1983 – മണ്ണൻ – ഡോ: കെ. രാജ്മോഹൻ

ഡോ: കെ. രാജ്മോഹൻ രചിച്ച്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മണ്ണൻ, അഞ്ചാം പനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗത്തെയും പ്രതിരോധനടപടികളേയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമായ മണ്ണൻ എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ/ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1983 - മണ്ണൻ - ഡോ: കെ. രാജ്മോഹൻ
1983 – മണ്ണൻ – ഡോ: കെ. രാജ്മോഹൻ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: മണ്ണൻ
 • രചന: ഡോ: കെ. രാജ്മോഹൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1983
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സ്വരാജ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  46
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം –  32

1983 – നമ്മുടെ ആരോഗ്യം – ഡോ: ബി. ഇക്ബാൽ

ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ രചിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ/ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1983ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കൈപുസ്തകത്തിൽ “ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി എന്ന ധാരണ എത്ര മാത്രം ശരിയാണ്“ എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ് ലേഖകനായ ഡോ: ബി. ഇക്ബാൽ.

1983 - നമ്മുടെ ആരോഗ്യം - ഡോ: ബി. ഇക്ബാൽ
1983 – നമ്മുടെ ആരോഗ്യം – ഡോ: ബി. ഇക്ബാൽ

 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നമ്മുടെ ആരോഗ്യം
 • രചന: ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1983
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സ്വരാജ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  45
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം –  31

1986 – വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ) – വന-ഊർജ്ജ-വികസന ജാഥ – 1986 സെപ്റ്റംബർ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്, 1986ൽ നടത്തിയ വന-ഊർജ്ജ-വികസന ജാഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  വ്യവസായവല്ക്കരണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്  പ്രസിദ്ധികരിച്ച വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ) എന്ന  ലഘുലേഖയുടെ രണ്ട് പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. രണ്ടുപതിപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കവർ പേജിൽ മാത്രമാണ്. എങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിങിൽ അതിനു പ്രാധാന്യം ഉള്ളതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: വ്യവസായവല്ക്കരണം (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ജിയോ പ്രിന്റേർസ്, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി:
  • 1986 സെപ്റ്റംബർ 1 – 7 ജാഥയുടേത്:  കണ്ണി
  • 1986 സെപ്റ്റംബർ 1 – 14 ജാഥയുടേത്:  കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  44
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം – 30