ന്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ പരിണാമം – 1678 മുതൽ

ന്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ പരിണാമം -1678 മുതൽ

പഴയ രേഖകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ന്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിനു സംഭവിച്ച പരിണാമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് ചിലത് ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. (ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ട് തന്ന സിബു സി.ജെ.യ്ക്കും സുനിലിനും നന്ദി)

ന്റ
ന്റ

ന്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തെ പറ്റി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

മലയാളലിപിയിലെ ഒരു കൂട്ടക്ഷരമാണ് ന്റ. ഺ-വർഗ്ഗത്തിലെ അനുനാസികമായ “[൧], ഖരമായ “” എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വനിമങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ന്റ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഺ-വർഗ്ഗത്തിന് പ്രത്യേക ലിപികൾ പ്രയോഗത്തിലില്ലാത്ത മലയാളത്തിൽ ൻ എന്ന അക്ഷരം ഩ-യുടെ ചില്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; അതിനുതാഴെ ഺ എന്ന സ്വനിമം കൂടി എഴുതാനുപയോഗിക്കുന്ന റ ചേർത്താണ് സാധാരണയായി ഈ കൂട്ടക്ഷരം എഴുതുന്നത്. എന്നാൽ ൻ, റ എന്നിവ അടുപ്പിച്ചെഴുതുന്ന രീതിയും (ൻ‌റ) നിലവിലുണ്ട്.

പഴയ രേഖകളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ചില തെളിവുകൾ:

 

ചുരുക്കത്തിൽ ൻറ‌റ —> ൻറ /ന്റ (ന്റ – “ൻ”-ന്റെ അടിയിൽ “റ” ) എന്നിങ്ങനെ ആണ് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ റോബർട്ട് ഡുർമ്മണ്ടിന്റെ 1799ലെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന റൻറ എന്ന രൂപം ഡുർമണ്ടിനു സംഭവിച്ച പിഴവോ (അതിനു സാദ്ധ്യത വളരെ കുറവാണ്) അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ച് നിർമ്മാണ പിഴവോ ആവാനാണ് സാദ്ധ്യത. കാരണം അതെ അച്ച് ഉപയൊഗിച്ച് അച്ചടിച്ച റമ്പാൻ ബൈബിളിൽ ൻറ‌ എന്ന രൂപം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യമായി ൻറ എന്ന രൂപം കാണുന്നത് താനും.

ന്റ (“ൻ”-ന്റെ അടിയിൽ “റ” എഴുതുന്ന രീതി) താരതമ്യേന പുതിയ പരിഷ്കാരം ആണെന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം 1824 തൊട്ട് 1960 വരെയുള്ള അച്ചടിയിലും  കൈയെഴുത്തിലും ഒക്കെ ഭൂരിപക്ഷവും “ൻറ” എന്ന രൂപമാണ്.