1911- ഗോരക്ഷക ഉപദേശം – മലയാളമയൂഖം പ്രസ്സ് – ആലപ്പുഴ

ആമുഖം

ഗോ സംരക്ഷണം/ഗോവധ നിരോധനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിവാദങ്ങൾ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളം എങ്ങനെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോയി എന്നതിനെ പറ്റി ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ആണല്ലോ. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളം മറ്റു ഇന്ത്യൻ നാട്ടു രാജ്യങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലർ 100 വർഷം മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പൊതുസഞ്ചയ രേഖ കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്

വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ലഭ്യമാകാൻ സഹായിച്ച തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചനീയറിങ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശരത്ത് സുന്ദർ രാജീവിനോടുള്ള കടപ്പാട് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യശേഖരത്തിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത പുസ്തകം ആണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റല്വൽക്കരണത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ സഹകരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്ലാഘനീയം തന്നെ. ശരത്ത് സുന്ദർ രാജീവിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ഗോരക്ഷക ഉപദേശം
  • താളുകൾ: 20
  • രചയിതാവ്: ലബ്‌ഷൻ കാർ ലക്ഷ്മിദാസ്, തർജ്ജുമ: ആലപ്പുഴ ഗോരക്ഷക സഭാ പ്രസിഡന്റ് ഗേലാരായസി തർജ്ജുമ ചെയ്യിച്ചത്
  • പ്രസ്സ്: മലയാളമയൂഖം പ്രസ്സ്ആലപ്പുഴ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1911
1911-ഗോരക്ഷക ഉപദേശം
1911-ഗോരക്ഷക ഉപദേശം

ഉള്ളടക്കം

‘പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഗോക്കളെ സംരംക്ഷണ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് പുസ്ത്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അതിനായി വിവിധ ഇന്ത്യൻ നാട്ടു രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഗോസംരംക്ഷണനിയമങ്ങളുടെ ചുരുക്കം ആണ് പുസ്ത്കത്തിന്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. അതിനു പുറമേ പുസ്ത്കത്തിന്റെ അവസാനം ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഗതികളും പറയുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകം തർജ്ജുമ ചെയ്യിച്ച ഗേലാരായസി മലയാളി അല്ലെന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പക്ഷെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപാരസംബന്ധമായി കുടിയേറി പാർത്തവരിൽ ഒരാളായിരിക്കാം. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ഗോരക്ഷ സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.

അതേ പോലെ ഇത് അച്ചടിച്ച മലയാളമയൂഖം പ്രസ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാകുന്നു. ആദ്യമായാണ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴ മലയാളമയൂഖം  പ്രസ്സിൽഅച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം കിട്ടുന്നത്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