1921 – സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ – ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ

ആമുഖം

ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ ബൈബിളിൽ സോളമൻ/ശലോമോൻ രചിച്ച സുഭാഷിതങ്ങൾ/സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കവിതാ രൂപത്തിലുള്ള കൃതിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാരെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് Dr. Rammohan K T, (formerly Dean, Faculty of Social Sciences, Mahatma Gandhi University) യുടെ സ്വകാര്യ ഗ്രന്ഥശെഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ പുസ്തകം എനിക്കു ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടു വന്നു തരികയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി. ഇതിനു മുൻപ് 1870ലെ ധനതത്വനിരൂപണം എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന റാം‌മോഹൻ സാറിനു ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യെക നന്ദി.

സ്കാൻ ചെയ്യാനും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്റെ മകൻ സിറിലും സഹായിച്ചു.

പൊതുസഞ്ചയ നില

മാണികത്തനാർ 1941ൽ മരിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യൻ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമമനുസരിച്ച് 1956നു മുൻപ് അച്ചടിച്ച ഈ കൃതി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്.  1921 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമായതിനാൽ അമേരിക്കൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച്ൾ ഈ കൃതി അമേരിക്കയിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

  • പേര്: സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 50
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921
  • പ്രസ്സ്:  വി യൌസേപ്പു പി മുദ്രാലയം (സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്സ്), മാന്നാനം
  • രചയിതാവ്: ക.നി.മൂ.സ. മാണികത്തനാർ
1921 – സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ
1921 – സൊളൊമോന്റെ സുഭാഷിതങ്ങൾ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബൈബിളിലെ സുഭാഷിതങ്ങൾ/സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കവിതാ രൂപത്തിലുള്ള കൃതിയാണിത്. കൈപ്പൻപ്ലാക്കൻ അബ്രഹാം കത്തനാർ എഴുതിയ ഒരു അവതാരികയും, കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള എഴുതിയ ഒരു അഭിപ്രായവും തുടക്കത്തിൽ കാണാം. തുടർന്ന്  സുഭാഷിതങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കവിത ശ്ലോകരൂപത്തിൽ കാണാം. ഇത് ഏതാണ്ട് 50 പേജുകൾ ഉണ്ട്.

 

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: