വൈരാഗ്യ ചന്ദ്രോദയം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

വൈരാഗ്യ ചന്ദ്രോദയം എന്ന കൃതിയുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തിഒന്നാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും ഒൻപതാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വൈരാഗ്യ ചന്ദ്രോദയം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 66
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:ഏകദേശം 1860
വൈരാഗ്യ ചന്ദ്രോദയം 
വൈരാഗ്യ ചന്ദ്രോദയം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൈയെഴുത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പേപ്പർ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ അരികിൽ കാണുന്നതും രെഖയിൽ കാണുന്ന ചെറു തിരുത്തലുകളും ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എഴുത്തിന്റെ രീതി കണ്ടിട്ടിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം ഏകദേശം 1860ൽ ആണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – കേരളാചാര സംക്ഷേപം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

കേരളാചാര സംക്ഷേപം എന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ലേഖനത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തിഒൻപതാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും ഏഴാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളാചാര സംക്ഷേപം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 25
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:1850കൾ
കേരളാചാര സംക്ഷേപം
കേരളാചാര സംക്ഷേപം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് ഗുണ്ടർട്ട് തന്നെ എഴുതിയതാണ്. കേരള ജനതയുടെ ഇടയിൽ ആചരിച്ചിരുന്ന ആചാര-അനാചാരങ്ങളെ പറ്റി ആണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. വളരെ വിലപ്പെട്ട കൈയെഴുത്ത് രേഖ തന്നെ ഇത്.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ കൃതിയുടെ വിമർശന പഠനം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

റോബർട്ട് കാൾഡ്വെല്ലിന്റെ A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages എന്ന കൃതിക്ക് ഗുണ്ടർട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ വിമർശന പഠനത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തിഎട്ടാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും ആറാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വിമർശന പഠനം – A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian family of languages – ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 80
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:1850കൾ
റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ - ഗുണ്ടർട്ട്
റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ – ഗുണ്ടർട്ട്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇത് ഗുണ്ടർട്ട് തന്നെ എഴുതിയതാണ്.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: