പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ആറു ലഘുലേഖകൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്, കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സംബന്ധമായി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുക മുദ്രാവാക്യവുമായി 1995ൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ജാഥയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധികരിച്ച ആറു ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനുമായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് എഴുതാൻ എനിക്കു സാവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ ആറു ലഘുലേഖകളും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നു.

 

ബോധന മാധ്യമം മാതൃഭാഷയിൽ
ബോധന മാധ്യമം മാതൃഭാഷയിൽ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ആറു ലഘുലേഖകളുടേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

രേഖകൾ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഓരോ സ്കാൻ പേജിലും വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ലഘുലേഖ 1

 • പേര്: കേരള വിദ്യാഭ്യാസരംഗം വഴിത്തിരിവിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 26
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സ്വരാജ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ലഘുലേഖ 2

 • പേര്: ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധം കേരളത്തിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: KTC ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 3

 • പേര്: പരിഷത്തും അക്കാദമിക രംഗത്തെ സമരവും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 4

 • പേര്: സ്വാശ്രയവിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹിക നീതിയും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 18
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: KTC ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 5

 • പേര്: ബോധന മാധ്യമം മാതൃഭാഷയിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 22
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: KTC ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 6

 • പേര്: ബോധന മാധ്യമം മാതൃഭാഷയിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: KTC ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  75
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം –  60

 

1966 ഒക്ടോബർ – ശാസ്ത്രഗതി – ഒന്നാം ലക്കം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന മാസികകളിൽ ഒന്നായ ശാസ്ത്രഗതി എന്ന മാസികയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ,സാമ്പത്തിക,വിദ്യാഭ്യാസ,സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ മാസിക മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാസികയാണ്. (കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മറ്റു മാസികകൾ ആയ യുറീക്കയും ശാസ്ത്രകേരളവും പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളവ ആണല്ലോ.)

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന ആദ്യലക്കം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 1966ൽ ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം ഇവയ്ക്ക് ഒക്കെ മുൻപേ ശാസ്ത്രഗതി ഇറങ്ങി തുടങ്ങി എന്നതാണ്. കെ.ജി. അടിയോടി, എം.പി. പരമേശ്വരൻ, കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം പേർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതിയ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ ആണ് ആദ്യ ലക്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

മൊത്തം 120 പേജുകൾ ഉണ്ട് ആദ്യലക്കത്തിന്. എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രഗതിയുടെ ലക്കങ്ങൾ ഒന്നിനും തന്നെ കവർ പേജില്ല. ഇത് അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ കവർ പേജില്ലാതെയാണോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്കു ഉറപ്പില്ല.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

1966 ഒക്ടോബർ - ശാസ്ത്രഗതി
1966 ഒക്ടോബർ – ശാസ്ത്രഗതി

 

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ശാസ്ത്രഗതി – ഒന്നാം ലക്കം  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966 ഒക്ടോബർ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 120
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  69
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ശാസ്ത്രഗതി മാസികകൾ: എണ്ണം –  1

1956 – മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്? – ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്

ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്?  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായാണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാകാറുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സ്കാൻ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കവർ പേജ് നഷ്ടമായതും പഴക്കം മൂലമുള്ള ചെറുപ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നല്ല നിലയിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്.

മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രത്തെകുറിച്ച് മാപ്പിളമാരാൽ മലയാളത്തിൽ രചിച്ച പുസ്തക്ങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ കുറവ് നിലത്താനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാപ്പിളറവ്യൂ മാസികയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂലകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയും മറ്റും വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉള്ളവർ വിശദീകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

 

1956 - മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്? - ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്
1956 – മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്? – ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്

 

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മാപ്പിളമാർ എങ്ങോട്ടു്?
 • പരിഭാഷ: ഖാൻബഹദൂർ കെ. മുഹമ്മദ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 216
 • പ്രസാധകർ: മംഗളോദയം, തൃശൂർ
 • പ്രസ്സ്: മംഗളോദയം പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി