വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ – പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടു – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

വാരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിലെ പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവിന്റെ  കൈയെഴുത്തുപ്രതി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തിഎട്ടാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും പതിനാറാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടു
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 300
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:അറിയില്ല  (1800നു മുൻപ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു)
പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടു

പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടു

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project, കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply