ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ

കേരളക്രൈസ്തവർ സുദീർഘവർഷത്തെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര പഴക്കം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ക്രൈസ്തവകീർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കാരണം കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഡോക്കുമെന്റേഷനുകളുടെ വരവുകളുടെ സമയത്ത് കേരളക്രൈസ്തവർ വിവിധ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ (ഉദാ: ഉദയം‌പേരൂർ സുനഹദൊസ്) കടന്നു പൊയി വിവിധ സഭകളായി ശിഥിലമായി പൊയി ആരാധനയുടെ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ (സുറിയാനി, ലത്തീൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം) ഏകരൂപം ഇല്ലാതായി പൊയതൊക്കെ ആവാം. അർണ്ണൊസ് പാതിരിയുടെ കാവ്യങ്ങളും ചവിട്ടുനാടകങ്ങളിലും മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളും ഒക്കെ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണജനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ആരാധകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിനു് മാറ്റമുണ്ടായത് സി.എം.എസ് മിഷനറിമാരുടെ വരവൊടെ ആണ്. അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജുമ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ചുവട്പിടിച്ച് പിന്നീട് തനതായ മലയാള ഗാനങ്ങളും പിറന്ന് തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതൊന്നും സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനു് വ്യത്യാസമമുണ്ടായത് വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചന്റെ (യുസ്തൂസ് യോസഫ്‌) പാട്ടുകളുടെ വരവൊടെ ആണ്. ക്രിസ്തീയകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്കത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ “മലയാളദേശത്ത് മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾക്ക് നിലയും വിലയും ഉണ്ടായത് വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ ഉണർവ്വുകാല ക്രൈസ്തവഗാനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധി ആർജ്ജിച്ചതോടെ ആണ്”. അതിനു ശെഷം നാഗൽ സായിപ്പ്, മോശവത്സലം, മഹാകവി കെവി സൈമൺ, സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി എന്നിവരുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ വന്നതോടെ മലയാളക്രൈസ്തവ ഗാനശാഖ വികസിച്ചു.

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

മലയാള ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങളുടെ ലഘുചരിത്രം ആമുഖമായി പറയാൻ ഉള്ള കാരണം ഈ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ്.

ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879
ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ-1879

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം:

 • പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്: ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണവർഷം: 1879
 • ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: എം. മാത്തൻ കത്തനാർ
 • പ്രസ്: സിറിയൻ കോളേജ് പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

സ്കാൻ ചെയ്യാനായി സഹായിച്ചത്: ബൈജു രാമകൃഷ്ണൻ

പുസ്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആണ് പുസ്കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. കാലം 1879 ആയതിനാൽ മലയാളം തനത് ഗാനങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ അത്തരം പാട്ടുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും. അതിൽ തന്നെ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചന്റെ പാട്ടുകൾ ആണ് കൂടുതലും. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത (അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നു) കുറച്ചധികം പാട്ടുകൾ ഇതിൽ കണ്ടു.

ലിപി പരമായ പ്രത്യേകതകൾ.

കാലം 1879 ആയതിനാൽ മലയാള അക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സമൃദ്ധം. അതെ പോലെ ചന്ദ്രക്കല സി.എം.എസ് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. ചന്ദ്രക്കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിനു ചന്ദ്രക്കലയുടെ ചരിത്രം തെരഞ്ഞു പോയ കഥ എന്ന പൊസ്റ്റ് കാണുക.

സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

പുസ്കത്തിന്റെ മൂന്നാം താളിൽ ഒരു പ്രത്യേക കുറിപ്പുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു:

മാത്തൻ കത്തനാർ - ബിഷപ്പ് ജോൺ സ്പീച്ചിലി
മാത്തൻ കത്തനാർ – ബിഷപ്പ് ജോൺ സ്പീച്ചിലി

കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എ.ബ: ലോർഡ് ബിഷോപ്പു സായ്‌വർകളുടെ സന്നിധിയിങ്കൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനാൽ കാഴ്ച വൈയ്ക്കപ്പെട്ടതു

Revd. M. Mathen Cathanar
Edathoova

1880 ജൂലായ് 21ന്

എ.ബ: ലോർഡ് ബിഷോപ്പു സായ്‌വർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് ജോൺ സ്പീച്ചിലിയെ ആണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ കൊച്ചി-തിരുവിതാംകൂർ ഡയോസിസിന്റെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പ്. ഗ്രന്ഥകർത്താവ് (മാത്തൻ കത്തനാർ) ഈ ബിഷപ്പിന് കൊടുത്ത സ്വകാര്യ കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയത്. അതിനാൽ ആ വിധത്തിൽ കൂടെ ഈ സ്കാനിനു ചരിത്രപരമായ പ്രത്യെകത ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എം. മാത്തൻ കത്തനാർ എടത്വ കാരൻ ആണെന്ന് സൂചനകൂടെ ഈ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനായി പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു. മലയാള ക്രൈസ്തവഗാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു മുതൽകൂട്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ

(വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പഴയ മലയാളപുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പുനഃരാംരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം അടക്കം പല പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പങ്കാളി ആയിരുന്നെങ്കിലും പല തിരക്കുകൾ മൂലം അവയ്ക്കായി പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടി ആണ് ഇത്.)

