1909-ബാലവ്യാകരണം

ആമുഖം

ബാസൽമിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ബാലവ്യാകരണം. എലിമെന്ററി, സെക്കന്ററി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മദ്രാസ് ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പതിപ്പ് ആണിത്. പ്രമുഖവ്യാകരണ പണ്ഡിതനായ ശേഷഗിരിപ്രഭു ഇതിന്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ബാലവ്യാകരണം
 • പതിപ്പ്: നാലം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 124
 • രചയിതാവ്: എം. കൃഷ്ണൻ, ശേഷഗിരി പ്രഭു
 • പ്രസാധകൻ: Basel Mission, Mangalore
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1909
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
ബാലവ്യാകരണം-1909-നാലാം പതിപ്പ്
ബാലവ്യാകരണം-1909-നാലാം പതിപ്പ്

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മലയാള വ്യാകരണപുസ്തകമാണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

1869 – Elements Of English Grammar In Malayalam – ഇങ്ക്ലീഷവ്യാകരണം

ആമുഖം

ഇത് ബാസൽമിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. രചയിതാവ് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കാലഘട്ടം വെച്ച് മിക്കവാറും ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തു‌വെയിറ്റ് ആകാനാണ് സാദ്ധ്യത.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: Elements Of English Grammar In Malayalam/ഇങ്ക്ലീഷവ്യാകരണം
 • പതിപ്പ്: പതിപ്പ് എത്രമത്തെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല
 • താളുകൾ: 74
 • രചയിതാവ്: രചയിതാവ് ആരെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല
 • പ്രസാധകൻ: Basel Mission, Mangalore
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1869
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

 

Elements Of English Grammar In Malayalam
Elements Of English Grammar In Malayalam

ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണപുസ്തകമാണ്.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം