Jewish Women’s Malayalam Song Notebook

ആമുഖം

ജൂതമത സംബന്ധിയായ മലയാളം പാട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതതിനെ പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിൽ . കൊച്ചിയിലെ ജൂതമത വിഭാഗം അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ തെളിയുന്നത്.

കടപ്പാട്

കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷക താല്പര്യത്തൊടെ സമീപിക്കുന്ന  തൗഫീക്ക് സക്കറിയയുടെ പ്രയത്നം മൂലമാണ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഔദ്യോഗിക പേരില്ല
 • ഉള്ളടക്കം: ജൂതമത സംബന്ധിയായ കുറച്ച് മലയാളം പാട്ടുകൾ ആണ് ഉള്ളടക്കത്തിൽ
 • താളുകൾ: 200 നടുത്ത്
 • വർഷം: ഏകദേശം 1900ങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
 • രചയിതാവ്: കുറഞ്ഞത് 3 പേർ
Jewish Women's Malayalam song notebook
Jewish Women’s Malayalam song notebook

ഉള്ളടക്കം

(ഈ ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ സഹായിച്ചത് തൗഫീക്ക് സക്കറിയ ആണ്. )

Leah Hallegua എന്ന കൊച്ചി ജൂത സ്ത്രീയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പിറകിലെ കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ഈ പുസ്കത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ Leah Hallegua ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇത് തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന പുസ്തകമാവനാണ് സാദ്ധ്യത. Hallegua family കൊച്ചി ജൂത കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശസ്തരായ കുടുംബവും ആണ്.

മിക്ക പാട്ടുകളുടേയും തലക്കെട്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപൂർവ്വമായി ചിലത് മലയാളത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തലക്കെട്ട് കണ്ട ചിലത്

 • വെളീ അഴ്ച്ചാ വയിനെരം പാടുന്ന പാട്ട (വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പാടുന്ന പാട്ട്)
 • പെർ ഇടുന്ന പാട്ട (പേർ ഇടുന്ന പാട്ട്)

എബ്രായ ലിപിയിൽ എഴുതിയത് ചിലത് (തൗഫീക്ക് സക്കറിയ ലിപി മാറ്റം നടത്തി തന്നത്)

 • മണവാട്ടി മുങ്ങി കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പാട്ട്
 • താലി കെട്ടിനുള്ള പാട്ട്

മൊത്തം താളുകളിലൂടെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 3 വ്യത്യസ്ത കൈയ്യക്ഷരം കാണുന്നതിനാൽ മൂന്നു വ്യക്തികൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിൽ പങ്കാളി ആണെന്ന് ഊഹിക്കാം. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയൊഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ആയിരിക്കാം കൊച്ചിയിലെ ഈ ജൂത സ്ത്രീകൾ ചെയ്തത്.

പുസ്തകത്തിലെ മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്ത് രീതി ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറഞ്ഞതൊരു 1900ത്തിനു മുൻപ് എഴുതിയ പുസ്തകം ആണെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പറ്റിയും കൂടുതൽ വിശകലനം ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ നടത്തും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഡൗൺലൊഡ്

Google+ Comments

1879-ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിൽ അക്ഷരം കൂട്ടിവായിക്കാൻ അറിയുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് 1879-ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു മലയാളപുസ്തകം ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: പാഠമാല അഥവാ ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • താളുകൾ: 38
 • സമാഹരിച്ചത്: പി.ഒ. പോത്തൻ
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1879
1879-ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ
1879-ചെറിയ കുട്ടികൾ മനഃപാഠമായി പഠിക്കേണ്ടിയ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് (1870കൾ) മലയാള അക്ഷരമാല വായിക്കാൻ പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ വെടിപ്പായി അർത്ഥം അറിയാത്ത  അമരകോശം, സിദ്ധരൂപം തുടങ്ങിയ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനഃപാഠമാപ്പിക്കാൻ ഗുരുനാഥന്മാർ  ശ്രമിക്കും എന്നും, അത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും,   അതിനു പകരമായി മലയാളത്തിലുള്ള ലളിതമായ സന്മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ പ്രമേയമായ ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും ഈ കവിതാ ശകലങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി.ഒ. പോത്തൻ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ പറയുന്നു.

വിവിധ  സന്മാർഗ്ഗോപദേശ വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി പഞ്ചതന്ത്രം, ഭാരതം തുടങ്ങിയ പല കൃതികളിൽ നിന്നായി എടുത്ത നിരവധി മലയാള കവിതാ ശകലങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ഓരോ താളിലും വരികൾക്ക് താഴെ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

Google+ Comments

1938-വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങൾ

ആമുഖം

ഈ പോസ്റ്റിൽ പഴയ ഒരു മലയാളക്രൈസ്തവ പാട്ടു പുസ്തകം ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: വിശുദ്ധഗീതങ്ങൾ
 • പതിപ്പ്: പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് (മുഖവുരയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം)
 • താളുകൾ: 313
 • സമാഹരിച്ചത്: ടി.പി. വറുഗീസ്
 • പ്രസാധകൻ: ടി.പി. വറുഗീസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
 • പ്രസ്സ്:  എ ആർ പി പ്രസ്സ്, കുന്നംകുളം

 

1938-വിശുദ്ധഗീതങ്ങൾ
1938-വിശുദ്ധഗീതങ്ങൾ

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് മലയാളക്രൈസ്തവഗാനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ടി.പി. വറുഗീസ് എന്ന ഒരാളാണ് ഇത് സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  പാട്ടുകൾ സമാഹരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടി.പി. വറുഗീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരം ഒന്നും എവിടെയും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദം കാനഡയിലെ ടൊറൊന്റോവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

മുഖവുരയിൽ നിന്ന് ഇത് മാർത്തോമ്മാ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിപ്പിച്ചത് ആണെന്ന് കാണാം. അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ അക്കാലത്തെ (1938) മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപോലിത്ത തീത്തൂസ് ദ്വിതീയനോടുള്ള നന്ദി മുഖവുരയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് മാർത്തോമ്മാ സഭയിലെ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത ആയിരുന്ന ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ്മാ ആണ്.

ഇന്ന് മാർത്തോമ്മാ സഭയിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളുടെ മുൻഗാമി ആണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, വിന്യാസം മുതലാവയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം.

അക്കാലത്ത് മലയാള ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി വർഗ്ഗീകരിച്ച ഏതാണ്ട് 500 ഓളം മലയാളക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത്.  ഇതിലെ മിക്ക പാട്ടുകളും ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നതിനാൽ ഈ പാട്ടുകൾ മിക്കതും കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമായി തോന്നിയത് “സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ…” എന്ന പാട്ട്, സാമാന്യഗീതങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അരനാഴിക നേരം സിനിമയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കണം അത് പൂർണ്ണമായി ഒരു മരണപ്പാട്ടായി പോയത്.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത് പ്രൊഫസർ സൈമൺ സഖറിയ ആണ്. അതിനായി പുസ്തകം അയച്ചു തന്ന അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

ഡിജിറ്റൈസേഷനായി കോപ്പി സ്റ്റാന്റ് എന്ന വിശേഷ സാമഗ്രി ബെഞ്ചമിൻ വർഗ്ഗീസിന്റെ പ്രയത്നത്താൻ ലഭ്യമായി. (അതിനെ പറ്റി വേറൊരു പൊസ്റ്റ് പീന്നീട് ഇടാം). അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ലഭ്യമാക്കിയത് അനൂപ് നാരായണൻ ആണ്. ഈ വിധത്തിൽ പലതരത്തിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

 

Google+ Comments