1956 – ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ

ആമുഖം

മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ ഔദ്യോഗികപാട്ടു പുസ്തകമായ ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • പതിപ്പ്: നാലാം പതിപ്പ്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 428
 • പ്രസാധകർ:മാർത്തോമ്മാ സഭാ പ്രസിദ്ധീകരണ സമിതി, തിരുവല്ല
 • അച്ചടി: ടി.എ.എം. പ്രസ്സ്, തിരുവല്ല
1956 - ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ
1956 – ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ ഔദ്യോഗികശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുപുസ്തകത്തിന്റെ നാലാം പതിപ്പ് ആണിത്. ഇത് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 60 പതിപ്പുകൾക്ക് അടുത്ത് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോപതിപ്പിലും അല്ലരചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തു വിടുന്ന ഈ നാലാം പതിപ്പിൽ 562 പാട്ടുകൾ ആണുള്ളത്.

മാർത്തോമ്മ സഭയിലെ പുരോഹിതനും എന്റെ സ്വന്തം ദേശക്കാരനും ആയ റവ: ജേക്കബ്ബ് ജോൺ ആണ് ഈ പതിപ്പ് കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി എന്നെ ഏല്പിച്ചത്.  അതിനു അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (34 MB)

Google+ Comments

1946 – ആത്മമിത്രം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചെറുകഥകൾ സമാഹരിച്ച് 1946ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആത്മമിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ആത്മമിത്രം (9 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം)
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
 • പ്രസാധകർ:ഉദയാ പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ്, പുനലൂർ
 • അച്ചടി: ഭാരത് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1946 – ആത്മമിത്രം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1946 – ആത്മമിത്രം – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് തന്റെ ബിരുദപഠനകാലത്ത് എഴുതിയ 9 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം ആണിത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (9 MB)

Google+ Comments

1961 – ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

ആമുഖം

1961ൽ കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്, എഴുതിയ ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ എന്ന ചെറുകഥയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ
 • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1961
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
1961 – ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1961 – ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

കുറച്ചധികം ചെറുഥാകൃത്തുക്കൾ 1961ൽ മഴവില്ല് എന്ന പേരിൽ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ ചെറുകഥ വന്നത്. അതിൽ ഫ്രീ ലൈസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ ഒരു അനുസരണക്കേടിന്റെ കഥ എന്ന ചെറുകഥ മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (1.5 MB)

Google+ Comments