1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന നാരദർ എന്ന മാസികയുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുസ്തകം 2 ലക്കം 2ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പതിപ്പായി ഇറക്കിയ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പതിവ് സരസ കൃതികള്‍ക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു.

1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2
1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: 1941 നാരദർ പുസ്തകം2 ലക്കം 2
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941 (മലയാള വർഷം 1117കന്നി)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
  • അച്ചടി: ശ്രീ വിലാസ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

സുഖാശംസി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു വൈദ്യൻ പി കെ വേലുക്കുട്ടി അരയൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സുഖാശംസി എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 4 ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ പുരസ്കരിച്ചു നടത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ എക വൈദ്യമാസിക ആണ് ഇതെന്ന് ഇതിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു.കേരളീയ വൈദ്യ സംബന്ധമായ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ ആണ് മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ചെറിയഴീക്കലിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഈ മാസിക അച്ചടിച്ചിരുന്നത് കൊല്ലം ശ്രീരാമ വിലാസ് പ്രസ്സിലാണ്.ഇതിനു മുമ്പ് സുഖാശംസി എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 2 നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഇവിടെ കാണാം

1923 സുഖാശംസി മാസിക -പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
1923 സുഖാശംസി മാസിക -പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

കടപ്പാട്
ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും
താഴെ മാസികയുടെ നാല് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

പേര്: സുഖാശംസി മാസിക -പുസ്തകം 1 ലക്കം 4

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1923 (മലയാള വർഷം 1098മേടം)

താളുകളുടെ എണ്ണം: 34

അച്ചടി: ശ്രീ രാമ വിലാസ് പ്രസ്സ്, കൊല്ലം

സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1921-കവനപോഷിണി മാസിക പുസ്തകം 1 ലക്കം 3

(ഗ്രന്ഥപ്പുര കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണി ആന്റണി)

പുനലൂരിൽ നിന്ന് 1920കളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കവനപോഷിണി എന്ന മാസികയുടെ പുസ്തകം 1 ലക്കം 3ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആശ്രാമത്ത് കെ.സി. കേശവൻ ആണ് പത്രാധിപർ. ഇതിന്റെ 1923 ലെ ഒരു ലക്കം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം. പേരുപോലെ തന്നെ കവിതകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു മാസികയാണ് ഇതെന്നു തോന്നുന്നു.

1921-കവനപോഷിണി മാസിക പുസ്തകം 1 ലക്കം 3
1921-കവനപോഷിണി മാസിക പുസ്തകം 1 ലക്കം 3

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ്ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും  മറ്റ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഷിജു അലക്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

  • പേര്: 1921-കവനപോഷിണി മാസിക പുസ്തകം 1 ലക്കം 3
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1921(കൊല്ലവര്‍ഷം 1096 കുംഭം)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
  • അച്ചടി:വി.വി. പ്രസ്സ് കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി