പുതിയ നിയമം മലയാള ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെട്ടത രണ്ടാം അച്ചടിപ്പ 1834

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പരിഭാഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് 1826-1829 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ (നാലു സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പൊസ്തൊല പ്രവർത്തികളും മാത്രം ഉള്ളവ) 1834-ൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു.

 

baily bible

ശീർഷകത്താളിൽ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം

നമ്മുടെ

കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

പുതിയ നിയമം

മലയാള ഭാഷയിൽ

പരിഭാഷപ്പെട്ടത

രണ്ടാം അച്ചടിപ്പ

ലൊന്തൊൻ നഗരത്തിൽ

ബ്രിത്തിഷ എന്നും പറദെശമെന്നുമുള്ള

ബൈബൽ സൊസെയിട്ടിക്കു വെണ്ടി

അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത

മെശിഹാസംവത്സരം

൧൮൩൪

 

ഉള്ളടക്കം

 • പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇതിൽ ഇല്ല. പുതിയ നിയമത്തിലെ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പൊസ്തൊലപ്രവർത്തികളും ആണ് ഇതിൽ.
 • വാചകങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വിരാമത്തിനു * ചിഹ്നനം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു.
 • കെ.എം. ഗോവിയുടെ ആദിമുദ്രണം, ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും എന്ന പുസ്ത്കം അനുസരിച്ച്, 1824-ൽ ചെറുപൈതങ്ങളും (ഇതാണല്ലോ നിലവിലുള്ള അറിവനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ മലയാളപുസ്തകം) 1829-ൽ പുതിയ നിയമം മുഴുവനായും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  അപ്പോൾ 1824നും 1829നും ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിലെ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പൊസ്തൊലപ്രവർത്തികളും അടങ്ങുന്ന ഈ പുസ്ത്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇത് ആ പുസ്ത്കത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആണ്. 1834-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
 • ബെയിലി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവധിക്ക് പോയപ്പോൽ അവിടെ മലയാളം അച്ച് നിർമ്മിച്ച് അവിടെ തന്നെ അച്ചടിച്ചത് ആണ് ഈ പുസ്തകം. ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ മലയാള അച്ചടിയെ പറ്റി നമ്മുടെ അച്ചടി ചരിത്രത്തിൽ വേണ്ടവിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്.

ഗൂഗിൾ  ബുക്സ് വഴി ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ കിട്ടിയത്. വിവിധ വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൾ ഇരിക്കുന്ന പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനു കൃതികൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് അത് പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ശ്രമം അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

1799 – Grammar of the Malabar language -Robert Drummond

ശ്രീധരമേനോന്റെ  Kerala History and its Makers എന്ന പുസ്തകത്തിൽ 1799-ൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Grammar of the Malayalam language എന്ന പുസ്ത്കത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം ഉണ്ട്. അത് Robert Drummond എന്ന ഒരാളാണ് എഴുതിയത് എന്ന വിവരവും ഉണ്ട്.ഈ വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ഇതിനെകുറിച്ച്  വേറെ ഇടങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൂടി തപ്പിയപ്പോൾ  Robert Drummond  ഒരു സർജൻ ആയിരുന്നു എന്നും 1799-ൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരച്ചത് എന്ന പരാമർശവും കണ്ടു. അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി പോയപ്പോൾ 1799-ൽ ബോംബെ കുറിയർ പ്രസ്സിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Grammar of the Malabar Language എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ PDF കണ്ടെത്തി.

ഈ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ പങ്ക് വെക്കുന്നു.

 • ഈ പുസ്തകത്തിനു ഏതാണ്ട് 150ഓളം താളുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.
 • Bhermajee Jeejebhoy എന്ന ഒരു പാർസി ആണ് മലയാളത്തിനായി അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്.
 • ചതുരവടിവിലുള്ള മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1811ൽ പുറത്ത് വന്ന റമ്പാൻ ബൈബീളും ഇതേ അച്ച് തന്നെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ  ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ s എന്ന അക്ഷരത്തിനു പകരം f നോട് സാദൃശ്യം ഉള്ള long s ഈ പുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണവും ഉപയോഗവും ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ആദ്യമായി കാണാൻ ഇടയായി 🙂
 • ംരം എന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് എല്ലായിടത്തും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 19ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരേയും അതായിരുന്നല്ലോ മലയാളത്തിന്റെ
 •  ന്റ യുടെ വേറൊരു രൂപം കൂടി ഇതിൽ കണ്ടു. (റൻറ) എന്ന രൂപം ആണ് ഇതിൽ.
 •  യ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പോഗ്രാഫർ അത് അത്തരത്തിൽ വരച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതാം.
 • ഴ യുടെ ചില്ല് എന്ന് ഇന്ന് പറയുന്ന രൂപം , അനുസാരം ഇതിനെ രണ്ടിനേയും ഇന്ന് നമ്മൾ ചില്ല് (താൾ 141 കാണുക) എന്ന് പറയുന്ന ർ,ൻ,ൾ,ൻ,ൺ തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യയുടെ ചില്ലിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം കണ്ടില്ല.
 • മലയാള അക്കങ്ങൾക്കായി ഒരു അദ്ധ്യായം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടൂണ്ട്. (താൾ 15 മുതൽ)സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പുസ്കത്തിലെ  മലയാള അക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ എല്ലാം.
 • ഏ കാരത്തെയോ ഓ കാരത്തെയോ സ്വരങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതു രണ്ടും എപ്പോഴാണ് മലയാളഭാഷയിൽ എത്തപ്പെട്ടത്?

ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവില്ലാത്തതിനാൽ   കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ല. ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം.

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് പുറമേ ഇത് മലയാളം ഗ്രന്ഥശാലയിലും വരണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

1799-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകമാണ് മലയാളവ്യാകരണം ആദ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് 1772-ൽ ലാറ്റിനിൽ മലയാളവ്യാകരണഗ്രന്ഥം ഇറങ്ങിയതായി അറിയാം. അതിനു മുൻപുള്ളവയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല.

Robert Drummond നെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലോ മലയാളം വിക്കിയിലോ ലേഖനം ഇല്ല. അല്പം കൂടെ ഗവേഷണം നടത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ലേഖനം ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിയാൽ നന്നായിരുന്നു.

ഈ പുസ്തകം ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ നന്നായേനെ എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Creating Malayalam Wikisource CD

With great pleasure, Malayalam Wikimedia Community is announcing the release of the first offline version of Malayalam wikisource. This offline version is titled Malayalam wiki grandasala – Thiranjedutha krithikal – Pathippu 1.0, June 2011 (Malayalam Wikisource – Selected Books – Version 1.0) is released by Hisham Mundol (by handing over the WikiSource CD to the youngest Malayalam wikimedian, 7 year old Sai Shanmugham) at the 4th Malayalam Wikimedia Meetup in Kannur, Kerala on 2011 June 11.

Malayalam Wikisource CD sticker
Malayalam Wikisource CD sticker. Image Courtesy: Rajesh Odayanchal

This is by far the biggest digital collection of free books in Malayalam language available on CD for offline use. This is the first time a wikimedia community from India is releasing an offline version of Wikisource. Even though we are not sure, we are told that no other wikimedia community in the world has ever released such an offline version of Wikisource. (But we are not sure about this claim 🙂 )

Project Idea

The idea of releasing an offline version of Malayalam wikisource was there in our mind for long. But the oppurtinuty didn’t come until we finalized the dates for 4th Malayalam wikimedian’s meetup. There are challenges about the presentation of the Wikisource content.  We know that presenting the content as long wiki pages will fail the Wikisource CD project itself.

Why we chose Wikisource this year?

The reason is simple. Malayalam wikisource is the most active wiki project after Malayalam wikipedia. Also we saw much potential in releasing an offline version of Malayalam wikisource since Malayalam wikisource already has many legendary notable Malayalam books. We want to showcase the Malayalam speaking people the great work done by the Malayalam wikisource community during the past 5 years. Also we know that through this release we will be able to reach more people.