 

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് ആധുനികകേരളത്തിൽ 1980 വരെയെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 1829-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ (പുതിയ നിയമം) ആയിരുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ സ്കാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് (https://shijualex.in/malayalam_new_testament_benjamin_bailey/).

എന്നാൽ ഈ അറിവ് പുതുക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത് 1980 ജുൺ/ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആണ്.

1980 ജൂൺ 20 ആം തീയതി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത കാണുക

mathrubhumi_1980_june20_news

(ഈ സമയത്ത് ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയം കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ സുകുമാർ അഴീകോടിന്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു)

തുടർന്ന് 1980 ജൂലൈ 13നു മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയം എഴുതിയ “ഒന്നാമത്തെ അച്ചടി ഗ്രന്ഥം” എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കുറച്ച്കൂടി വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ  1829ലെ ബൈബിൾ അല്ല, 1824-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷ ചെയ്ത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീശിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ” എന്ന പുസ്തകമാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് ജോർജ് ഇരുമ്പയം സ്ഥാപിച്ചു. മാതൃഭൂമിയിൽ 1980 ജൂലൈ 13നു വന്ന ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

irumpayam

 

ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ലൈബ്രറിയിലെ കാറ്റലോഗ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വളരെ അവിചാരിതമായാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ജോർജ് ഇരുമ്പയം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം 5 വർഷം പുറകോട്ട് പൊയി. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കെ.എം. ഗോവി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു (കെ.എം. ഗോവി:ആദിമുദ്രണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും,1998;109)

KM_Govi

 

ഇതിനു ശേഷം ജോർജ് ഇരുമ്പയം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറോളം പേജുകൾ ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നു. (പുസ്തകം മൊത്തം ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള ചെലവ് താങ്ങാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അന്നത് മൊത്തം ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഇരുമ്പയം എവിടെയോ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു.)  അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെയായി കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകമായി കരുതുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി പരിഭാഷ ചെയ്ത് 1824-ൽ കോട്ടയം പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക ഉപകാരാർത്ഥം ഇംക്ലീഷിൽ നിന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ” ആണ്. മറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

1980കളിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയം ഈ ലേഖനം എഴുതിയ കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ജനശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അത് പതുക്കെ വിസ്മൃതിയിലായി. ഇതിനു മാറ്റം വരുന്നത് 1990കളുടെ അവസാനം ആണ്. ഇപ്പോൾ കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് പ്രൊഫസറും ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ തല്പരനുമായ ഡോ. ബാബു ചെറിയാനാണ് ഈ പുസ്തകം പിന്നീട് ജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നത്.

അദ്ദേഹം ഇതിനായി അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇടയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്റെ (റവ:ജോൺ ടി. ജോർജ്?) സഹായത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കൃതിയുടെ മൈക്രോ ഫിലിം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ മൈക്രോ ഫിലിം കോട്ടയത്തെ ചില പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ള മൈക്രോഫിലിം റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പേജും നോക്കി അതിലെ ഉള്ളടക്കം വളരെ പതുക്കെ എഴുതിയെടുത്തുതിനു ശേഷം ഇതിലെ ഉള്ളടക്കവും ലിപികളുടെ കാര്യവും ഒക്കെ പരാമർശിച്ച് വിശദമായ ഒരു പഠനവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ചേർത്ത് 2010-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിന്റെ കോപ്പികൾ ഇപ്പോൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ബാബു ചെറിയാൻ അയച്ച് തന്നതു മൂലം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി എന്റെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ട്.
ബാബു ചെറിയാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം ചെറുപൈതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതിനു ശേഷം ചെറുപൈതങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവുമാണ്. ബാബു ചെറിയാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചെറു പൈതങ്ങളുടെ ചില താളുകളുടെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം എന്ന് കവർ പേജിൽ തന്നെ കൊടുത്തതിനാലാവാം പുസ്തകം മൊത്തമായി വിറ്റു പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് (ആൽഫബെത്തും ഗ്രന്ഥാണിക്കോ മലബാറിക്കം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ വരുത്തിയ ഗംഭീര തെറ്റ് (https://shijualex.in/samkshepam-alphabethum-malabaricum/) എന്തായാലും ബാബു ചെറിയാൻ ചെയ്തില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം മൊത്തം വിറ്റു പൊയി).

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും 1824ലെ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ പതിപ്പ് കാണാനും ഒറിജിനൽ പുസ്തകം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണാനും അധികം പേർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഡോ. ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയവും, ഫിലിമിൽ ഓരോ പേജും സുസൂക്ഷം പരിശോധിച്ച ബാബു ചെറിയാനും അടക്കം വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമായിരിക്കണം ഒറിജിനൽ പുസ്തകം മൊത്തമായി കണ്ടത്. ഇനി ആ സ്ഥിതി മാറുകയാണ്. ബെയിലിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കുമായി ലഭ്യമാവുകയാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഇന്ന് (2014 February 08) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തൃശൂർ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ജോർജ് ഇരുമ്പയവും, ബാബു ചെറിയാനും പങ്കെടുക്കും.

ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കാനായി എല്ലാവിധ മുൻകൈയും എടുത്തത് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലെ ശ്രീ. സുനിൽ പ്രഭാകർ ആണ്. പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചെറുപൈതങ്ങളുടെ സ്കാൻ പതിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിനായി വിക്കിമീഡിയ യു.കെ. അടക്കം പലരും സഹായം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദാ: ജർമ്മനി) ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല യു.കെ.യിലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അതിനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.

പിന്നീടാണ് ബാബു ചെറിയാന്റെ കൈയിലുള്ള മൈക്രോഫിലിമിലേക്ക് ശ്രദ്ധതിരിയുന്നത്. മൈക്രോ ഫിലിം കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ആശയം സുനിൽ പ്രഭാകർ മുൻപോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബാബു ചെറിയാൻ വന്നു.

സുനിൽ പ്രഭാകർ ആ മൈക്രോ ഫിലിം ചെന്നെയിലെ റോജാ മുത്തയ്യ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അയക്കുകയും അവരുടെ സഹായത്തൊടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള  ഒരു താൾ ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നു.

baily 5

 

സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 9ലെ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന വാർത്ത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

mathrubhumi_news

ചെറുപൈതങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതിനെ  പൊതുവായും, മാതൃഭൂമി   വാർത്തയിൽ കടന്നു കൂടിയ ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയും  ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ വിശദീകരണം മാതൃഭൂമിയിലെ “വായനക്കാർക്കുള്ള കത്തിൽ”.

irumbaayam_letter

മൈക്രോ ഫിലിമിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പതിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://archive.org/details/Cherupaithangal

ജോർജ് ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും ബാബു ചെറിയാന്റെ പഠനത്തിലും ഈ പുസ്തകത്തെ വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി എത്തിക്കാൻ എല്ലാവിധ ശ്രമവും ഏകോപ്പിച്ച സുനിൽ പ്രഭാകറിനു പ്രത്യേക നന്ദി.

 

A dictionary of the Malayalim and English, and the English and Malayalim languages-1856

The Malayalam Reader, A selection of Original Papers – 1856 എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിലെ ആമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു.

I had in course of preparation a small dictionary of useful words, which would have served also as a vocabulary to the present work, when I ascertained that the Rev. Mr. Laseron of cochin had a similar work already in the press. I am permitted to state that in the second edition of Mr. Laseron’s Dictionary care will be taken to include all words to be met in the following pages.

അതിനെകുറിച്ച് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു.

Rev. Mr. Laseron ന്റെ മലയാളം നിഘണ്ടുവിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ തപ്പിപിടിക്കണം.

അങ്ങനെ Rev. Mr. Laseron ന്റെ മലയാളം നിഘണ്ടുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തപ്പിപോയതിന്റെ ശ്രമഫലമാണ് ഈ പോസ്റ്റും ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനും.

 • നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്: A dictionary of the Malayalim and English, and the English and Malayalim languages, with an appendix
 • രചന: Rev. E. Laseron
 • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • അച്ചടിച്ച വർഷം: 1856

പുസ്തകം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു

 1. Dictionary – Malayalim and English (1 മുതൽ -138 താൾ വരെ)
 2. Dictionary – English and Malayalim (139 മുതൽ -242 താൾ വരെ)
 3. Appendix – Irregular Verbs (Malayalim and English And English and Malayalim) –  പത്തോളം താളുകൾ

പുസ്തകത്തെകുറിച്ച് എന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ

 • ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി University of Wisconsin-Madison ലൈബ്രറിയിൽ ആണ്. അവിടത്തെ കാറ്റലോഗ് പ്രകാരം ഇത് 1856-ൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിലെ അച്ചുകൾ തന്നെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കാൻ കോപ്പിയിൽ ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അച്ചടിയുടെ വിവരങ്ങളോ, മറ്റ് അനുബന്ധ സംഗതികളോ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. Charles Collett ന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ Rev. Mr. Laseron നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ലഭിക്കേണ്ടത് ചരിത്രപരമായി വളരെ അത്യാവശ്യം ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബെയിലിയുടെ നിഘണ്ടു ഇറങ്ങിയതിനു തൊട്ട് പിറകേ അതിലും വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളടക്കവുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു നിഘണ്ടു ഇറങ്ങി എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.  Charles Collett ന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രസ്താവന ചെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ആണോ ഇതിൽ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • 1856-ൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം വന്നത് എന്നതിനാൽ Laseronന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിനു കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിപ്പ് കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം
 • ഏതാണ് 250ഓളം താളുകൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്.
 • ഏകാരത്തിലും ഓ കാരത്തിനും അതിന്റെ  ലിപി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
 • മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു ഇത് രണ്ടും കോർത്തിണക്കി ഒറ്റ നിഘണ്ടുവായി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ കൃതി ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
 • ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൽ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തരുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഡോ: സൂരജ് രാജന് പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://archive.org/details/1856_Malayalam-English_Dictionary_E_Laseron