ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (CMS) – The Church Missionary Gleaner – 1841-1870

ആമുഖം

ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ള വിവിധ പബ്ലിക്കേഷനുകൾ ശേഖരിച്ച് പുറത്തുവിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്തതായി പുറത്തുവിടുന്നത് അവരുടെ The Church Missionary Gleaner എന്ന പബ്ലിക്കേഷനാണ്.

The Church Missionary Gleaner
The Church Missionary Gleaner

The Church Missionary Gleanerന്റെ ചരിത്രം

The Church Missionary Gleaner എന്ന പബ്ലിക്കെഷൻ CMS ആരംഭിക്കുന്നത് 1841ൽ ആണ്. ഇത് 1841 തൊട്ട് 1921 വരെ തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിൽ 1842 തൊട്ട് 1849 വരെ ആദ്യ സീരീസ് ഓടി (ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി  First Series എന്ന് വിളിക്കാം) . അതിനു ശെഷം 1850ൽ New Series എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു സീരീസ് ആരംഭിച്ചു. അന്ന് തൊട്ട് 1921 വരെ തുടർച്ചയായി ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു

1922 ഇതിന്റെ പേര് CM Outlook എന്നായി. ആ പേരിൽ ഇത് 1922 തൊട്ട് 1972 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1973ൽ പിന്നെയും ഇതിന്റെ പേര് മാറി YES എന്നായി. അന്ന് തൊട്ട് ഈ പേരിലാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

The Church Missionary Gleanerന്റെ ഉള്ളടക്കം

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ  നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട The Missionary Register, CMSന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ. എന്നാൽ  The Church Missionary Gleanerൽ അവരുടെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നുള്ള  കൊച്ചു കൊച്ചു ലേഖനങ്ങൾ ആണ്.

കഴിഞ്ഞ പൊസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ച  പോലെ ഈ സ്കാനുകൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യാനിരുന്നാൽ അത് തീരാൻ ആഴ്ചകളെടുക്കും. അതിനാൽ അതിനു മുതിരുന്നില്ല. അത് അതാത് മേഖലയിലെ വിദഗ്ദർ ചെയ്യട്ടെ. ഒന്ന് ഓടിച്ച് 30 സ്കാനുകളിലൂടെയും പൊയപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട ചില ലെഖനങ്ങളുടെ കണ്ണികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

അക്കാദമിക്കായ വിശകലനവും മറ്റും അതാത് മേഖലകളിൽ താല്പര്യവും അറിവും ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ സ്കാനുകളിലും ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വിവിധ ഗവേഷണപഠനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.

കോട്ടയം, തിരുവിതാംകൂർ
കോട്ടയം, തിരുവിതാംകൂർ

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സുചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ കേരളത്തിലെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെ ലെഖനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. മറിച്ച് CMS  ന്റെ ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള വിവിധ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ CMS നു അനെകം മിഷൻ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനെ പറ്റി ഒക്കെയുള്ള ലെഖനങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളിൽ കാണാം. തെക്ക് തിരുനൽവേലി മിഷനെ പറ്റി ധാരാളം ലെഖനങ്ങൾ കണ്ടു. അതെ പോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലേയും പഞ്ചാബിലേയും മിഷനുകളെ പറ്റിയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ സ്കാനുകളിലൂടെ  ലഭിക്കുന്ന വളരെ സമ്പന്നമായ വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകർ ഉപയൊഗപ്പെടുത്തും എന്ന് കരുതട്ടെ.

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണികൾ

ഈ പോസ്റ്റിൽ 1841 മുതൽ 1870 വരെയുള്ള ഏകദേശം 30 വർഷത്തെ The Church Missionary Gleaner ആണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷത്തേയും പതിപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടാത്ത പതിപ്പുകൾ 1841, 1844, 1845, 1847 വർഷങ്ങളിലേത് ആണ്. അത് എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുറിപ്പിടുമല്ലൊ.

1850, 1851 വർഷങ്ങളിലെ Church Missionary Gleaner ഒരുമിച്ച് 1851 ലാണ് വന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഓരോ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിനും 3 തരത്തിലുള്ള കണ്ണികൾ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യത്തേത്  സ്കാൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന താളിന്റെ പ്രധാനതാളിലേക്കുള്ള കണ്ണിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സ്കാൻ ഓൺലൈനായി കാണാനും വായിക്കാനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ണി, മൂന്നാമത്തേത് പുസ്തകത്തിന്റെ പിഡിഎഫ് മൊത്തമായി ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ണി. ഓരോ ഫയലിന്റേയും ഒപ്പം അതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും പേരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണികൊണ്ട് (ഓൺലൈൻ വായനയ്ക്കുള്ള കണ്ണി) നടക്കും.

