പുതിയ നിയമം – സമ്പൂർണ്ണം – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ഒരു കാലത്ത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പുസ്തകം (കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ചത്) എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന 1829ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമടക്കം, ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ (പുതിയ നിയമം) പരിഭാഷയുടെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷകളുടെ ഏറ്റവും പഴയ പതിപ്പുകളുടെ സ്കാനുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതിനകം നമുക്ക് കിട്ടുകയും അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. ഇതിനകം കിട്ടിയ മലയാളം ബൈബിൾ സ്കാനുകൾ താഴെ പറയുന്നവ ആണ്

 • 1834 – പുതിയ നിയമം – (നാലു സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പൊസ്തൊല പ്രവർത്തികളും മാത്രം) – ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുതിയ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് ഇവിടെ https://shijualex.in/bailey_bible_new_testament_second_edition_1834/
 • 1839 – സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം – ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുതിയ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റ് ഇവിടെ – https://shijualex.in/book_of_psalms-1839/

ഇപ്പോൾ ഇതാ ബെയിലിയുടെ കാർമ്മികത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മലയാളം ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം മുഴുവനുമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പുകൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു പതിപ്പിനേയും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

വളരെയധികം വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതു കൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് പരിമിതമായതിനാലും വെറും ഉപരിപ്ലവമായതും എന്റെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതും ആയ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ഗഹനമായി വിശകലനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇതുവരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന മലയാളപൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനകർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുക മാത്രമാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനപ്പുറത്ത് ഈ സൗകര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളൊരുത്തരുമാണ്.

ഇനി എനിക്ക് ലഭിച്ച സ്കാനുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

പുസ്തകം ഒന്ന് – 1829-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം)

1824-ലാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളപുസ്തകം ആയ (എന്ന് ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന) ചെറു പൈതങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിനു ശേഷം 1829-ൽ ആണ് ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം വരുന്നത്.

ജോർജ്ജ് ഇരുമ്പയം ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന്  ഉപന്യസിക്കുന്നത് വരേയും 1829-ൽ അച്ചടിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമത്തെയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിപുസ്തകമായി കണക്കായിരുന്നത്

എന്ന് കെ.എം. ഗോവി 1988ൽ എഴുതിയ ആദിമുദ്രണത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ജോൺ ഇരുമ്പയത്തിന്റെ ലേഖനം വരുന്നത് 1986ൽ ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ 1986 വരെ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പുസ്തകം എന്ന് കരുതിയ ഗ്രന്ഥം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാൻ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ:

 • 650 ൽ പരം താളുകൾ
 • മത്തായി മുതൽ അറിയിപ്പ (ഇന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു) വരെ പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയ പതിപ്പ്.
 • പൂർണ്ണവിരാമത്തിനു * ചിഹ്നനം ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഇല്ല
 • ഈ യുടെ  എന്ന രൂപം
 • മലയാള അക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
 • ന്റ, റ്റ ഇതു രണ്ടും അക്കാലത്തെ ഉപയോഗം പോലെ തന്നെ വേറിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു
 • മീത്തൽ ഇല്ല
 • മലയാളം പൂജ്യം.  മലയാളം പൂജ്യം ബെയിലിയുടെ സംഭാവന ആയിരുന്നോ?
 • ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ ശൈശവകാലം ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം.
 • സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ചേരാത്ത വ്യജ്ഞനാക്ഷരങ്ങൾ ഒക്കെ കൂട്ടക്ഷരം ആണ് എന്ന നിലയാണ് ഇതിലെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കാണിക്കുന്നത്

പുസ്തകം രണ്ട് – 1843-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം)

Pages from Malayalam_New_Testament_complete_Bailey_1843

ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ

 • 1829-ലെ പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തത്തിന്റെ ലെഔട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കോളത്തിൽ നിന്ന് ഇരട്ടക്കോളമായി. അതിനാലായിരിക്കും താളുകളുടെ എണ്ണം 580 ഓളമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 • പൂർണ്ണവിരാമത്തിനായി * നു പകരം . തന്നെ വന്നു.
 • ഏ,ഓ കാരങ്ങൾ ഈ പതിപ്പിലും ഇല്ല
 • ഈ യുടെ  എന്ന രൂപം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു
 • ഖണ്ഡിക തുടങ്ങുന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ¶ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ വളരെ മോശമാണ്. എങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ എങ്കിലും സ്കാൻ ചെയത് തരാൻ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച  വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളോട് നന്ദി. സ്കാൻ മോശമായതിനാൽ ഈ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ കഴിയൂ. ഈ പതിപ്പിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ അപ്‌ലോഡ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്കാൻ മോശമയതിനാൽ ഈ പതിപ്പിന്റെ പിഡിഎഫ് നിർമ്മാണം അല്പം വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.  സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സഹായിച്ച വൈശാഖ് കല്ലൂരിനോടും പിഡിഎഫ് നിർമ്മിക്കുവാൻ സഹായിച്ച വിശ്വപ്രഭയോടും പ്രത്യേക കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

പുസ്തകം മൂന്ന് – 1876-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം (സമ്പൂർണ്ണം)

ഈ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു 5 വർഷം മുൻപേ 1871-ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി മരിച്ചു എന്നോർക്കുക.  മലയാളം അച്ചടിയുടെ ഗുരുവിനു ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കട്ടെ.

 • ഈ പതിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓരോ താളിലും ഒത്തു വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ താളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച്  780 ഓളം ആയിരിക്കുന്നു.
 • 1829-ലെ പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക വാക്യങ്ങളും മാറ്റിയെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
 • മലയാള അക്കങ്ങൾക്ക് പുറമേ പല കാര്യങ്ങൾക്കും (ഉദാ: ഒത്തുവാക്യങ്ങളുടെ ചിഹ്നമായി) ഉള്ളടക്കത്തിനകത്ത് അറബിക്ക് അക്കങ്ങൾ ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. എങ്കിലും അദ്ധ്യായങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ മലയാള അക്കങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്.
 • ഏ, ഓ കാരങ്ങൾ ഈ പതിപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.
 • പക്ഷെ ഈ യ്ക്ക് എന്ന രൂപം തന്നെ
 • അതേ പോലെ മീത്തൽ ഈ പതിപ്പിലും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1868 -ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളോല്പത്തിയിൽ മീത്തൽ കാണാം. സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്പം കടുംപിടുത്തം ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ പുതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാ: അവസാന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അറിയിപ്പ എന്നതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട എന്നായി.

വിവിധ പതിപ്പിന്റെ സ്കാനിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ താഴെ

കുറിപ്പ്: ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒരു വ്യക്തിക്കായി തീറെഴുതി കൊടുക്കാറില്ല. അത് നിരന്തരമായി പുതുക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും. ബെയിലി ആണ് ആദ്യത്തെ പരിഭാഷ ചെയ്തത് എങ്കിലും (അതിനും പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്) പിന്നീട് പലരുടെ സഹകരണത്താൽ ഈ പരിഭാഷ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയായി. എങ്കിലും ബെയിലി തുടങ്ങി വെച്ച മലയാളം പരിഭാഷ ആണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷകൾക്കും പ്രചൊദനവും വഴി കാട്ടിയും ആയി മാറിയത്. മലയാള ഗദ്യത്തിനു സ്വന്തമായി ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ബെയിലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ പരിഭാഷയും വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല.

 

Google+ Comments

1867 – മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ്

മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – Catechism of Malayalam Grammar

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തത്ത്വം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് കാറ്റിസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ.

മതപ്രചരണത്തിനായി മിഷണറിമാരാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മത പ്രചരണത്തിനു മാത്രമല്ല മറ്റ് സംഗതികൾ പഠിപ്പിക്കാനും ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു കാറ്റിസം പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇന്ന്
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കാറ്റിസം പുസ്തകം മലയാളവ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ചതാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം അല്ലെങ്കിൽ Catechism of Malayalam Grammar.

പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ:

 • നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം 1867-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.
 • ഈ പുസ്തകം ഇതിനു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച (എന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം) ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ Catechism of Malayalam Grammar എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉള്ള മൂല കൃതി അടുക്കിപെറുക്കി മൂലകൃതിയിലെ ന്യൂനതകൾ വായനക്കാരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പരിഹരിച്ച്  പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയാണ്. ഈ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആമുഖ പ്രസ്ഥാവന 9,10,11 താളുകളിൽ വായിക്കാം.
 • ഈ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണവും പുസ്തകം ഉടച്ചു വാർത്തതും L.  Garthwaite എന്ന ഒരാൾ ആണ്.  Liston Garthwaite എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം എന്ന് കാണുന്നു. (ബാസൽ മിഷനും ഗുണ്ടർട്ടുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം സംഗതികൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു. Liston Garthwaite-നെ കുറിച്ചും  അദ്ദേത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും  കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. )
 •  പുസ്തകം മംഗലാപുരത്തെ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് “Published by Order of the Director of Public Instruction, Cannanore Government Book Depot” വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആണിത്.
 •  1867-ൽ അച്ഛടിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ 1868-ൽ അച്ചടിച്ച കേരളോല്പത്തിയിൽ (https://archive.org/details/1868_Keralolpathi_Hermann_Gundert) മീത്തൽ വന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടതാണ്. (അപ്‌ഡേറ്റ്: സിബു സി.ജെ. ഈ പുസ്തകം കുറച്ച് കൂടെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിച്ചപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മീത്തൽ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. 292-ആം താൾ കാണുക.  http://en.wikipedia.org/wiki/File:IPA_chart_2005.png കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്വരത്തെ ചെറുതാക്കാനുള്ള ചിഹ്നമാണത് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് 306,307മത്തെ താളുകളിൽ ചില മലയാള വാക്കുകൾക്ക് തന്നെ മീത്തലിന്റെ ഉപയോഗം കാണാം. പക്ഷെ മലയാളവ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ആയിട്ടു കൂടി മീത്തലിന്റെ വിശദീകരണം പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടില്ല താനും.  അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലിറ്ററെഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ഉച്ചാരണം സൂചിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഉപാധി ഇതാണെന്ന് കണ്ട് മലയാളഅച്ചടിയിൽ അത് ചേർക്കുകയും ആയിരുന്നോ?  1867-1868 വർഷങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്താൽ ഈ വമ്പൻ ലിപി പരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു)
 • ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.
 • ഈ യുടെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള (ഈ/) ഉപയോഗവും പുസ്തകത്തിൽ കാണാം (ഉദാ: 7 ആം താളിൽ (പിഡിഎഫിലെ 13ആം താൾ) രണ്ടും കാണാം) പക്ഷെ അക്ഷരമാലയിൽ  ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. (അപ്ഡേറ്റ്: ഈ എന്ന രൂപം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് (ബ്ലോക്കച്ചടി) ഈ പുസ്തകം ആണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നു)
 • ഏ, ഓ എന്നിവ അക്ഷരമാലയുടെ ഭാഗ്മായിരിക്കുന്നു. ൠ, ൡ എന്നീ ദീർഘങ്ങൾ സംസ്കൃതം എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
 • വ്യജ്ഞനാക്ഷങ്ങളെ തമിഴാക്ഷരങ്ങൾ, സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാളവ്യാകരണം ഈ വിധത്തിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. പഠിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പോലെ ആണ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയത്.

ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിലയിരുത്തലുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും- https://archive.org/details/1867_Catechism_Of_Malayalam_Grammar

 

Google+ Comments

1843 – മലയാളത്തിലുള്ള കാറ്റിസം – ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ത്വത്ത്വം (പൊതുവെ മതതത്ത്വങ്ങൾ) അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് കാറ്റിസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. മതപ്രചരണത്തിനായി മിഷണറിമാരാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേയും ആദ്യകാല അച്ചടി കൃതികൾ കാറ്റിസം ആയിരുന്നു. കാരണം പ്രിന്റിങ്ങിനും ലിപി മാനകീകരണത്തിനും ഒക്കെ മുൻകൈ എടുത്തത് മിഷണറിമാർ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മതപ്രചരണവും ആയിരുന്നല്ലോ. മലയാളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തം അല്ല. ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള അച്ചടി പുസ്തകം ആയ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം തന്നെയും മതതത്ത്വങ്ങള്‍ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ (അതായത് കാറ്റിസം) ആണ്.

കാറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ആമുഖമായി പറയാൻ കാരണം മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് 1843-ൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മലയാളം കാറ്റിസം പുസ്തകത്തിന്റെ (ഭാഗികം) സ്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ലിത്തോഗ്രാഫിക് രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തകം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപൊരു പോസ്റ്റിൽ ഇതേ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് 1843-ൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ കേരളോല്പത്തിയുടെ ലിത്തോഗ്രാഫിക് സ്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനകം പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അതിനാൽ ലിത്തോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തലിനു മുതിരുന്നില്ല.

ഇനി ഈ പുസ്തകത്തെകുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ:

 • ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണപേര് എന്താണെന്നോ, ഇത് ആര് എഴുതിയതെന്നോ അറിയില്ല.  ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ് ആയതിനാൽ ഗുണ്ടർട്ട് ആണെന്ന് ഊഹിക്കാം എന്ന് മാത്രം.
 • പുസ്തകം മൊത്തമായി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടാം അദ്ധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യ താൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം എവിടെ പോയി? ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം എന്നാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഈ അദ്ധ്യായം ഒന്നാം ഖണ്ഡം – പിതാവായ ദൈവം, രണ്ടാം ഖണ്ഡം – പുത്രനായ ദൈവം, മൂന്നാം ഖണ്ഡം – പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • ആദ്യത്തെ ചോദ്യം  ൨൫൯ (258) എന്ന മലയാള അക്കത്തിൽ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ ചൊദ്യം ൩൮൭ (387) എന്ന മലയാള അക്കത്തിലും. ചോദ്യങ്ങൾ 258ൽ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ ഇതിനു മുൻപുള്ള 257 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എവിടെ പോയി? അത് ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ആയിരിക്കുമോ? എന്റെ അനുമാനത്തിൽ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ സ്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം അദ്ധ്യയവും രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിനു ശെഷമുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളുടേയും (എത്ര അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ?) സ്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എങ്ങും കാണുന്നില്ല. ഒരു മാതിരി എല്ലാ പഴയ മലയാളപുസ്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരമുള്ള കെ.എം. ഗോവിയുടെ മലയാളഗ്രന്ഥവിവരത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം 1843-ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതായി പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ 1843-ൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയ കേരളോല്പത്തിയെ ലിത്തോപതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം  മലയാളഗ്രന്ഥവിവരത്തിൽ ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ?
 • സംവൃതോകാരത്തിനു ചിഹ്നം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല
 • കാരത്തിനു എന്ന രൂപം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയ ഇടത്തൊക്കെയും കണ്ടത്. ഇതു വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്കാനുകളിലെ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്ന രൂപം അച്ചടിയിൽ ആദ്യമായി വന്ന പുസ്തകം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • ചുരുക്കത്തിൽ അപൂർണ്ണമായതും, ശീർഷകം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തതും, ആര് എഴുതി എന്ന് അറിയാത്തതും ആയ, 1843-ൽ ബാസൽ മിഷന്റെ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇറക്കിയ ഒരു കാറ്റിസം പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടാതിരിക്കുന്ന മറ്റ് അദ്ധ്യായങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു താമസിയാതെ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച രണ്ട് പേരെ പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

 • സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ വെബ്ബ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച വൈശാഖ് കല്ലൂർ
 • ചിത്രങ്ങൾ സ്കാൻ ടെയിലറിലൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് പിഡിഎഫ് നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ച സുനിൽ വിഎസ്

പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. https://archive.org/details/1843_Catechism_Malayalam_Basel_Mission

Google+ Comments