The Wikisource CD project

The project page (വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:സിഡി പതിപ്പ് 1.0) to coordinate the wikisource CD project was created on 2011 May 20. The book selection process was started on the same day. Whole wikisource community participated in the selection process. It is decided to include only Malayalam books in this release, since we have few Sanskrit source texts also.

Santhosh thottingal has agreed to take care of the technology part as he had done last year.

Malayalam source texts included in the CD

Following are the books included in this CD:

Selected Poems of

 • Kumaranasan
 • Cherusseri
 • Changampuzha Krishna Pillai
 • Kalakkaththu Kunchan Nambiar
 • Irayimman Thampi
 • Ramapurathu Warrier

Malayalam Grammar

 • Kerala Panineeyam by AR Rajaraja Varma

Legends/Folklore

 • Aithihyamala

Novels

 •   Indulekha

Religious Texts

 • Bhagavad Gita
 • Adhyatma Ramayanam Kilippaatu
 • Harinama Keerthanam
 • Geetha Govindam
 • Sathyaveda Pusthakam (Malayalam Bible)
 • Quran
 • Works of Sree Narayana Guru
 • Devotional songs

Native Art Form

 • Parichamuttukali pattukal

Philosophy (Political)

 • Communist Manifesto
 • Principles of Communism (Friedrich Engels)

Commons images

Apart from the selected books of Malayalam wikisource we have also included images from Wikimedia Commons (Commons images related to Kerala) also in this CD. The inclusion of Commons image was a test case to see how Commons images can be used for public outreach. The maps of India/Kerala state from the Malayalam wikipedia Map project is also part of this image collection.

Hisham Mundol releasing the Malayalam Wikisource CD by handing over the CD to the youngest Malayalam Wikimedian Sai Shanmugham. Image Courtsey: Fotokannan

Credits

Whole Malayalam wiki community worked behind this. So it is almost impossible to name each one of them. But let me credit some of the major contributors:

 • Content creation: Malayalam wikisource community. Over the past 5 years they have digitized and added many important Malayalam source texts to wikisource. Thanks to all the contributors.  I would like to specillay mention two female editors of Malayalam wikisource (User:Atma and User:Su) who made exceptional contributions to this CD collection. Special thanks to users Thachan Makan and Manoj who coordinated many sub projects of this CD release.
 • Proof reading: Selection process and proof reading for this CD project had happened at the same time. Apart from the Malayalam wikisource community, Malayalam Buzzers and Malayalam bloggers had also helped us. Special thanks to all of them. In fact we could include Aithihyamala and Indulekha in this CD only because of their wonderful support.
 • Art work: Rajesh Odayanchal. He designed the sticker and the cover for the CD. Thanks for all the various wonderful designs that he submitted before we finalized the current designs.
 • CD production: Sunil Paravur. Thanks to Sunil Paravur for supporting us to get the CD replicated. For the purpose of the Wikimeetup we have produced 500 CDs.

Unlike the Wikipedia CD that we released last year,we haven’t approached any agency to sponsor this CD. Few Malayalam wikimedians had sponsored the entire production cost. We are charging a nominal amount of Rs 20 to cover the production cost of the CD.

Distribution of CD

The 500 copies that we produced for the purpose of Wiki meetup is almost over. Malayalam Wikimedians do not have any plans to further replicate this version of the CD. We except people outside wiki community will take care of further distribution. Already Zyxware technologies based in Trivandrum added malayalam wikisource CD in their CD distribution plan. Hope others will also follow soon. Last year IT@school and few other government agencies, and few computer magazines had reused the Malayalam wikipedia CD release. We expect many more social organizations, Government agencies, magazines, and so on will do that this year.

Mathrubhumi News daily (A prominent Malayalam Newspaper) had covered the news about the release of this CD. It is here. A rough translation of this news is provided by Tinu here.

Related blogposts: