1855 – ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാമത പുസ്തകം

ആമുഖം

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതു ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 73മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാമത പുസ്തകം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 123
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1855 
 • പ്രസ്സ്: തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം 
1855 - ഭൂമിശാസ്ത്രം - ഒന്നാമത പുസ്തകം
1855 – ഭൂമിശാസ്ത്രം – ഒന്നാമത പുസ്തകം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകതകൾ

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതു തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച 1840ലെയും 1841ലെയും പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് നമുക്കു കിട്ടിയിരുന്നു. ഈ പുസ്തകം കൂടെ ചേർത്താൽ ഇതു വരെ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച 3 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി.

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച മൂന്നു പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ നല്ല നിലവാരത്തിൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരു നിമിത്തമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ എനിക്കു വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ട്.

ജെന്നപട്ടണം‌മുതലായ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷു മലയാളം തമിഴു മുതലായ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഉപയൊഗത്തിനായിട്ടു ഒണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമതു പുസ്തകം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം.

ജെന്നപട്ടണത്തുചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടത്തിന്നും നാട്ടുപള്ളിക്കൂടത്തിനും വേണ്ടയുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്നു എന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. എന്തായാലും മിഷനറി പള്ളീകൂടങ്ങളിലും നാട്ടുപള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വ്യക്തം. തിരുവിതാം‌കൂറിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയൊഗിച്ചിരുന്നു എന്നു ന്യായമായും അനുമാനിക്കാം. (പക്ഷെ ഇത് എനിക്കു ഉറപ്പില്ല)

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിനു ഒരു തമിഴ് ചുവ ഉണ്ട്. ശൊദ്ധ്യം (ചോദ്യം), ശില (ചില), ശുണ്ണാം‌പുക്കട്ടി (ചോക്ക്), ഗവനത്തൊടെ (ശ്രദ്ധയോടെ)   തുടങ്ങിയ ചില വാക്കുകൾ ഉദാഹരണം. അതിനു പുറമേ ആജാൻ (ആശാൻ), കറുപ്പുപലക (ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്), തുടങ്ങി രസകരമായ വാക്കുകൾ കാണാം.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ ഒക്കെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നൂണ്ട്. ഓരോ ലേഖനത്തിന്നും ഒപ്പം അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണാം.

പുസ്തകം തമിഴ് സ്വാധീനം ധാരാളം കാണുന്നതിനാൽ പുസ്തകം തമിഴിൽ നിന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തത് ആവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിനു ശേഷം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകത്തിൽ (ഭൂമിശാസ്ത്രം രണ്ടാമത പുസ്തകത്തിൽ) ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ വിദേശരാജ്യങ്ങളെ പറ്റി അധികമായിട്ട് ചൊല്ലാം എന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്.

വീഴ്ചതിരുത്തൽ (ശുദ്ധിപത്രം) പേജോടെ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അവസാനിക്കുന്നത് .

പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടിക്കായി ബെഞ്ചമിൽ ബെയിലി സർക്കാർ പ്രസ്സിന്നു കൊടുത്ത അച്ചുകൾ തന്നെ ആണ് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇതിനു മുൻപു വന്ന 2 പഞ്ചാം‌ഗങ്ങളിലും ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ അച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. (അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതു സി.എം.എസ് പുസ്തകം ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. )

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

1840 – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1841)

ആമുഖം

1836ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യകാല രേഖകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് 1840-ാം ആണ്ടിൽ അച്ചടിച്ച 1841-ാം വർഷത്തെ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ്. ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് 1840-ാം ആണ്ടിലെ പഞ്ചാംഗം കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കാണാം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: A Calendar for the year 1841, adapted for the meridian of Trevandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 86
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1840
 • പ്രസ്സ്: Government Press, Trevandrum 
1840 – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1841)
1840 – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1841)

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

നമുക്ക് (പൊതുജനങ്ങൾക്ക്) ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 1840ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1841ലെ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാം‌ഗം.

ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖ നമുക്കു കിട്ടിയത്. യൂറോപ്പിലെ ലൈബ്രറികളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ വന്നു പെടുന്നതാണ് ഇതേ പോലെ ചില മലയാളം രേഖകൾ.

1836ൽ ആണ് തിരുവിതാം‌കൂറിൽ സർക്കാർ പ്രസ്സ് അച്ചടി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് കെ.എം. ഗോവിയും മറ്റും സമർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രേഖകൾ അനുസരിച്ച് അച്ചടി തുടങ്ങിയത് 1838 ആണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ കൂലംകുഷമായ ഗവേഷണം വേണ്ട ഒരു വിഷയമായതിനാൽ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനു അനുസരിച്ച് എഴുതാം.

ഈ പഞ്ചാംഗത്തിലും ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ അച്ചാണ് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ 1840ലെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യ്സതമായി ഇതിലെ മലയാള ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ തോത് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ 90%നവും ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളടക്കമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭംഗി.

ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ധാരാളം പട്ടികകൾ 1841ലെ പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതൊക്കെ ഗവെഷകർ പ്രയൊഗ്ജപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

1839 – തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)

ആമുഖം

1836ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട രേഖകളിൽ, നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ രേഖ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് 1839-ാം ആണ്ടിൽ അച്ചടിച്ച 1840-ാം വർഷത്തെ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: തിരുവിതാം‌കൊട്ടു നക്ഷത്ത്രമം‌കളാവിൽ നിന്നും കല്പന പ്രകാരം ഗണിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഇം‌കിരെസും മലയാളവും കൂടിയുള്ള പഞ്ചാംഗം/A Calendar for the leap-year 1840, adapted for the meridian of Trevandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 98
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1839
 • പ്രസ്സ്: സർക്കാർ അച്ചുകൂടം, തിരുവനന്തപുരം 
തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)
തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാംഗം (1840)

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

നമുക്ക് (പൊതുജനങ്ങൾക്ക്) ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പഞ്ചാംഗമാണ് 1839ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1840ലെ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പഞ്ചാം‌ഗം. മാത്രമല്ല തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട രേഖകളിൽ, നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ രേഖ ആണിത്.

ഗൂഗിൾ ബുക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖ നമുക്കു കിട്ടിയത്. യൂറോപ്പിലെ ലൈബ്രറികളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ വന്നു പെടുന്നതാണ് ഇതേ പോലെ ചില മലയാളം രേഖകൾ.

1836ൽ ആണ് തിരുവിതാം‌കൂറിൽ സർക്കാർ പ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മലയാളമച്ചടി (അതായത് കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിന്നു ശെഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്) അച്ചുകൂടമാണ് തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സ്. സ്വാതിതിരുനാൾ ആയിരുന്നു അന്ന് തിരുവിതാം‌കൂർ മഹാരാജാവ്. പ്രസ്സ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശവുമായി സ്വാതിതിരുനാൾ മാഹാരാജാവ് LMS, CMS പ്രസ്സുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ട്.

മിഷനറിമാർ സർക്കാർ പ്രസ്സ് സ്ഥാപനത്തിൽ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാറിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടാണ് ഈ പഞ്ചാംഗം. ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ച് ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ അച്ചാണ്. (ബെയിലി അച്ചുനിർമ്മാണത്തിൽ തിരുവിതാം‌കൂർ സർക്കാറിനെ സഹായിച്ചു എന്ന്  പലരും  പലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ രേഖ പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടെ ആ നിഗൂഡതയ്ക്ക് അന്ത്യമാകുന്നു).

ഉള്ളടക്കപരമായി സാധാരണ പഞ്ചാം‌ഗങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ ഇതിലെയും. ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങളുടേയും മലയാളമാസങ്ങളുടെയും പഞ്ചാം‌ഗം വെവ്വേറെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിലും ഓരോ തീയതിയിലേയും വിശെഷ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അത് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ ആകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്നു May 1ലെ പ്രധാനസംഭവമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1807ലെ അടിമവ്യാപാരനിരോധനത്തെ കുറിച്ചാണ്.

പഴയ തീയതി മാർക്കർ, അരയ്ക്കാൽ, കാൽ, അര, മുക്കാൽ എന്നിവയുടെ ചിഹ്നം തുടങ്ങി ലിപിപരമായ പ്രത്യേകതയുള്ള പലതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. അരയ്ക്കാൽ, കാൽ, അര, മുക്കാൽ എന്നിവയുടെ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറിപ്പായി കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

വേറെയും പല പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളും യഥാർത്ഥഗവേഷകർക്ക് ഈ രേഖയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: