നിയമം-സമ്പൂർണ്ണം) – 1868

ഇതു വരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികൾ നിഘണ്ടുവും ഗുണ്ടർട്ട് ഭാഗികമായി പങ്കാളിയായ കാറ്റിസം ഓഫ് മലയാളം ഗ്രാമ്മറും ആണ്. എന്നാൽ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സംഭാവന നിഘണ്ടുവിലും മലയാളവ്യാകരണത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഗുണ്ടർട്ട് ഒരു മിഷണറി ആയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ബൈബിളിന്റെ മലയാളപരിഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം ആയിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ച് 1868-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ  പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം) മലയാള പരിഭാഷയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

 

ബൈബിൾ പരിഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുണ്ടർട്ടിനു മുൻപിൽ ബെയിലിയുടെ മലയാള ബൈബിൾ സമ്പൂർണ്ണമായി (പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും) ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഗുണ്ടർട്ടിനു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭാഷാപരമായി പരിഭാഷ കുറച്ച് കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം.

ഇതിനകം നമ്മൾ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ ബൈബിൾ പരിഭാഷകളുടെ സ്കാനുകൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അതിനാൽ ബൈബിളീന്റെ മലയാളം മലയാളം പരിഭാഷ എന്നതിനപ്പുറം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ഞാൻ ഈ സ്കാനിൽ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ

 • 1868-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിലാണ് ഇത് അച്ച്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • 650ഓളം താളുകൾ ആണ് ഇതിനുള്ളത്
 • ഇതിലെ ഭാഷ വടക്കേ മലബാറിലെ ഭാഷയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്.
 • ഇന്ന് വളരെ വിചിത്രം ആയി തോന്നുന്ന പേരുകൾ ആണ് വിവിധ ലേഖകർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാ: മാർക്കൻ (മർക്കോസ്), പേത്രൻ (പത്രോസ്).
 • പിന്നീട് പാതിരി മലയാളം എന്ന വിളിക്കു കാരണമായി തീർന്ന സംവൃതോകാരം ഉ കാരമായി എഴുതുന്ന രീതി ഇതിൽ കാണാം.
 • മറ്റ് ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് റെഫറൻസ് വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ഏത് പുസ്തകം ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1876ലെ ബെയിലി പരിഭാഷയിൽ കണ്ട വിധതതിൽ വിപുലമായി ഒത്തുവാക്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല താനും.
 • ചില്ല് കൂട്ടക്ഷരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിലും (മുൻപ് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ ഇത് നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിരുന്നു) കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ൾ എന്ന ചില്ല്. ഉദാ: പിഡിഎഫ് 15 ആം താളിലെ ഞങ്ങൾക്ക () എന്ന വാക്കു കാണുക.
 • 1868-ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആയതിനാലാവാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല ധാരാളമായി കാണാം. 1867ലെ പുസ്തകത്തിൽ ഭാഗികമായി ചന്ദ്രക്കല വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് (1876-ൽ) ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആയിട്ടു പോലും സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിന്റെ 1876ലെ ബെയിലി ബൈബിളിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കുക.
 • ഈ-യുടെ എന്ന രൂപം പൂർണ്ണമായി കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ( എന്ന രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടില്ല). 1867-ൽ ലെ പുസ്തകത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രധാനമെങ്കിൽ, 1868 ആയപ്പോൾ യുടെ ആധിപത്യം വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ മീത്തൽ, യുടെ രൂപം എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനവർഷമായിരുന്നു 1868 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു.

കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും:  https://archive.org/details/1868_Malayalam_New_Testament_Hermann_Gundert

 

1867 – മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്

മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – Catechism of Malayalam Grammar

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തത്ത്വം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് കാറ്റിസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ.

മതപ്രചരണത്തിനായി മിഷണറിമാരാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മത പ്രചരണത്തിനു മാത്രമല്ല മറ്റ് സംഗതികൾ പഠിപ്പിക്കാനും ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു കാറ്റിസം പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്ന്
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കാറ്റിസം പുസ്തകം മലയാളവ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ചതാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം അല്ലെങ്കിൽ Catechism of Malayalam Grammar.

പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ:

 • നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം 1867-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.
 • ഈ പുസ്തകം ഇതിനു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച (എന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം) ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ Catechism of Malayalam Grammar എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉള്ള മൂല കൃതി അടുക്കിപെറുക്കി മൂലകൃതിയിലെ ന്യൂനതകൾ വായനക്കാരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പരിഹരിച്ച്  പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയാണ്. ഈ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആമുഖ പ്രസ്ഥാവന 9,10,11 താളുകളിൽ വായിക്കാം.
 • ഈ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണവും പുസ്തകം ഉടച്ചു വാർത്തതും L.  Garthwaite എന്ന ഒരാൾ ആണ്.  Liston Garthwaite എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം എന്ന് കാണുന്നു. (ബാസൽ മിഷനും ഗുണ്ടർട്ടുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം സംഗതികൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു. Liston Garthwaite-നെ കുറിച്ചും  അദ്ദേത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും  കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. )
 •  പുസ്തകം മംഗലാപുരത്തെ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് “Published by Order of the Director of Public Instruction, Cannanore Government Book Depot” വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആണിത്.
 •  1867-ൽ അച്ഛടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1868-ൽ അച്ചടിച്ച കേരളോല്പത്തിയിൽ (https://archive.org/details/1868_Keralolpathi_Hermann_Gundert) മീത്തൽ വന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടതാണ്. (അപ്‌ഡേറ്റ്: സിബു സി.ജെ. ഈ പുസ്തകം കുറച്ച് കൂടെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിച്ചപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മീത്തൽ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. 292-ആം താൾ കാണുക.  http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPA_chart_2005.png കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്വരത്തെ ചെറുതാക്കാനുള്ള ചിഹ്നമാണത് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് 306,307മത്തെ താളുകളിൽ ചില മലയാള വാക്കുകൾക്ക് തന്നെ മീത്തലിന്റെ ഉപയോഗം കാണാം. പക്ഷെ മലയാളവ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ആയിട്ടു കൂടി മീത്തലിന്റെ വിശദീകരണം പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടില്ല താനും.  അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലിറ്ററെഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ഉച്ചാരണം സൂചിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഉപാധി ഇതാണെന്ന് കണ്ട് മലയാളഅച്ചടിയിൽ അത് ചേർക്കുകയും ആയിരുന്നോ?  1867-1868 വർഷങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്താൽ ഈ വമ്പൻ ലിപി പരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.
 • ഈ യുടെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള (ഈ/) ഉപയോഗവും പുസ്തകത്തിൽ കാണാം (ഉദാ: 7 ആം താളിൽ (പിഡിഎഫിലെ 13ആം താൾ) രണ്ടും കാണാം) പക്ഷെ അക്ഷരമാലയിൽ  ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. (അപ്ഡേറ്റ്: ഈ എന്ന രൂപം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് (ബ്ലോക്കച്ചടി) ഈ പുസ്തകം ആണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നു)
 • ഏ, ഓ എന്നിവ അക്ഷരമാലയുടെ ഭാഗ്മായിരിക്കുന്നു. ൠ, ൡ എന്നീ ദീർഘങ്ങൾ സംസ്കൃതം എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
 • വ്യജ്ഞനാക്ഷങ്ങളെ തമിഴാക്ഷരങ്ങൾ, സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാളവ്യാകരണം ഈ വിധത്തിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. പഠിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പോലെ ആണ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയത്.

ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിലയിരുത്തലുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും- https://archive.org/details/1867_Catechism_Of_Malayalam_Grammar

 

1843 – മലയാളത്തിലുള്ള കാറ്റിസം – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ത്വത്ത്വം (പൊതുവെ മതതത്ത്വങ്ങൾ) അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് കാറ്റിസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. മതപ്രചരണത്തിനായി മിഷണറിമാരാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേയും ആദ്യകാല അച്ചടി കൃതികൾ കാറ്റിസം ആയിരുന്നു. കാരണം പ്രിന്റിങ്ങിനും ലിപി മാനകീകരണത്തിനും ഒക്കെ മുൻകൈ എടുത്തത് മിഷണറിമാർ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മതപ്രചരണവും ആയിരുന്നല്ലോ. മലയാളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തം അല്ല. ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള അച്ചടി പുസ്തകം ആയ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം തന്നെയും മതതത്ത്വങ്ങള്‍ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ (അതായത് കാറ്റിസം) ആണ്.

കാറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ആമുഖമായി പറയാൻ കാരണം മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് 1843-ൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മലയാളം കാറ്റിസം പുസ്തകത്തിന്റെ (ഭാഗികം) സ്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ലിത്തോഗ്രാഫിക് രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തകം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപൊരു പോസ്റ്റിൽ ഇതേ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് 1843-ൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ കേരളോല്പത്തിയുടെ ലിത്തോഗ്രാഫിക് സ്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അതിനാൽ ലിത്തോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തലിനു മുതിരുന്നില്ല.

ഇനി ഈ പുസ്തകത്തെകുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ:

 • ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണപേര് എന്താണെന്നോ, ഇത് ആര് എഴുതിയതെന്നോ അറിയില്ല.  ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് ആയതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ട് ആണെന്ന് ഊഹിക്കാം എന്ന് മാത്രം.
 • പുസ്തകം മൊത്തമായി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടാം അദ്ധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യ താൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം എവിടെ പോയി? ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം എന്നാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഈ അദ്ധ്യായം ഒന്നാം ഖണ്ഡം – പിതാവായ ദൈവം, രണ്ടാം ഖണ്ഡം – പുത്രനായ ദൈവം, മൂന്നാം ഖണ്ഡം – പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • ആദ്യത്തെ ചോദ്യം  ൨൫൯ (258) എന്ന മലയാള അക്കത്തിൽ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ ചൊദ്യം ൩൮൭ (387) എന്ന മലയാള അക്കത്തിലും. ചോദ്യങ്ങൾ 258ൽ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ ഇതിനു മുൻപുള്ള 257 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എവിടെ പോയി? അത് ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ആയിരിക്കുമോ? എന്റെ അനുമാനത്തിൽ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ സ്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം അദ്ധ്യയവും രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിനു ശെഷമുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളുടേയും (എത്ര അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ?) സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എങ്ങും കാണുന്നില്ല. ഒരു മാതിരി എല്ലാ പഴയ മലയാളപുസ്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരമുള്ള കെ.എം. ഗോവിയുടെ മലയാളഗ്രന്ഥവിവരത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം 1843-ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതായി പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ 1843-ൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ കേരളോല്പത്തിയെ ലിത്തോപതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം  മലയാളഗ്രന്ഥവിവരത്തിൽ ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ?
 • സംവൃതോകാരത്തിനു ചിഹ്നം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
 • കാരത്തിനു എന്ന രൂപം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയ ഇടത്തൊക്കെയും കണ്ടത്. ഇതു വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കാനുകളിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്ന രൂപം അച്ചടിയിൽ ആദ്യമായി വന്ന പുസ്തകം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • ചുരുക്കത്തിൽ അപൂർണ്ണമായതും, ശീർഷകം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തതും, ആര് എഴുതി എന്ന് അറിയാത്തതും ആയ, 1843-ൽ ബാസൽ മിഷന്റെ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇറക്കിയ ഒരു കാറ്റിസം പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടാതിരിക്കുന്ന മറ്റ് അദ്ധ്യായങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു താമസിയാതെ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച രണ്ട് പേരെ പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

 • സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ വെബ്ബ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച വൈശാഖ് കല്ലൂർ
 • ചിത്രങ്ങൾ സ്കാൻ ടെയിലറിലൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് പിഡിഎഫ് നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ച സുനിൽ വിഎസ്

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. https://archive.org/details/1843_Catechism_Malayalam_Basel_Mission