First Series (1841-1849)

New Series (1850-1870)

Google+ Comments

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (CMS) – The Missionary Register – 1813-1855

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പൊസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. കേരളവും മലയാളവുമായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പരിശോധിക്കത്തക്ക വിധം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന നമ്മുടെ  പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. ഇതു വരെ പങ്കു വെച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ പൊസ്റ്റിലെ പുസ്തങ്ങളിലെ വിഷയമോ പുസ്തകം തന്നെയോ മറ്റോ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിലെ ഒറ്റ പുസ്തകം എടുത്ത് അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പൊയാൽ അത് തീരാൻ തന്നെ ആഴ്ചകൾ എടുക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. അതിനാൽ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സാഹസത്തിനു മുതിരുന്നില്ല. അത് അതാത് മേഖകളിലെ വിദഗ്ദന്മാർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ.

ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി (CMS) യെ കുറിച്ചും അവർ കേരളത്തിൽ അച്ചടി, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകിയ സംഭാവനളെകുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. മലയാളം അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം തിരഞ്ഞു പോയപ്പൊഴാണ് CMS മിഷണറിമാർ അവരുടെ വിവിധ രേഖകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അച്ചടിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന സംഗതികൾ കൂടെയാണ് ഈ രേഖകൾ എന്ന് മനസ്സിലായത്. അതിനാൽ തന്നെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള അക്ഷയ ഖനികൾ ആണ് ഈ രേഖകൾ എന്ന് മനസ്സിലായി. പലയിടത്തായി ചിതറി കിടന്ന ഇത്തരം രേഖകളെ എല്ലാം കൂടി സമാഹരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനു തുടക്കം ഇടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സമാഹരണം നടത്താൻ എനിക്ക് പലരും പ്രചൊദനമായിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ഡോ. ബാബു ചെറിയാൻ, ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവരെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. ഈ രേഖകളിൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അപൂർവ്വം എണ്ണം ലഭ്യമാക്കാൻ ഡോ: സൂരജ് രാജനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് വിട്ട് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരോ തരം പ്രസിദ്ധീകരണത്തേയും വെവ്വേറെ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി CMS Register നെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.

ഈ സീരിസിൽ പങ്ക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പലയിടത്തായി ചിതറി കിടന്നതാണ്. ചിലത് ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലത് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലത് പബ്ലിക്കായി ആക്സെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റുകളിൽ മറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം മാത്രം എനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് ആർക്കൈവ്.ഓർഗിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Church Missionary Society (CMS) യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തേയും മലയാളത്തേയും സ്വാധീനിച്ചത് എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. CMS-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളരെ ലഘുവായ ചരിത്രം ഈ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിയ്ക്കും. 1799ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച Church Missionary Society യുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Church Missionary Society യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലെ മിഷനറി പ്രവർത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും ആയി നടന്ന പ്രവർത്തനം. എങ്കിലും തിരുവിതാം‌കൂറിലെ മിഷൻ അവർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അനുരണനം ധാരാളമാണല്ലോ.

ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റിയുടെ മിഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ

ഈ സീരീസിൽ ആദ്യമായി പങ്ക് വെക്കുന്നത് Church Missionary Societyയുടെ The Missionary Register ആണ്.  Church Missionary Societyയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി വാർഷിക പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് The Missionary Register. ഈ വാർഷികറിപ്പോർട്ട് (The Missionary Register) 1813 തൊട്ട് 1855 വരെ  ക്രമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു ശെഷം അതിന്റെ പേരും രൂപവും ഒക്കെ മാറി. 1813 മുതൽ 1855 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട The Missionary Register ന്റെ 40ളം വർഷത്തെ പതിപ്പുകളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ 1834, 1849 രെജിസ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ രെജിസ്റ്ററുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1813 മുതൽ 1855 വരെയുള്ള 40 വർഷത്തെ The Missionary Register ആണ് ഇപ്പോൾ പങ്ക് വെക്കുന്നത്. 1834, 1849 വർഷങ്ങളിലെ രെജിസ്റ്റർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെയിലയക്കുക (shijualexonline@gmail.com).

ഈ രജിസ്റ്ററിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള അവരുടെ ഓരോ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഉള്ള വിശദമായ റിപ്പൊർട്ടുകൾ കാണാം. ഒപ്പം കേരളത്തിലെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെ റിപ്പോർട്ടും കാണാം.

CMS Missionary Register
CMS Missionary Register

മിഷൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളടക്കം

1813 മുതൽ 1855 വരെയുള്ള രെജിസ്റ്ററുകളിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളത്തിലെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും കാണാം. കേരളത്തിൽ അക്കാലത്തെ സമൂഹിക ജീവിതം ഒട്ടൊക്കെ ഇതിലൂടെ വെളിവായി വരുന്നുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി, ഹെൻറി ബേക്കർ, ജൊസഫ് ഫെൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ജീവിതം ഈ 40 റിപ്പൊർട്ടുകളിലൂടെ ചുരുളഴിയുന്നത് കാണാം. ജോസഫ് പീറ്റും, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും ഒക്കെ ചെർന്ന് കൊല്ലത്ത് മൺറോ തുരുത്തിൽ നടത്തിയ അടിമ‌വിമോചനത്തിന്റെ നെരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ കാണാം, ബെഞ്ചമിൽ ബെയിലിയും കൂട്ടരും മലയാളം അച്ചടിയിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവം മറ നീക്കി പുറത്ത് വരുന്നത് കാണാം, ബെഞ്ചമിൽ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷായുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, സി എം എസ് മിഷനറിമാരും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദ-പടല പിണക്കങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, കോട്ടയം സി.എ.എസ്. കൊളേജിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം, വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസം, തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി വിഷയങ്ങളിലുള്ള അനേകം സംഗതികൾ ഈ 40 റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുങ്ങി തപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റും.

മിക്ക റിപ്പൊർട്ടിലും രേഖാചിത്രങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. രേഖാചിത്രങ്ങളൊക്കെ അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യജീവിതവവും സ്ഥിതിയും മറ്റും വർച്ചു കാട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ആ വിധത്തിൽ കൂടെ ഈ രേഖകളിൽ അക്കാലത്തെ വിവരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതു CMS-ന്റെ ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടാ‍ണ്. ഓരോ റിപ്പോർട്ടിനും ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് പേജുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തിരുവിതാം കൂറിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഓരോ റിപ്പൊർട്ടിലും പ്രമാവധി 10-15 പേജുകൾക്ക് അപ്പുറം ഇല്ല എന്നത് ഓർക്കുക. എങ്കിൽ കൂടെ അത് പോലും പകർന്ന് തരുന്ന വിവരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

തിരുവിതാംകൂറിലെ മിഷൻ ഫീൽഡിനപ്പുറമുള്ള സിഎം‌സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ധാരാളം വിവരം ഈ 40 റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ ലഭിയ്ക്കും. ഈ വിഷയങ്ങളുമായൊക്കെ ഗവെഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അക്ഷയ‌ഖനി ആണ് ഈ റിപ്പൊർട്ടുകൾ എന്ന് കരുതുന്നു. primary sources നിന്നുള്ള വിവര ലഭ്യത വലിയ പ്രശ്നം ആയിരുന്നവർക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ സൗജ്യമായി എപ്പൊഴും ഉപയൊഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് നമുക്ക് ഭാഗ്യമായി കരുതാം. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ.

ഡൗൺലോഡ് കണ്ണികൾ

താഴെ 40 റിപ്പൊർട്ടിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിനും 3 തരത്തിലുള്ള കണ്ണികൾ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യത്തേത്  സ്കാൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന താളിന്റെ പ്രധാനതാളിലേക്കുള്ള കണ്ണിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് സ്കാൻ ഓൺലൈനായി കാണാനും വായിക്കാനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ണി, മൂന്നാമത്തേത് പുസ്തകത്തിന്റെ പിഡിഎഫ് മൊത്തമായി ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ണി. ഓരോ റിപ്പോർട്ടിനും ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് പേജുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പിഡിഎഫിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. മിക്കതിനും 30 MBക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പമുണ്ട്. ചിലതിനു 70 MB അടുത്ത് വലിപ്പമുണ്ട്. ഓരോ ഫയലിന്റേയും ഒപ്പം അതിന്റെ വലിപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും പേരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണികൊണ്ട് (ഓൺലൈൻ വായനയ്ക്കുള്ള കണ്ണി) നടക്കും.

 

Google+ Comments

യുസ്തൂസ് യോസഫ് – യുയോമയം – നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ – 1903

ആമുഖം

2012-ൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതും എന്നാൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാഞ്ഞതുമായ ഒരു പുസ്തകം ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന്യം മനസ്സിലാകൂ.

ഒരു പക്ഷെ മലയാളക്രൈസ്തവ ഗാനശാഖയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ എന്ന മറുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യുസ്തൂസ് യോസഫ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്. യുയോമയ സഭ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ (മിക്ക ക്രൈസ്തവരും ഈ സഭയെ ഇന്ന് ഒരു ആരാധനാ മതം (കൾട്ട്) ആയി കരുതുന്നു) പിറവിക്ക് കാരണക്കാരൻ കൂടി ആണ് യുസ്തൂസ് യോസഫ്.

യുസ്തൂസ് യോസഫിനെ ഇന്ന് മറ്റ് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ കാണുന്നത് മലയാളദേശത്ത് മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾക്ക് നിലയും വിലയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആൾ എന്ന നിലയിൽ ആണ്.

മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനരചയിതാക്കളെ കുറിച്ച് റവ: ടി.കെ. ജോർജ്ജ് എഴുതിയ “ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകാർ” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ സംഭവനകളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

വിദ്വാന്‍കുട്ടിയച്ചനു മുന്‍പു് മലയാളക്കരയിലെ ക്രൈസ്തവആരാധനയില്‍, ദൈവസ്നേഹത്തേയും ക്രൂശുമരണത്തേയും കുറിച്ചു് പൗരസ്ത്യ ഓര്‍ത്തഡോക്സുകാരും സുറിയാനി കത്തോലിക്കരും സുറിയാനിയിലും, ആം‌ഗ്ലിക്കന്‍ സഭാവിഭാക്കാര്‍ ഇം‌ഗ്ലീഷിലും, ലത്തീന്‍കത്തോലിക്കര്‍ ലത്തീനിലും, പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ രാഗങ്ങളിലുള്ള കീര്‍ത്തനങ്ങളാണു് ആലപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാല്‍ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സം‌ഗീത പൈതൃകവും, ലയ-വിന്യാസങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു്, ക്രിസ്തീയ ഭക്തി പ്രമേയങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ആര്‍ക്കും പാടാവുന്ന പാട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയതു് വിദ്വാന്‍ കുട്ടിയച്ചനാണു്.

ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ റവ: വി.പി. മാമ്മൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

ചേകോട്ടാശാൻ പോലുള്ള ചില മലയാള ക്രൈസ്തവ രചയിതാക്കൾ, വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചനു മുൻപു് മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ പാട്ടുകൾ (അക്കാലത്തെ) ഉണർവ്വു് യോഗങ്ങളിലൂടെ ജനകീയമായതിനു് ശെഷമാണൂ് മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾക്കു് ഇവിടെ നിലയും വിലയും ഉണ്ടായതു്.

അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്‍ കൂടിയായതിനാല്‍ സഭാപഞ്ചാംഗത്തിലെ വിശേഷദിനങ്ങളില്‍ പാടാനുള്ള അനവധി പാട്ടുകളും രചിച്ചു. അങ്ങനെ രചിച്ച പാട്ടുകളില്‍ ചിലതു് താഴെ പറയുന്നവ ആണു്.

 • ഓശാന ഞായറാഴ്ച – മറുദിവസം മറിയമകന്‍ വരുന്നുണ്ടെന്നു യരുശലേമില്‍ വരുന്നുണ്ടെന്നു…
 • ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച – എന്തൊരന്‍പിതപ്പനേ ഈ പാപിമേല്‍ …
 • ഉയിര്‍പ്പുഞായര്‍ – ഇന്നേശു രാജനുയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു …

യുസ്തൂസ് യോസഫ് രചിച്ച ഇപ്പൊഴും ഉപയൊഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില പ്രമുഖമായ മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

വിദ്വാൻ‌കുട്ടിയച്ചന്റെ പാട്ടുകൾ മിക്കതും അർദ്ധശാസ്ത്രീയ സംഗീത ശൈലിയിൽ ആണ് രൂപപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്നു സംഘമായി പാടാനായും മറ്റുമായി പല ഈണങ്ങളിൽ വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ പാട്ടുകൾ പാടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്.

യുയോമയ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പാട്ടുകൾ അർദ്ധശാസ്ത്രീയ സംഗീത ശൈലിയിൽ പാടുന്നത് താഴെയുള്ള കണ്ണികളിലൂടെ കേൾക്കാം.

ചുരുക്കത്തിൽ മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനശാഖയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകിയ ആൾ എന്ന നിലയിൽ ആണ് ഇന്ന് യുസ്തൂസ് യൊസഫിനെ കൂടുതൽ പേരും അറിയുന്നത്. യുയോമയ സഭയിൽ പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്ന നിലയിലും യുസ്തൂസ് യൊസഫ് പ്രാധാന്യമുള്ള ആളാണ്.

പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ അംഗസംഖ്യ ശോഷിച്ചു പോയ ഈ സഭയിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 500നടുത്ത് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.  എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനുമേൽ ചരിത്രമുള്ള ഈ സഭ ഇപ്പൊഴും ഉണ്ട് എന്നത് പലർക്കും പുതിയ അറിവായിരിക്കും.

യുയോമയ സഭയെ കുറിച്ചും വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചനെ പറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെയുള്ള കണ്ണികളിലെ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുക.

ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ
 • രചയിതാവ്: യുസ്തൂസ് യോസഫ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1903
 • പ്രസ്സ്: ഉമ്മച്ചൻ ബോധകരുടെ അച്ചുകൂടം, കായംകുളം
യുയോമയം - നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ
യുയോമയം – നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ കഥ

പഴയ മലയാളം ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ഇപ്പൊഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ പഴയതുമായ പല മലയാള ക്രിസ്തീയഗാനങ്ങളും രചിച്ചത് വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ എന്ന് മറുപേരുള്ള യുസ്തൂസ് യോസഫ് ആണ്. അദ്ദെഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദെഹം സ്ഥാപിച്ച യുയോമയ സഭയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി തിരഞ്ഞു പോയി. ആ യാത്ര ചെന്നെത്തിയത് ആ സഭയുടെ പൊതുസംഘ മേലധ്യക്ഷന്‍ യുസ്തുസ് എം. സാമുവല്‍ ബോധകരുടെ അടുത്തായിരുന്നു.

മേലധ്യക്ഷന്‍ യുസ്തുസ് എം. സാമുവല്‍ ബോധകരെ കണ്ടു മുട്ടിയത് അതിലും വളരെ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു. 2012-ൽ ഡെൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വളരെ യാദൃശ്ചികമായി അദ്ദേഹവും കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ അതേ കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. (പല പഴയരെഖകളും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിലെത്തുന്നത് ഇത്തരം നിരവധി യാദൃശ്ചികതകളുടെ പരിണതഫലമായാണ്) ആ യാത്രയിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി (ക്ഷീരമുള്ളോരു…..‌ 🙂 ) യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ രേഖകളുടെ കാര്യം ചർച്ചയ്ക്കു വന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കു ശെഷം നടത്തിയ ഒരു തിരുവനന്തപുരം യാത്രയിൽ നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്സു കൊപ്പി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടി.

കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ നിത്യാക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രസ്സു കോപ്പി ചൂടോടെ വിശ്വപ്രഭയെ ഏല്പിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പുസ്തകം ഫൊട്ടോ എടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത്.

നമുക്ക് ഫൊട്ടോ അടുക്കാനായി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിനു ചില പ്രത്യെകതകൾ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച് വെച്ചെങ്കിലും ബയന്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രസ്സു കൊപ്പി ആയിരുന്നു. അച്ചടിമടക്കുകൾ നിവർത്തുകപോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കടലാസുകെട്ട് എന്ന് പറയാം. ഈ പ്രസ്സുകോപ്പി പുസ്തകം അച്ചടി മടക്ക് ഒക്കെ നിവർത്തി പുസ്തകം ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത വിശ്വപ്രഭയ്ക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി.

നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

യുയോമയ സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഇതിൽ യുയോമയ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പ്രകാരം മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയ്ക്കു മുൻപും പിൻപുമായി വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ എഴുതിയ ആറു പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്നവ ആണ് ആ ആറു പുസ്തകങ്ങൾ:

 • ഏഴുനിയമങ്ങൾ
 • അറുപത്താറു വെളിപാടുകൾ
 • നിത്യസുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ
 • ഏഴു പകർച്ചകൾ
 • പ്രകരണലെഖനങ്ങൾ
 • വിശുദ്ധ‌വെണ്മഴു

ഈ ആറുപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ യുയോമയ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം മിക്കവാറും ഒക്കെ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇതിൽ വിശുദ്ധ‌വെണ്മഴു എന്ന പുസ്തകം കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ-ഇസ്ലാം സം‌വാദത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ക്രൈസ്തവ മതസങ്കല്പങ്ങളെ വളരെയധികം വിമർശിച്ച് കൊണ്ട് “മക്തി തങ്ങൾ” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങൾ കുറേയധികം ക്രൈസ്തവ മതവിമർശന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണു് “കഠോരകുഠാരം“. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മതസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായ ത്രിത്വസങ്കൽപ്പത്തെ വളരെ വിമർശിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആയിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിനു മറുപടി ആയാണ് വിശുദ്ധ‌വെണ്മഴു എന്ന പുസ്തകം വരുന്നത്.

നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments